Final thesis assignment form – Bc. Kateřina Muselíková – FA B-AGB-PB pres [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Mendelova univerzita v Brně
Ústav biologie rostlin
 Agronomická fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 

Autorka práce:Kateřina Muselíková
Studijní program:Agrobiologie
Obor:Biotechnologie rostlin
Vedoucí práce:Ing. RNDr. Marek Klemš, Ph.D.
  
Název práce:Interakce 2,4-D a etylénu v růstu tabákové BY-2 suspenze
  
Jazyková varianta:Čeština
  
Zásady pro vypracování:
  1. BY-2 tabáková buněčná suspenze byla odvozena z mezofylu listů tabáku odrůdy „Bright Yellow“ japonskou skupinou vědců vedenou Toshiyuki Nagatou. Tvoří ji řetízky buněk s generační dobou 7 až 9 dnů dle kultivačních podmínek. Nezbytnou podmínkou existence BY-2 suspenze je přítomnost 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny (2,4-D, syntetický auxin) v médiu, bez níž není schopna „růstu“. Závislost BY-2 suspenze na 2,4-D v kultivačním médiu doposud nebyla vysvětlena.
  2. Studujte hormonální a trofickou regulaci růstu buněčné suspenze – popis a experimentální zásahy vedoucí k určení významu jednotlivých skupin růstových regulátorů a fytohormonů (auxiny a 2,4-D, cytokininy, kyselina abscisová a etylén). Připravte z nalezených údajů literární rešerši.
  3. Založte kultivaci BY-2 suspenze na čtyřech koncentracích 2,4-D v kultivačním médiu. Pravidelně provádějte subkultivaci suspenze, včetně morfologického hodnocení, hodnocení viability a růstu suspenze.
  4. Při kultivaci BY-2 suspenze proveďte stanovení obsahu 2,4-D v buněčné mase a produkci etylénu buněčnou suspenzí. Stanovte obsah kyseliny1-aminocyklopropan-1-karboxylové (prekurzor etylénu) pro posouzení vzájemných interakcí růstových regulátorů.
  
Rozsah práce:30 textových stran, 10 grafických stran
  
Literatura:
  1. ALTMAN, A. Plant Biotechnology and In Vitro Biology in the 21st Century. Dordrecht Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1999.
  2. CAMPBELL, N A. -- REECE, J B. Biologie. Praha (překlad): Computer press, 2007. 1338 s. ISBN 80-251-1178-4.
  3. JONES, R L. -- BUCHANAN, B B. -- GRUISSEM, W. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. USA: American Society of Plant Biologists , 2000.
  
Datum zadání:listopad 2008
  
Datum odevzdání:květen 2010Kateřina Muselíková
Autorka práce
 Ing. RNDr. Marek Klemš, Ph.D.
Vedoucí práce
 
 
 
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Vedoucí ústavu
 prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
Děkan AF MENDELU