Projekty


Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika

Garant: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt "Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika" je zaměřen na dosažení nadnárodní excelence univerzitní výuky environmentálních aspektů trvale udržitelného rozvoje, formou moderních výukových prostředků, materiálů a metod. Cílovou skupinou projektu jsou studenti magisterského studijního programu N 6702 Mezinárodní teritoriální studia obor 6702T004 Mezinárodní rozvojová studia v prezenční formě studia na fakultě Regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU v Brně. Mezioborová spolupráce fakult MENDELU a vazby s českými i zahraničními univerzitami jsou zárukou širokospektrálního využití projektu. Výukovým cílem řešeného projektu je motivovat studenty k vyšší úrovni studia, chápání problematiky globálních environmentálních problémů a hledání souvislostí mezi přírodními procesy, historickým, současným a predikovaným vlivem člověka na prostředí. Výstupy budou prezentovány novými moderními formami intenzifikovaných přednášek, praktických kolokvií a konzultací a průběžně aktualizovány dle nově publikovaných poznatků. Edukační rezultáty projektu budou využívány pro všechny formy studia zahraničních studentů, včetně posluchačů z rozvojových zemí. Z tohoto důvodu nebylo možné využít projektových prostředků z operačních programů EU. Řešitelský tým projektu je cíleně složen z tematických odborníků - specialistů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU v Brně. Věková struktura a odborná erudice řešitelského týmu je zárukou úspěšného průběhu řešení projektu a kvality jeho výsledků. Na řešení budou participovat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (garance předmětu Globální environmentalistika) a Ústav teritoriálních studií. Celkový finanční požadavek na řešení projektu je 191 tis. Kč. Z této částky je 191 tis. dotací ze zdrojů FRVŠ, 0 tis. ze zdrojů VŠ.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Identifikace projektu:
1052/2012
Stav projektu:
Podaný
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2013
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Řešitel
Metodický řešitel
Bc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.Řešitel
Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.Řešitel
Řešitel
Řešitel