ProjektyHelp


01/05/03 Produkční ekologie vybraných dřevin a jejich společenstev s ohledem na jejich možné energetické využití

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
   
Výsledky
   
Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Iniciální stádia sukcese lužního lesa jsou vytvářena rychlerostoucími druhy dřevin. Po povodni v roce 1997 vznikla v nivách některých toků řada biotopů, kde se uchytila a začala vyvíjet ranná sukcesní stádia měkkého luhu. Tato společenstva jsou nesmírně cenná z hlediska zvýšení rozmanitosti společenstev říčních niv. Předmětem výzkumu bude dynamika vývoje těchto společenstev se zaměřením na produkční, růstovou a populační ekologii. Budeme se snažit potvrdit hypotézu, že produkční schopnost těchto společenstev je předurčuje k energetickému využití. Pěstování energetických porostů na vhodných stanovištích (např. protipovodňové poldery) za použití stanovištně původních druhů dřevin měkkého luhu může významným způsobem napomoci ke zvýšení ekologické stability niv a ke zlepšení jejich schopnosti plnit koridorovou funkci. Současně může přispět ke splnění závazku ČR využívat obnovitelné energetické zdroje.
Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
01/05/03
Stav projektu:Řešený
Hlavní projekt:Etapa 5. Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhů (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
13
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
17