ProjektyHelp


04/03/01 Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci      Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Volba vhodné technologie vyžaduje užití některé z metod multikriteriální optimalizace, zahrnující nejen hlediska ekonomická a technická jako tomu bylo převážně doposud, ale i hlediska biologická, environmentální, ergonomická, hygienická, spolehlivostní, atd. a rovněž požadavky na bezpečnost práce. Tento postup navazuje na růstový simulátor SILVA 2.2. Synergický efekt propojení všech dotčených informačních systémů umožní zcela nový přístup k řešení problému, dávající integrální ukazatele, umožňující rychlé a především správné rozhodnutí. Integrální ukazatel jakosti pak pomůže porovnat dostupné technologie, popřípadě modelově navrhovat technologie nové. Tento ve své podstatě expertní systém samozřejmě zahrnuje jak biologické, tak i environmentální limity a dává v rámci daných možností optimální ekonomický efekt, vyjádřený například minimalizací nákladů, popřípadě maximalizací hospodářského výsledku. Bude-li dosažený hospodářský výsledek záporný, jde pak o minimalizaci ztrát.
Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
04/03/01
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 3. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:22