ProjektyHelp


01/03/05 Analýza vlastností mikroklimatu lužních lesů z hlediska obnovy

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
   
   
Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Ekologická stabilita hospodářských lesů je významně ovlivňována způsobem hospodaření a zásahy do lesních porostů a lesního prostředí. Hlavním zdrojem zásahů do změny ekologické stability lesa je sklizeň dřeva. Nová přírodě blízká či přírodě vzdálená výstavba lesa je určena organizací porostních obnov. Nejrozšířenější forma hospodářského využívání lesa v oblasti lužních lesů je založena na holosečné formě obnovy s jednorázovým smýcením stromů na souvislé porostní ploše. Proces nahrazování vytěženého porostu novým pokolením je doprovázen specifickými ekologickými i stanovištními podmínkami porostního prostředí. Následný porost odrůstá na volné ploše (holině) bez ekologické ochrany mateřského porostu za plného světelného požitku, udržení dřevin je omezováno a ohrožováno extrémy porostního mikroklimatu Při srovnání s původním lesem mění holá seč půdní povrch a intenzitu přeměn rozkladných procesů v půdě, teplotní režim povrchu půdy a vzduchu, vláhovou bilanci. Cíle řešení: • Posoudit zranitelnost vlhkostního a teplotního režimu půd ekosystému lužního lesa vlivem těžby dřeva na souvislé porostní ploše. • Dopad těžby dřeva na změny intenzit FAR. • Charakterizovat půdní fyzikální vlastnosti lužního lesa. • Posoudit vývoj teplotních, vlhkostních a radiačních poměrů mikroklimatu paseky s ohledem na makroklimatické scénáře očekávaných změn klimatu. • Charakterizovat vztah mezi mikroklimatem paseky a porostním mikroklimatem. • Posoudit technické řešení možné úpravy mikroklimatu paseky.
Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
01/03/05
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
6