ProjektyHelp


01/03/02 Kvalita vodních zdrojů (srážky, podzemní voda, voda v tocích)

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   
   
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V regionu lužních lesů jižní Moravy jsou využívány vodní zdroje pro komunální účely. Lužní les je významným faktorem v udržování kvality těchto zdrojů. Cílem práce bude posouzení této významné funkce lužního lesa a identifikace faktorů, které negativně ovlivňují jak podzemní vody, tak i srážky, půdní vodu a vodu v povrchových tocích. Tato funkce lužního lesa bude sledována zejména z hlediska zadržování polutantů v biomase lesního a travního porostu (N, P), v půdním profilu charakterizováním vodního roztoku. Jako možný účinek různého využívání území (zejména zemědělská výroba) bude sledována kvalita vody jednak v povrchových tocích (řeky, slepá ramena apod. Rovněž bude sledována kvalita srážkové vody v otevřené krajině a pod zápojem lužního lesa (možné varianty podle složení lesních porostů). Jako vstupní informace budou využita data z programu IBP, MAM (koloběhy elementů).
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:01/03/02
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:5