ProjektyHelp


Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
   
      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Tato část výzkumného záměru bude řešit komplexní provázaný okruh problémů zaměřených v prvé řadě na zhodnocení klasifikací a monitoring přírodních a porostních podmínek ekosystému lesa na územích se zvláštním statutem ochrany (Zákon č. 114/1992 Sb., směrnice 79/409/EEC, 92/43/EEC atd.) a vymezení specifických konkrétních cílů ochrany na stálých monitorovacích plochách pokrývajících strukturu biotopů ČR (ve vazbě na Chytrý, Kučera, Kočí 2001). Trvalé monitorovací plochy byly vybrány v rámci řešení výzkumného záměru LDF MZLU v Brně v letech 2002 – 2004 (cca 40 %), zbývající budou vylišeny v letech 2005 – 2007. Stěžejní částí řešení dílčího výzkumného záměru bude zhodnocení a prognostika vývoje lesa, v další návaznosti formulace konkrétních strategií managementu včetně posouzení ochranářských aspektů, zejména rizik a optimalizace technologií i ekonomických kalkulací. Řešení poskytne v provozně uchopitelné a realizovatelné úrovni komplexní katalog modelových trvalých ploch, splňujících zásady směrnic NATURA 2000 v ČR, včetně optimalizovaných strategií managementu a prognostiku dopadu jejich uplatnění na stav lesního ekosystému.
Druh projektu:
TS VZ (Tematický směr výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
DZ 04
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:
58

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Koordinátor VZ
prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.
Koordinátor dílčího záměru