ProjektyHelp


04/02/03 Hodnocení půdního prostředí jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   
Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu: Podíl Ústavu geologie a pedologie na řešení úkolů etapy I: řešitel – Doc. Ing. Antonín Buček, CSc. - spoluřešitel: Doc. Ing. Klement Rejšek, CSc. (20%) má dvojí komplementární podobu: 1. na základě určených ploch v lesních porostech o rozloze přibližně 1 ha provést rekognoskaci terénu (na základě předchozí důkladné teoretické přípravy pro daná studijní území), volbu rozmístění vzorkovacích sond, otevření půdních sond a odebrání vzorků půd a půdotvorných substrátů, provedení popisu půdních profilů, provedení laboratorních analýz a provedení důsledné syntézy terénních a laboratorních výsledků 2. shrnující závěrečná interpretace výsledků z hlediska priorit stanovených koordinátorem subprojektu pro lesnicky klíčově důležité skupiny biotopů, jakými jsou lužní lesy, dubohabřiny, bučiny, teplomilné a acidofilní doubravy, suché bory a smrčiny; v případě rozhodnutí subkoordinátora bude pozornost věnována též mokřadním olšinám, suťovýcm lesům, rašelinným lesům, kosodřeviným společenstvům a společenstvům pramenišť. Půdy lesních stanovišť budou hodnoceny a pedologický základ soustavy Natura 2000 bude vtahován ke skutečnosti, že v průběhu geologického vývoje území dnešní ČR došlo na většině plochy dnes pokryté lesními porosty k opakovaným záplavovým cyklům, lokálním zdvihům, svahovým pohybům, rozsáhlé denudaci i plošné erozi. Působením exogenních a endogenních geologických sil docházelo pravidelně k transportním a akumulačním jevům, vedoucím k promíchání zvětralin různých matečních hornin a to vše za přítomnosti jak fosilních půd, tak pohřbených horizontů s vysokým podílem humusových látek. Takto definovaný vstupní pohled je poté zárukou předložení takových výstupů, které mohou být relevantně využity až k cílovým parametrizacím růstových funkcí pro lesní porosty ČR. Klíčovou skutečností pro hodnocení strategie a metod řešení podílu Ústavu geologie a pedologie LDF MZLU v Brně na Etapě I je provést komplexní analýzy vylišených ploch a území z pedologického a geologického hlediska a předat celofakultnímu řešitelskému teamu dané etapy konkrétní charakteristiky trvalých produkčních podmínek.
Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
04/02/03
Stav projektu:Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 2. Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
91


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt 04/02/03 Hodnocení půdního prostředí jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
StavGarant projektu
9-06-4
THE KARST AND THE VALUE OF AN AGRICULTURAL LAND: A MINERALOGICAL AND PEDOLOGICAL STUDY OF INHERENTLY SURFACE KARST FEATURES, THEIR IN-FILLINGS BY SOIL BODIES AND THEIR IMPORTANCY FOR THE AGRICULTURE AND FORESTRYřešený

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájenývyřazenývyřazenýzamítnutý
zamítnutý
zrušenýzrušený