Projects


01/02/01 Zhodnocení vodního provozu stromů při normálních a stressových podmínkách jako podklad pro cílenou regulaci zavodňování, resp.modifikaci pěstebních opatření

Supervisor: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Basic information   Workers
   
   Time schedule   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Vodní provoz charakterizovatelný instrumentálně měřitelnými parametry jako je transpirační proud, citlivě odráží změny půdních vlhkostních a aeračních podmínek stejně jako změny nadzemního prostředí související s osvětlením. Nová přístrojová měřící technika umožňuje obecně zachytit stav daleko přesněji než v předchozích letech a postihnout jak příslušné fyziologické procesy, tak i odpovídající nadzemní i podzemní struktury stromů. Cílem studie je zjistit situaci v lužních lesích na Břeclavsku a prověřit chování stromů za podmínek nelimitující a naproti tomu limitující dodávky vody z půdy a současně rozdílných poměrů aerace půdy. Jde při tom obecně o detekci změn hodnot a dynamiky toků a rozdílů ve vodivém systému hlavních druhů a jedinců s různým sociálním postavením v porostu. Tyto studie zahrnují měření radiální a obvodové variability transpiračního proudu multi-bodovými čidly metodou deformace tepelného pole (patent 1998) za definovaných půdních (obsah vody a vodní potenciál) a meteorologických podmínek (globální radiace, teploty a vlhkosti vzduchu, rychlosti větru a dešťových srážek). Dále budou srovnávány parametry funkce a architektury stromů včetně jejich strukturální vyváženosti (poměru ploch listoví a kořenů), skutečné a efektivní distribuce kořenových systémů a podobně skutečných a efektivních parametrů korun. Tyto parametry budou měřeny nově vyvinutými nebo potřebně adaptovanými instrumentálními metodami jako je vektorové měření toků, modifikovaná elektrická impedance systému strom-půda, či exkavace pomocí supersonického proudu vzduchu. Rovněž budou charakterizovány mechanizmy zajišťující vitalitu stromů za nepříznivých podmínek (zejména v souvislosti s interní redistribucí vody kořenovými systémy). Nově naměřené výsledky budou srovnány s výsledky naměřenými při dlouhodobých dřívějších studiích v dané oblasti (probíhajících po období téměř 30ti let) a dále z navazující oblasti Litovelského pomoraví.
Kind of project:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Department:
Department of Forest Ecology (FFWT)
Project identification:
01/02/01
Project status:In progress
Main project:
Subject 2. Evaluation of the effectiveness of revitalization measures and risks of forest decline under conditions of decreased vitality of trees (go to primary project)
Project start date :
01. 01. 2005
Number of workers in the project:7
Number of official workers in the project:
0
Number of results in the project:
37