Projekty


Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

Garant: doc. Dr. Ing. Alena Salašová


Základní informace   Pracovníci
   
Výsledky   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem výzkumného projektu je prohloubení poznatků o kulturně-historických hodnotách kulturní krajiny, zaměřené na zhodnocení a rozvinutí stávajícího systému ochrany a péče v rámci kategorie krajinných památkových zón. Projekt usiluje o zlepšení podmínek pro ochranu a uchování této části kulturního dědictví a nalezení mezioborového metodického konsensu v této oblasti. Výsledky projektu prezentované srozumitelnou formou budou využitelné pro edukaci široké veřejnosti v této oblasti. Analýza kompozičních principů i prohloubení poznatků o dalších hodnotách těchto území budou přímo využitelné pro regulaci činností v již vyhlášených 19 KPZ a jejich udržitelného rozvoje. Zvýšení povědomí a ochrana hodnot historické kulturní krajiny je důležitou součástí národního přístupu ke krajině, ale i příspěvkem k implementaci mezinárodních úmluv. Součástí projektu je vývoj standardů, metodik a nástrojů pro popis, hodnocení a optimální využívání kulturní krajiny a pro péči o dlouhodobě udržitelné zachování jejích kulturně historických hodnot. Výsledky budou souměřitelné s dalšími již ověřenými postupy prezentace hodnot historického urbanismu, se zohledněním specifik kulturní krajiny, s důrazem na krajinotvorné vegetační prvky, související drobná technická díla, a drobné krajinné architektury regionálního významu. Předpokládá se metodická a terminologická vazba na relevantní zahraniční výstupy. Poznatky budou kromě metodických výstupů a památkových postupů interpretovány i v mapách s odborným obsahem a publikačních výstupech určených různým cílovým skupinám.
Druh projektu:
MK (Projekt Ministerstva kultury)
Pracoviště:
Ústav plánování krajiny (ZF)
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:DF12P01OVV001
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
6