ProjektyHelp


Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti

Garant: Ing. Jan Tippner, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je popsat vztah distribuce hustoty materiálu v rámci lignocelulózového částicového kompozitu a vybraných fyzikálních a mechanických vlastností. Znalost tohoto vztahu umožní: a) hlubší porozumění chování těchto materiálů při mechanickém namáhání, b) optimalizaci jeho struktury vzhledek k namáhání a koncovému použití materiálů. Komplikovanost vztahu s mnoha vzájemně se ovlivňujícími parametry vyžaduje přístup využívající vícero technik, a to jak experimentálních, tak výpočetních. Experiment poskytne nezbytné informace a data o vlastnostech a chování materiálu, výpočtová část projektu umožní predikovat důsledky změn a provádět citlivostní studie vlivů jednotlivých faktorů na celkové chování materiálu. Hlavní devizou projektu je komplexní pohled na hodnocení vlastností kompozitů a jejich optimalizace. Dílčími cíli projektu jsou: a) denzitometrická analýza kompozitu na bázi dřeva; b) experimentální zjištění vlastností kompozitu; c) výstavba parametrického numerického modelu kompozitu umožňujícího prostorovou změnu vlastností; d) numerická simulace experimentálního zkoušení kompozitu; e) porovnání výsledků numerického modelu s experimenty (mechanické zkoušky a měření pomocí metody korelace digitálního obrazu); f) optimalizace kompozitu z hlediska daných módů namáhání.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF), Ústav dřevařských technologií (LDF), Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Identifikace projektu:39/2012
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
8
Počet výsledků na projektu:
7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Jan Tippner, Ph.D.Řešitel
Řešitel
Řešitel
Řešitel
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Řešitel
Ing. Jan Šrajer, Ph.D.
Řešitel
Řešitel
Řešitel