ProjektyHelp


01/03/04 Monitoring vybraných parametrů porostního mikroklimatu a mezoklimatu údolní nivy Moravy a Dyje

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci
   
Výsledky
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Klima patří mezi dominantní faktory abiotického prostředí lesních ekosystémů. Ovlivňuje podstatnou měrou vývoj lesních ekosystémů, na druhé straně struktura a složení lesních ekosystémů působí zpětně na vytváření mikroklimatu a mezoklimatu krajiny. Mezi řídící faktory klimatu ovlivňující hlavní funkce biologických, biofyzikálních a biogeochemických procesů v lesního ekosystému, jeho stabilitu a produktivitu, patří teplota a vlhkost vzduchu, množství srážek a fotosynteticky aktivní radiace (FAR). Teplota vzduchu a relativní vlhkost vzduchu mají klíčové postavení v porostním mikroklimatu. Oba parametry přímo ovlivňují evapotranspirační procesy a tím i vlhkostní poměry a vláhovou bilanci. Vývoj teploty vzduchu ovlivňuje vstup dřevin do období vegetačního (resp. zimního) klidu. Růstové rytmy a mnohé další životní procesy rostlin (mrazuvzdornost, utváření listů a pupenů) jsou řízeny společným účinkem teploty a množstvím světelného záření. Významný je rovněž vliv vlhkosti vzduchu. Relativní vlhkost vzduchu ovlivňuje průběh čisté fotosyntézy. Dalším významným parametrem, který ovlivňuje procesy spojené s primární produkcí lesních ekosystémů, je fotosynteticky aktivní záření (FAR). Studium porostního mikroklimatu je řešeno ve stanovištních variantách - les, okraj lesa a paseka. Vzhledem k tomu, že režim meteorologických dějů mikroklimatu se utváří vedle klimageneticky stejnorodé aktivní vrstvy porostu rovnež režimem dějů mezoklimatických, je studium klimatických poměrů údolní nivy řeky Dyje doplněno o mezoklimatická měření teploty, vlhkosti vzduchu a atmosférických srážek. Cíle: • Posoudit vývoj teplotních, vlhkostních a radiačních poměrů porostního mikroklimatu v údolních nivách řek Moravy a Dyje s ohledem na makroklimatické scénáře očekávaných změn klimatu. • Definování stresových faktorů vázaných na klima ovlivňujících růstové podmínky vybraných stanovišť ekosystému lužního lesa. • Charakterizovat vztah mezi mezoklimatem a porostním mikroklimatem. • Charakterizovat klimatický potenciál ekosystému lužního lesa. • Příprava databáze klimatických dat pro řešení problémů revitalizace a obnovy lužního lesa.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
01/03/04
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:4