Projects


Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa

Supervisor: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


   Workers   Results   
   


The following summary includes all information recorded about the result.

VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. Ecosystem evaluation strategy of forest functions. In MAUNAGA, Z. Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zašticenih područja. Banja Luka: Šumarski Fakultet Banja Luka, 2006, p. 461--468. ISBN 99938-56-06-1.

Original name:
Ecosystem evaluation strategy of forest functions
Czech name:
Ekosystémový přístup k hodnocení funkcí lesa
Written by (author): prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Department:
Department of Landscape Management
Kind of publication: article in proceedings
Collection: Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zašticenih područja
Nature of article:
Part number:
Starting page: 461
Up to page:
468
Number of pages:
88
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language: English
Description in original language: Forests are one of the dominant components of the natural environment with a basic influence on the quality of the environment of a human population. Ecosystem conception of the relationship between man and the forest states that forests are on the level of natural systems, i.e. subsistence life-giving resources even for the human society. All-society (i.e. of society as a whole) functions of forests are the realized production of natural ecosystem effects which are independent on man. The ecosystem method of quantification and evaluation of forest functions is, therefore, based on the quantification and evaluation of elements and parameters of forest ecosystems determining their functional effects. A main problem consists in the method of quantification of functions. Quantitative value of the ecosystem bioproduction (of course, its particular parts with different difficulty) is directly measurable. The quantity of other functions is hardly determinable or even undeterminable. A method of "parametric mediation" (indirect quantitative parametrization) is, however, fully utilizable. The forest ecosystem consists of elements and segments of an ecotope and biocoenose. Parameters of the elements and segments (values, quantities) determine the condition of the ecosystem "behaviour", the course of ecosystem processes -- functional effects.
Description in English:
Description in Czech:
Jednou z dominantních složek přírodního prostředí se zásadním vlivem na kvalitu životního prostředí lidské populace jsou lesy. Ekosystémové pojetí vztahu člověk-les konstatuje, že lesy jsou v úrovni přírodních systémů, tedy i pro lidskou populaci záchovnými, životadárnými zdroji. Celospolečenské funkce lesa jsou realizovanou produkcí naturálních ekosystémových účinků, tedy přírodních procesů, které probíhají nezávisle na člověku. Ekosystémová metoda kvantifikace a hodnocení funkcí lesa je proto založena na kvantifikaci a hodnocení prvků a parametrů ekosystémů lesa, determinujících jejich funkční účinky. Stěžejním problémem je způsob kvantifikace funkcí. Přímo měřitelná je kvantitativní hodnota bioprodukce ekosystému ( její složky s různou obtížností). Kvantita ostatních funkcí je tímto způsobem obtížně stanovitelná až nestanovitelná. Plně využitelný je však postup " parametrického zprostředkování" ( nepřímá kvantitativní parametrizace ). Lesní ekosystém tvoří soubor prvků a segmentů ekotopu a biocenózy. Parametry těchto prvků a segmentů ( hodnoty, kvantity ) určují stav " chování " ekosystému, průběh ekosystémových procesů -- funkčních účinků.
Key words:
czech: funkce lesa, ekosystémový přístup k funkcím lesů, reálný potenciál, reálný efekt
english: functions of forests, ecosystem approach to forest functions, real potential, real effect
Field of result: GK
Year of submission:
2006
Year of transmission:
2007
RIV identification number:
RIV/62156489:43410/06:00094366
Used in projects:
Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání (use: RIV)
Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí) (use: RIV)
Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa (use: RIV)
01/01/01 Determinace a hodnocení funkčních potenciálů lužních lesů jižní Moravy jako východisko optimalizace jejich celospolečenského polyfunkčního obhospodařování (use: RIV)
02/06/01 Determinace a diferenciace funkčních limitů lesů ve strategii hospodaření (use: RIV)
 
Entry made by:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Last change: 07/10/2006 09:19 (Ing. Jiří Schneider, Ph.D.)

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
34
5
        
1234
5
amateur
 
professional
        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

MAUNAGA, Z. Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zašticenih područja. Banja Luka: Šumarski Fakultet Banja Luka, 2006. 628 p. 1. ISBN 99938-56-06-1.

Original name:
Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zašticenih područja
English name:
Management of Forest ecosystems in National parks and other protected areas
Czech name: Management lesních ekosystémů v národních parcích a dalších chráněných územích
Editor:
Zoran Maunaga
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN: 99938-56-06-1
Publisher:
Šumarski Fakultet Banja Luka
Place of publishing:
Banja Luka
Form of publication:
printed version
Issue and volume number:
1
Year of publication:
2006
Issue number:
Number of pages:
628
Entry: Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zašticenih područja
Original language: Serbo-Croatian
Description in original language:
Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zašticenih područja
Description in English:
Management of Forest ecosystems in National parks and other protected areas
Description in Czech:
Management lesních ekosystémů v národních parcích a dalších chráněných územích
Key words:
czech: ochrana přírody, chráněné území, národní park, lesní ekosystém
english: nature protection, protected areas, national park, forest ecosystem
Field of result:
DO
 
Entry made by:
Last change: 07/17/2006 07:15 (Ing. Jiří Schneider, Ph.D.)

Evaluation of publication:

1
2345
        
1
2
3
4
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

MAUNAGA, Z. Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zašticenih područja. 2006, Jahorina-Tjentiště (BA).

Original name:
Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zašticenih područja
English name:
Management of Forest ecosystems in National parks and other protected areas
Czech name:
Management lesních ekosystémů v národních parcích a dlaších chráněných územích
Promoter:
Zoran Maunaga
Kind of publication:
holding a conference
Venue: Jahorina-Tjentiště
Organizer: Šumarski fakultet Banja Luka, Nacionalni Park Sutjeska
Country:
Bosnia and Herzegovina
Time scope of event:
worldwide event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year : 2006
Total number of participants: 160
Total number of participants from abroad:
37
Original language:
Serbo-Croatian
Description in original language:
Medzunarodna naučna konferencija Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zašticenih područja
Description in English:
International Scientific Conference Management of Forest ecosystems in National parks and other protected areas
Description in Czech:
Mezinárodní vědecká konference Management lesních ekosystémů v národních parcích a dlaších chráněných územích
Key words:
czech: ochrana přírody, chráněné území, národní park, lesní ekosystém
english: nature protection, protected areas, national park, forest ecosystem
Field of result: DO
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Last change:
07/10/2006 09:42 (Ing. Jiří Schneider, Ph.D.)

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -