ProjektyHelp


01/03/01 Půda (variabilita, dekompoziční procesy, vlhkost půdy, vliv zvěře)

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   Pracovníci
   
   Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Lužní lesy jsou již historicky pod silným tlakem člověka. V současné době jsou lesní půdy lužních lesů ovlivňovány zejména: způsoby obnovy (holé seče), změnou vodního režimu, změnou druhové skladby lesních porostů. Cílem úkolu proto bude zejména: postihnout variabilitu půd podmíněnou vznikem aluvia, pak změny půdních procesů pod výše uvedenými faktory. Za výchozí srovnávací území budou považovány lesní rezervace. Výsledky by měly být jedním z podkladů plánování obhospodařování lužních lesů při zachování kontinuálního vývoje půd v rámci setrvalého obhospodařování. Vzhledem k tomu, že v těchto lesích žije hodně zvěře, což je zesíleno i chovem v oborách a v bažantnicích, bude pozornost věnována i tomuto faktoru, a to z hlediska ovlivnění trofnosti a fyzikálních vlastností půdního povrchu. Dále bude posouzen stav a vývoj půdy v územích, kde bude prováděna přirozená obnova lužního lesa (dubu). Variabilita půd bude posouzena jednak v rámci celého areálu lužních lesů v návaznosti zejména na stanovištní podmínky a dále v závislosti na druhové skladbě lesních porostů. Detailní variabilita v rámci menšího areálu (1 ha) bude posouzena ve vybraném smíšeném dubo-jasanového porostu. Parametry pro vyhodnocování stavu půd: stratigrafie půdních profilů, stav přístupných živin, textura půdních vrstev, dekompoziční procesy, charakteristika povrchového humusu, hloubka prokořenění půdy. Jako vstupní informace budou použity údaje z prací prováděných v rámci IBP, MAB a výzkumného záměru. Mezinárodní spolupráce: Lesnická fakulta Zagreb (Doc. I. Anič), Ústav ekologie lesa BOKU Vídeň (Prof. H. Hager).
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
01/03/01
Stav projektu:Řešený
Hlavní projekt:Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
10