Final thesis assignment form – Ing. Martin Přibyl, Ph.D. – FBE D-EM-ME pres [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Guides to writing a thesis

 
Mendelova univerzita v Brně
Ústav marketingu a obchodu
 Provozně ekonomická fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Martin Přibyl
Studijní program:Ekonomika a management
Obor:Řízení a ekonomika podniku
Vedoucí práce:prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
  
Název práce:Návrh metody výběru nejvhodnější lokality pro logistický objekt
  
Jazyková varianta:Čeština
  
Zásady pro vypracování:
nezadáno
  
Rozsah práce:157
  
Datum zadání:srpen 2003
  
Datum odevzdání:září 2009Ing. Martin Přibyl
Autor práce
 prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Vedoucí práce
 
 
 
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Vedoucí ústavu
 prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Děkanka PEF MENDELU