ProjektyHelp


02/03/04 Analýza růstových a fenologických charakteristik u smrku ztepilého a buku lesního v závislosti na mikroklimatu stanoviště po provedeném výchovném zásahu v oblasti Drahanská vrchovina

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci   Výsledky   Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt navazuje na předchozí dlouhodobou studii vztahu růstových a fenologických fází lesních dřevin a klimatických faktorů. Studie potvrdila významný vliv teploty půdy a efektivní teploty vzduchu na růstové a fenologické fáze sledovaných stromů. Ve dvou porostech na výzkumné lokalitě ÚEL – smrkové monokultuře (27let) a bučině (20 let) bude nainstalován měřící systém, registrující teplotní mikroklima: teploty vzduchu v korunách stromů, teploty kmene ve dvou hloubkách, teploty půdy a přírůsty dřevní hmoty vybraných vzorníků. Měření bude doplněno kontinuální registrací slunečního záření vztahující se k oběma plochám. Fenologická pozorování budou prováděna na obou plochách ve vegetačním období podle vypracovaných metodik. Cílem projektu bude sledování vlivu změny mikroklimatu stanoviště na růstové a fenologické fáze smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) a buku lesního (Fagus silvatica L.) jakožto původní dřeviny daného stanoviště. Práce se bude soustřeďovat na detailní analýzu sledovaných faktorů prostředí, přímo ovlivňujících růst.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
02/03/04
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:
30

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Ing. Emilie Bednářová, CSc.Řešitel
Řešitel