Projects


Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika

Supervisor: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.


Basic information
   
Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt "Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika" je zaměřen na dosažení nadnárodní excelence univerzitní výuky environmentálních aspektů trvale udržitelného rozvoje, formou moderních výukových prostředků, materiálů a metod. Cílovou skupinou projektu jsou studenti magisterského studijního programu N 6702 Mezinárodní teritoriální studia obor 6702T004 Mezinárodní rozvojová studia v prezenční formě studia na fakultě Regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU v Brně. Mezioborová spolupráce fakult MENDELU a vazby s českými i zahraničními univerzitami jsou zárukou širokospektrálního využití projektu. Výukovým cílem řešeného projektu je motivovat studenty k vyšší úrovni studia, chápání problematiky globálních environmentálních problémů a hledání souvislostí mezi přírodními procesy, historickým, současným a predikovaným vlivem člověka na prostředí. Výstupy budou prezentovány novými moderními formami intenzifikovaných přednášek, praktických kolokvií a konzultací a průběžně aktualizovány dle nově publikovaných poznatků. Edukační rezultáty projektu budou využívány pro všechny formy studia zahraničních studentů, včetně posluchačů z rozvojových zemí. Z tohoto důvodu nebylo možné využít projektových prostředků z operačních programů EU. Řešitelský tým projektu je cíleně složen z tematických odborníků - specialistů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU v Brně. Věková struktura a odborná erudice řešitelského týmu je zárukou úspěšného průběhu řešení projektu a kvality jeho výsledků. Na řešení budou participovat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (garance předmětu Globální environmentalistika) a Ústav teritoriálních studií. Celkový finanční požadavek na řešení projektu je 191 tis. Kč. Z této částky je 191 tis. dotací ze zdrojů FRVŠ, 0 tis. ze zdrojů VŠ.
Kind of project:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Department:Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
Project identification:1052/2012
Project status:Submitted
Project start date :
01. 01. 2013
Number of workers in the project:
6
Number of official workers in the project:6

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
Řešitel
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.Metodický řešitel
Řešitel
Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.Řešitel
Řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Řešitel