Projects


Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti

Supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.


Basic information
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cílem projektu je popsat vztah distribuce hustoty materiálu v rámci lignocelulózového částicového kompozitu a vybraných fyzikálních a mechanických vlastností. Znalost tohoto vztahu umožní: a) hlubší porozumění chování těchto materiálů při mechanickém namáhání, b) optimalizaci jeho struktury vzhledek k namáhání a koncovému použití materiálů. Komplikovanost vztahu s mnoha vzájemně se ovlivňujícími parametry vyžaduje přístup využívající vícero technik, a to jak experimentálních, tak výpočetních. Experiment poskytne nezbytné informace a data o vlastnostech a chování materiálu, výpočtová část projektu umožní predikovat důsledky změn a provádět citlivostní studie vlivů jednotlivých faktorů na celkové chování materiálu. Hlavní devizou projektu je komplexní pohled na hodnocení vlastností kompozitů a jejich optimalizace. Dílčími cíli projektu jsou: a) denzitometrická analýza kompozitu na bázi dřeva; b) experimentální zjištění vlastností kompozitu; c) výstavba parametrického numerického modelu kompozitu umožňujícího prostorovou změnu vlastností; d) numerická simulace experimentálního zkoušení kompozitu; e) porovnání výsledků numerického modelu s experimenty (mechanické zkoušky a měření pomocí metody korelace digitálního obrazu); f) optimalizace kompozitu z hlediska daných módů namáhání.
Kind of project:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Wood Science and Technology (FFWT), Department of Wood Processing Technologies (FFWT), Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
Project identification:
39/2012
Project status:
Defended
Project start date :01. 04. 2012
Project close date:
31. 12. 2012
Number of workers in the project:
8
Number of official workers in the project:
8
Number of results in the project:
7

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
Řešitel
Ing. David Děcký, Ph.D.
Řešitel
Řešitel
Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Řešitel
Řešitel
Ing. Jan Šrajer, Ph.D.
Řešitel
Řešitel
Řešitel