Projekty


Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky

Garant: doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.


Základní informace            


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavním cílem projektu je zmapovat a vyhodnotit tvorbu vybraných zahradních architektů pracujících na území republiky zhruba v letech 1900--1950, posoudit dochované dílo, ověřit, zda je dostatečně chráněno v rámci platných předpisů, případně navrhnout zjištěná díla k ochraně, vytvořit metodiku péče o specifickou součást národního kulturního pokladu, kterou představuje tvorba zahradních architektů první poloviny 20. století, představit získané výsledky formou specializovaných publikací, specializované mapy a výstavy. Pro zajištění cílů projektu vytvořit metodické postupy a specificky zaměřený software. Projekt řeší cíle priority 1.1. "Nemovité kulturní dědictví," a to: d) tvorba metodik pro péči o historické a urbanistické struktury a jejich integraci do územního plánování a rozvojových aktivit společnosti, včetně zhodnocení významu nezastavěných a zastavěných území, e) začlenění problematiky nemovitého kulturního dědictví do vzdělávacích procesů na všech úrovních, tvorba metodik pro výukové programy na datových nosičích a široká prezentace a zpřístupnění hodnot kulturního dědictví v kontextu národní identity prostřednictvím výstav a dalších forem prezentace výsledků, specializovaných map, komentovaných klasifikovaných a interpretovaných databází a www portálů s akcentem na jejich využití pro rozvoj regionů a cestovního ruchu i s přihlédnutím k aplikaci v prostředí Internetu, a priority 1.4. "Území s kulturně historickými hodnotami", a to: a) identifikace potenciálu exploatace kulturní krajiny, včetně jeho interakcí s harmonickým rozvojem sídel a využitím pro cestovní ruch, b) vývoj metodik a nástrojů pro optimální využívání kulturní krajiny a pro péči o dlouhodobě udržitelné zachování jejích kulturně historických hodnot, c) vývoj metodik a nástrojů pro specifikaci rozvojových strategií a režimu péče o historické zahrady a významné objekty krajinářské architektury s ohledem na ochranné režimy území a regionální specifika.
Druh projektu:
MK (Projekt Ministerstva kultury)
Pracoviště:Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:DF13P01OVV003
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
24. 01. 2013
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:8
Počet výsledků na projektu:
42

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.řešitel uchazeče - příjemce
ostatní řešitel příjemce
Ing. Jiří Martinek, Ph.D.ostatní řešitel příjemce
Bc. Ing. Stanislava Ottomanská, Ph.D.
ostatní řešitel příjemce
Ing. Eva Spěvákováostatní řešitel příjemce
Ing. et Ing. Romana Šnajdárkováostatní řešitel příjemce
Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.spoluřešitel příjemce
Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
spoluřešitel příjemce