ProjektyHelp


01/03/06 Hodnocení obnovy přirozené dynamiky vlhkostního režimu půd lužního lesa nivy řeky Dyje

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Obnovu původní přirozené dynamiky vlhkostního režimu údolní nivy dolního toku řeky Dyje je možné realizovat pomocí revitalizačních opatření, které spočívají v obnovení podélného i příčného propojení původních kanálů a starých říčních ramen s řekou Dyje a v technickém řešení úprav stavidlových objektů páteřního toku řeky Dyje v lokalitě Herdy a Horního lesa. Na základě monitoringu vlhkostního režimu půd, úrovně hladiny podzemní vody a vybraných parametrů klimatu je pomocí regresní a korelační analýzy hodnocena funkční závislost úrovně hladiny podzemní vody, půdní vlhkosti na průtocích v řece Dyji. Cíl řešení: • Posoudit optimální množství vody v recipientu, nutné pro zachování hydraulické spojitosti s hladinou podzemní vody pro dosažení přirozené dynamiky podzemní vody a vlhkostního režimu půd v údolní nivě řeky Dyje. • Stanovit optimální vlhkostní poměry vzhledem ke stanovištní situaci lužního lesa. • Posoudit fyzikální vlastnosti lesních půd. • Prognóza vývoje vlhkostních poměrů půd lužního lesa. • Poskytnout podklady pro technické řešení revitalizačních opatření.
Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
01/03/06
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:5