ProjektyHelp


04/02/02 Půda jako součást trvalých produkčních podmínek stanoviště a lesnická strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace            


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cíl realizačního teamu Ústavu geologie a pedologie LDF MZLU v Brně pro splnění úkolů Etapy II (řešitel – Prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc. - spoluřešitel: Doc. Ing. Klement Rejšek, CSc. /30%/) je zaměřen na exaktní proniknutí do podstaty soustavy Natury 2000 z pedologického hlediska, přičemž budou verifikovány pracovní hypotézy z následujících tří okruhů: a) statisticky průkazná analýza růstových nároků jednotlivých lesních dřevin z hlediska jednotlivých půdních vlastností lesních stanovišť b) vazba mezi přirozenou produkcí mrtvého dřeva stanoviště a nutností zde zachovat koloběhy minerálních živin c) exaktní definice „překlápěcích“ klíčů mezi taxonomickými přístupy Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů ČR a soustavou Natura 2000 z pedologického hlediska; rizika, limity a doporučení. Cílem řešení Etapy II budou na základě dohody v rámci řešitelského celofakultního teamu především lesnicky klíčově důležité skupiny biotopů, jakými jsou lužní lesy, dubohabřiny, bučiny, teplomilné a acidofilní doubravy, suché bory a smrčiny; v případě rozhodnutí subkoordinátora bude pozornost věnována též mokřadním olšinám, suťovýcm lesům, rašelinným lesům, kosodřeviným společenstvům a společenstvům pramenišť. Tyto cíle budou sice zaměřeny pro přímé využití v lesnické praxi, budou však vycházet z exaktního vědeckého přístupu. Klíčovou skutečností pro hodnocení strategie a metod řešení podílu Ústavu geologie a pedologie LDF MZLU v Brně na Etapě II budou kroky zacílené na předložení charakteristik přírodních podmínek a porostních poměrů území a ploch zařazených do struktury směrnice NATURA 2000 pro definování principů optimalizace managementu území se zvláštním statutem ochrany.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
04/02/02
Stav projektu:Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 2. Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
73


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt 04/02/02 Půda jako součást trvalých produkčních podmínek stanoviště a lesnická strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
StavGarant projektu
13/2008Stanovení kvalitativního složení kořenových exsudátů pro fytoremediaceobhájený

Legenda:
Aktivní stavy:
podanýpodaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešenýřešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájenýobhájenývyřazenývyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený