Projects


Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa

Supervisor: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Basic information
   
Workers   
Results
   
   


The following summary includes all information recorded about the result.

VYSKOT, I. -- FIALOVÁ, J. Strategie a koncepce metody ekosystémového hodnocení funkcí lesů. In Využití kvantifikace a hodnocení funkcí lesů v činnostech LH. MZLU v Brně: 2006, p. 1--25.

Original name:
Strategie a koncepce metody ekosystémového hodnocení funkcí lesů
English name:
The strategy and conception of the method of ecosystem forest function's evaluation
Written by (author): prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Department:
Department of Landscape Management
Kind of publication:
article in proceedings
Collection: Využití kvantifikace a hodnocení funkcí lesů v činnostech LH
Nature of article:
Part number:
Starting page:
1
Up to page:
25
Number of pages:
25
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Czech
Description in original language:
Společným stěžejním problémem Evropské unie i přistupující České republiky je stav přírodního a životního prostředí, podmiňující další společenský i hospodářský rozvoj. Jednou z dominantních složek přírodního prostředí se zásadním vlivem na kvalitu životního prostředí lidské populace jsou lesy. Světové společenství, úmluvami z historického summitu v Rio de Janeiru 1992, veřejně deklaruje, že lesní zdroje jako světové přírodní bohatství mají být spravovány polyfunkčním, trvale udržitelným způsobem tak, aby naplnily všechna hlediska kvality přírodního a životního prostředí a uspokojily i sociální, kulturní, duševní a ekonomické potřeby dnešních i budoucích generací.
Description in English:
The common cardinal problem of EU as well as of the admitting Czech Republic (CR) is condition of the natural and living environment affecting a further social and economic development. Forests are one of the dominant components of the natural environment with a basic influence on the quality of the environment of a human population. The world community openly declares through conventions from a historical summit held in Rio de Janeiro in 1992 that forest resources as the world natural riches are to be managed using multifunctional sustainable methods in such way to fulfil all aspects of the quality of the natural and living environment and to satisfy social, cultural, mental and economic needs both of present and future generations.
Description in Czech:
Key words:
czech: akční plán pro lesy
english: forest action plan
Field of result: GK
Year of submission:
2006
Year of transmission:
2011
RIV identification number:
Used in projects:
04/05/01 Synergické efekty funkcí lesů v systému zvláště chráněných území
Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí) (use: RIV)
Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa (use: RIV)
02/06/01 Determinace a diferenciace funkčních limitů lesů ve strategii hospodaření
01/01/01 Determinace a hodnocení funkčních potenciálů lužních lesů jižní Moravy jako východisko optimalizace jejich celospolečenského polyfunkčního obhospodařování (use: RIV)
04/05/02 Renaturalizace celospolečenských funkcí lesů antropicky impaktovaných lokalit NP
Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání (use: RIV)
 
Entry made by:
Last change:
02/14/2012 12:56 (Ing. Aleš Kutín)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Využití kvantifikace a hodnocení funkcí lesů v činnostech LH. MZLU v Brně: 2006.

Original name:
Využití kvantifikace a hodnocení funkcí lesů v činnostech LH
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN:
Publisher:
Place of publishing: MZLU v Brně
Form of publication:
printed version
Issue and volume number:
Year of publication:
2006
Issue number:
Number of pages:
Entry: Pracovní setkání k problematice ("Využití kvantifikace a hodnocení funkcí lesů v činnostech LH")
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by:
Last change:

Evaluation of publication:

1
2
345
        
1
2
345
bad
 
good
        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
1234
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Pracovní setkání k problematice ("Využití kvantifikace a hodnocení funkcí lesů v činnostech LH"). 2006, Křtiny (CZ).

Original name: Pracovní setkání k problematice ("Využití kvantifikace a hodnocení funkcí lesů v činnostech LH")
English name:
Promoter:
Department:
Department of Landscape Management
Kind of publication: holding a conference
Venue:
Křtiny
Organizer: MZLU v Brně
Country: Czech Republic
Time scope of event: nationwide event
Conference type:
others
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year :
2006
Total number of participants:
49
Original language:
Czech
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Field of result:
GK
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change:
02/25/2011 08:20 (Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.)

Evaluation of publication:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -