ProjektyHelp


02/03/03 Monitoring porostního mikroklimatu smrkové monokultury a místního klimatu

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Růstové podmínky lesních porostů jsou neustále ovlivňovány souborem dílčích stresových faktorů vázaných na klima, vyvolaných nedostatkem srážek, výskytem extrémně vysokých nebo nízkých teplot vzduchu, sněhem, větrem a námrazou, změnou spektra ultrafialové složky přímé radiace Slunce atd.. Vedle faktorů klimatického stresu, hraje klíčovou roli stresový faktor vyvolaný imisní zátěží resp. depozičními toky škodlivých látek z ovzduší. Obě skupiny stresových faktorů významným způsobem ovlivňují ekologickou stabilitu lesních porostů. Vzhledem k významu, jaký klimatické parametry hrají v produkčních procesech lesních dřevin, je v rámci komplexního hodnocení pěstebních variant smrkové monokultury a optimalizace druhové skladby v 5. lesním vegetačním stupni na území přírodní lesní oblasti Drahanská vrchovina prováděno dlouhodobě měření vybraných parametrů porostního mikroklimatu a půdy na stacionární ploše UEL Rájec-Němčice. Konkrétní porostní mikroklima smrkové monokultury dospělého porostu nebo paseky se vytváří na pozadí místního klimatu a mezoklimatu, proto je prováděno rovněž měření místního klimatu (na vrcholu věže nad porostem). Cíl: • Definování stresových faktorů ovlivňujících růstové podmínky lesních porostů vázaných na klima. • Posouzení vývoje teplotních a vlhkostních poměrů PLO Drahanská vrchovina. • Posouzení vývoje UV radiace. • Definovat vztah mezi porostním mikroklimatem a mezoklimatem.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:02/03/03
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
5