Projekty


Historické využití dřeva - sběr dat

Garant: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je provést terénní výzkum a získat výsledky nutné pro další pokračování v dizertační práci navrhovatelky. V rámci projektu budou odebrány vzorky z dřevěných předmětů a konstrukcí uchovávaných v českých, moravských a slezských muzeích a skanzenech a z konstrukcí na původních lokalitách. Bude analyzován druh dřeva vzorků a pokud to bude možné, budou vzorky datovány. Výsledná "mapa" použití různých druhů dřev v závislosti na předmětu/konstrukci, lokalitě a období bude pro účely dizertační práce využita pro porovnání s přirozenou skladbou lesa a s deklarovaným využitím dřev pro různé účely s ohledem na jejich vlastnosti. Výsledky budou prezentovány v odborném časopise, ve výuce na Mendelově univerzitě a v evropském měřítku na workshopu týkajícím se historického využití dřeva.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Identifikace projektu:24/2012
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:5