ProjektyHelp


03/03/03 Účinnost dosavadních postupů revitalizace půdního prostředí vápněním na půdní a epigeickou faunu

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   Pracovníci
   
   
Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V podmínkách revitalizačních procesů půdy (vápnění a hnojení) zdokumentovat reakci půdní fauny narušené dlouhodobými imisními vstupy a zakyselením půdního prostředí. Očekává se zpracování výchozí mapy dosud realizovaných vápnění na teritoriu východního Krušnohoří, realizace sledování ploch experimentálně letecky ošetřených a ploch v minulosti vápněných s různou četností opakování. V průběhu řešení se profilace aktivit soustřeďuje na reakci půdní fauny (žížaly, dle možností mnohonožky a stonožky, roztoči a další skupiny bezobratlých) na vápnění, souběžně je sledována reakce půdního prostředí a porostu.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
03/03/03
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 3. Biotičtí činitelé v souvislostech s měnícími se stanovištními podmínkami (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
11