Rector's Office - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Průmyslový vzor vyvážecího traktoru LVS 720. NERUDA, J. -- ULRICH, R. -- KLIMEŠ, P. 36470, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic.

Original name:
Průmyslový vzor vyvážecího traktoru LVS 720
English name:
Industrial design forwarders LVS 720
Written by (author):
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Ing. Pavel Klimeš
Department:
Department of Engineering
Technology Transfer
Kind of publication:
results with legal protection (utility model, industrial model)
Type of template: industrial design
Model no.:
36470
Name of publisher: Úřad průmyslového vlastnictví
Place of publishing:
Praha 6, 160 68 Bubeneč
Owner's name:
Mendelova univerzita v Brně
Date of registration:
11. 12. 2014
Date of enrollment:
24. 6. 2015
Utilization:
granted, registered or used by the owner
Licence obligation: využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence (existuje však smlouva o využití výsledku)
Licence fee:
sometimes
Original language:
Czech
Description in original language:
Prototyp vyvážecího traktoru LVS 720 je určen pro vyvážení sortimentů dříví v těžebně-dopravním procesu. Podvozek stroje je tvořen dvěma polorámy spojenými axiálním kloubem. Hydraulickým systémem je ovládáno tzv. zlamování podvozku, kterým je zajištěno směrové řízení stroje. Osmikolový podvozek se všemi koly hnanými zajišťuje vhodné rozložení zatížení, a je předpokladem pro dosažení vysoké adhezní síly a stability stroje. Kola na polorámech jsou uložena v tzv. tandemových (bogie) nápravách, které umožňují nasazení kolopásů. Pohon kol je hydraulicko-mechanický. Význačným znakem stroje je mj. otočná kabina, která zvyšuje ergonomickou úroveň pracoviště operátora. Kabina je konstruována se záměrem optimálního výhledu operátora a při její konstrukci byly vzaty všechny požadavky standardů ROPS, FOPS a OPS. Na zadním polorámu se nachází ložný prostor tvořený pěti páry ocelových klanic a mříží. Dříví je na ložný prostor nakládáno a z něj skládáno pomocí hydraulického jeřábu s drapákem, umístěného na zadním polorámu. Za účelem zvýšení příčné stability stroje při práci s hydraulickým jeřábem je stroj opatřen hydraulicky ovládanou rámovou brzdou.
Description in English:
Prototype of forwarders LVS 720 is designed for assortments transport in logging and timber-transport process. The chassis of the machine is formed by two half-frames associated by axial joint. Maintain directional control of the machine is done throu the hydraulic system. Eight-wheeled chassis with all the driven wheels provides appropriate load distribution and is a prerequisite for achieving a high adhesive strength and stability. Wheels on the half-frames are stored in so-called tandem (bogie) axles that allow the deployment of tracks. The power of wheels is hydraulic-mechanical. An important feature of the machine, among others is swiveling cab, which increases the level of ergonomic operator station. The cabin is designed to have the operator an optimal vision and its construction were taken all the standards ROPS, FOPS and OPS. The rear half-frames is loading space consisting of five pairs of steel stanchions and bars. The wood is handled into cargo space by an hydraulic crane with grab, located on the rear half-frames. In order to increase the lateral stability of the machine when working with hydraulic crane machine is provided with a hydraulic brake frame. Basic technical parameters of the prototype forwarders The total length of 8,318 m Width 2,400 m Wheelbase 4,278 m Track 1,690 m Tyres Type Alliance 500 / 60-22.5,16PR or other, e.g. tread width 600 mm The curb weight 9190 kg machine Capacity ca 7000 kg (according to the degree of loading) Crane Cranab FC53 DT, range of 8.5 m, lifting moment 53 kNm Length of the loading area of 3,871 m Engine (type and power) Cummins QSB 3.3 69 kW / 1600 r / min, 82 kW / 2400 rev / min Travel speed with load after plane: 4,5 km / h (slow mode) 12.0 km / h (fast mode) Travel speed without load after plane: 4,5 km / h (slow mode), 14.5 km / h (fast mode)
Description in Czech:
Key words:
czech: hydraulický jeřáb, vyvážecí traktory, osmikolový podvozek
english: hydraulic cranes, eight-wheeled chassis, forwarders
Field of result:
GK
JO
DF
Year of submission:
2015
Year of transmission:
RIV identification number:
Used in projects:
Development and manufacture of forestry machinery for logging and woodtransport of small class focused on the ecology (use: RIV)
 
Entry made by:
Last change: 06/29/2015 15:02 (prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -
1
2
3
4
5
        
12345
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -