Mendelova univerzita v Brně - orgány pracoviště


Vědecká rada

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Vědecká rada.

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předsedkyně:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mail
Poznámka
Ing. Pavlína Adam, Ph.D.
ředitelka, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání, Ministerstvo zemědělství
ÚCB AF, ext CEITEC AFvojtech.adam@mendelu.cz
OSV ICV
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.Česká zemědělská univerzita v Praze
ÚPTZP ZF, ext AF
balikj@zf.mendelu.cz
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
rektor, Masarykova univerzita v Brně
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
vedoucí Centra strukturní a funkční genomiky Ústavu experimentální botaniky , AV ČR v Olomouci
dolezel@ueb.cas.cz
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
ÚTAD AF, ext ICV
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.ÚI PEF
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.ÚND LDF
doc. Ing. Petr Homolka, Ph.D., CSc.ředitel, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
ÚOLM LDFjankov@mendelu.cz, jankovsky@hotmail.com
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.ÚSO PEF
ÚF PEF
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
ředitelka, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
ÚHÚLAG LDF, ext ÚI PEF, ext ZF
klimanek@mendelu.cz
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
vědecký ředitel, Středoevropský technologický institut
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
ÚTP AF
prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., dr. h. c.rektor, Technická univerzita ve Zvolenukropil@vsld.tuzvo.sk
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.ÚPK ZFkucera@zf.mendelu.cz, petr.kucera@mendelu.cz
ÚCHHZ AF, OPTČ REK
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
ext ICV, ext ICV, ext AF
dlinhart@mendelu.cz
ÚLBDG LDF
prof. RNDr. Václav Matyáš, Ph.D., M.Sc.
proděkan, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
děkan, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.rektor, Univerzita Palackého v Olomouci
ÚZRHV AF, ÚTS FRRMS
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
rektor, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
ředitel, Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. Troubsko
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
ÚÚD PEF, ext LDF
rektorka
prof. Mgr. Petr Oslzlý
rektor, Janáčkova akademie múzických umění v Brně
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.ÚZK ZF, ext ÚI PEFpokluda@zf.mendelu.cz
doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.
Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute, Praha
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
děkanka, Fakulta Európskych štúdií a regionálného rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
ÚAPMV AF
doc. Dr. Ing. Alena SalašováÚPK ZF, ext LDF
ÚEPZ FRRMS, ext LDF, ext LDF
Ing. Břetislav Skácel
ředitel klastru, CREA Hydro&Energy a hon. gen. konzul Filipínské republiky
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
rektor, Česká zemědělská univerzita v Praze
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
Ústav fyzikálního inženýrství, odbor fyziky pevných látek a povrchů, FSI, Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
Ústav výživy zvířat, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
JUDr. Bohumil Šimekhejtman, Jihomoravský kraj
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor, Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.vedoucí Katedry řízení, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
rektor, Slezská univerzita v Opavě
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.prorektor pro strategii a rozvoj, Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra ochrany lesa a entomologie FLD ČZU
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
ředitel, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.ředitel, Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
ÚRPE FRRMS, ext LDF, ext ÚPE PEF
zivelova@mendelu.cz
ÚMA PEF, ext ZFpavel.zufan@gmail.com