Mendel University in Brno - list of department bodies


Scientific Council

The application shows the list of active members of the body Scientific Council.

Current functions of members of the body:
head:prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

The following table shows all the active members of the body.

Body memberIdentificationE-mailNote
Ing. Pavlína Adam, Ph.D.ředitelka, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání, Ministerstvo zemědělství
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.DCB FA, ext CEITEC FAvojtech.adam@mendelu.cz
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.OSS ILEqqadame1@node.mendelu.cz
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.Česká zemědělská univerzita v Prazebalik@af.czu.cz
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.DPTHP FH, ext FAbalikj@zf.mendelu.cz
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.vedoucí Centra strukturní a funkční genomiky Ústavu experimentální botaniky , AV ČR v Olomoucidolezel@ueb.cas.cz
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.DATPT FA, ext ILEfajman@mendelu.cz
prof. Ing. Radim Farana, CSc.DI FBEqqfarana@node.mendelu.cz
doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.DWS FFWTgryc@mendelu.cz
doc. Ing. Petr Homolka, Ph.D., CSc.ředitel, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
prof. Dr. Ing. Libor JankovskýDFPGM FFWTjankov@mendelu.cz, jankovsky@hotmail.com
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.DSOA FBEjitka.janova@mendelu.cz
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.DF FBEkapounek@mendelu.cz
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.ředitelka, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.ÚHÚLAG FFWT, ext FHklimanek@mendelu.cz
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.vědecký ředitel, Středoevropský technologický institut
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.DFT FAkomprda@mendelu.cz
prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., dr. h. c.rektor, Technická univerzita ve Zvolenukropil@vsld.tuzvo.sk
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.ÚPK FHkucera@zf.mendelu.cz, petr.kucera@mendelu.cz
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.DAB FA, SRDI REClichov@mendelu.cz
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.ext ILE, ext ILE, ext FAdlinhart@mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Petr MaděraDFBDG FFWTpetrmad@mendelu.cz
prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc.ředitel, Centrum výzkumu globální změny AV ČR
doc. RNDr. Irena Marková, CSc.IFE FFWT, ext FAmarkova@mendelu.cz
prof. RNDr. Václav Matyáš, Ph.D., M.Sc.proděkan, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.děkan, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.rektor, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.rektor, Univerzita Palackého v Olomouci
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.DTS FRDIS, ÚZRHV FAmodra@node.mendelu.cz
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBArektor, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.director, Research Institute for Fodder Crops, Ltd. Troubsko
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.DAT FBE, ext FFWTdanuse.nerudova@mendelu.czrektorka
prof. Mgr. Petr Oslzlýrektor, Janáčkova akademie múzických umění v Brně
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.DVGF FHpokluda@zf.mendelu.cz
doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute, Praha
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.děkanka, Fakulta Európskych štúdií a regionálného rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.UAPMV FAryant@mendelu.cz
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.DENR FRDIS, ext FFWT, ext FFWTjiri.schneider@mendelu.cz
Ing. Břetislav Skácelředitel klastru, CREA Hydro&Energy a hon. gen. konzul Filipínské republiky
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.rektor, Česká zemědělská univerzita v Praze
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.Ústav fyzikálního inženýrství, odbor fyziky pevných látek a povrchů, FSI, Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
JUDr. Bohumil Šimekhejtman, Jihomoravský kraj
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.rektor, Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.vedoucí Katedry řízení, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.rektor, Slezská univerzita v Opavě
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.děkan, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.ředitel, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labempodatelnasb@uhul.cz
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.ředitel, Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.DRBE FRDIS, ext FFWT, ext DBE FBEzivelova@mendelu.cz
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.DMA FBE, ext FHpavel.zufan@gmail.com