ProjektyHelp


01/03/07 Ekonomické hodnocení procesů a peněžní vyjádření vybraných funkcí lužních ekosystémů

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci   Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Procesy a funkce lesních ekosystémů se projevují v ekonomickém prostředí jak na straně vstupů, tak výstupů. V podmínkách lesního hospodářství zde vystupuje zejména potřeba identifikace mimoprodukčních funkcí lesa a jejich peněžní vyjádření. Výzkum se orientuje na procesy v lužních ekosystémech, se zaměřením na režimy vodárenských území (vodoochranná a vodohospodářská funkce lesa a související újmy lesního hospodářství), efektivnost alternativního využití zemědělských půd (např. v návaznosti na státní energetické programy), finanční hodnocení asimilační schopnosti aluvií (např. při odstraňování N, P v porovnání s náklady na investiční výstavbu ČOV). Výzkum je situován do přírodní lesní oblasti č. 35 - Jihomoravské úvaly, lesní vegetační stupeň dubový (1), edafická kategorie lužní (L) - aluviální náplavy.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
01/03/07
Stav projektu:Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:23