ProjektyHelp


02/03/07 Odraz významných změn prostředí a struktury lesního porostu ve vodním provozu smrku

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   Pracovníci      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Vodní provoz charakterizovatelný instrumentálně měřitelnými parametry jako je transpirační proud, citlivě odráží změny půdních vlhkostních a aeračních podmínek stejně jako změny nadzemního prostředí související s osvětlením. Nová přístrojová technika umožňuje obecně zachytit stav daleko přesněji než dříve a postihnout jak příslušné fyziologické procesy, tak odpovídající nadzemní i podzemní struktury stromů. Cílem studie je zjistit situaci u pokusného smrkového porostu v Rájci a prověřit chování stromů za podmínek kontrolované dodávky vody z půdy. Jde při tom o detekci rozdílů ve vodivém systému druhu a dynamiky toků u stromů s různým sociálním postavením v různě hustých porostech (probíraný a kontrolní). Studie zahrnují měření obvodové a radiální variability transpiračního proudu multi-bodovými čidly pomocí metody deformace tepelného pole za definovaných podmínek prostředí a to jak pokud jde o půdu (obsah vody a vodní potenciál), tak o meteorologické faktory (globální radiace, teplota a vlhkost vzduchu, rychlost větru, dešťové srážky). Dále budou srovnávány parametry funkce a architektury stromů včetně jejich strukturální vyváženosti (poměru ploch listoví a kořenů), skutečné a efektivní distribuce kořenových systémů a podobně skutečných a efektivních parametrů korun. Tyto parametry budou měřeny nově vyvinutými nebo potřebně adaptovanými instrumentálními metodami jako je vektorové měření toků, modifikovaná elektrická impedance systému strom-půda. Rovněž budou charakterizovány mechanizmy zajišťující vitalitu stromů za nepříznivých podmínek (zejména v souvislosti s interní redistribucí vody kořenovými systémy). Nově naměřené výsledky budou srovnány s výsledky naměřenými při dlouhodobých dřívějších studiích v daném porostu. Hlavní testovaná hypotéza spočívá v prověření, zda, jakým způsobem a do jaké míry se významné změny prostředí a struktury lesního porostu odrážejí ve vodním provozu smrku.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
02/03/07
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:31