Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

Katalog map historické hospodářské činnosti v lesích Lesnického parku Křivoklátsko. KADAVÝ, J. -- ADAMEC, Z. -- FRIEDL, M. -- KNEIFL, M. -- KNOTT, R. -- KUČERA, A. -- MIKITA, T. -- UHERKOVÁ, B. 2020.

Originální název: Katalog map historické hospodářské činnosti v lesích Lesnického parku Křivoklátsko
Anglický název:
Autor: doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D.
Ing. Michal Friedl, Ph.D.
Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
Ing. Barbora Uherková, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Ústav geologie a pedologie
Druh publikace:
specializované mapy s odborným obsahem
Interní identifikační kód produktu:
429/9510/SV4170221
Číselná identifikace:
Lokalizace výsledku:
Technické parametry:
Mapa byla schválena dne 09.06.2020, čj. 30254/2020-MZE-16222/MAPA691.
Ekonomické parametry: Mapy zachycují výskyt porostů vegetativního původu (pařeziny) na revírech Kouřimec, Skryje (LČR) a na vybrané části majetku Colloredo-Mannsfeld. Dále se v Katalogu map nachází soubor map výskytu lokalit bývalých milířů na revírech Kouřimec, Skryje (LČR) a na vybrané části majetku Colloredo-Mannsfeld. Poslední část Katalogu map jsou mapy výskytu starých cest na revírech Kouřimec, Skryje (LČR) a na vybrané části majetku Colloredo-Mannsfeld. Výsledek nebude sloužit ke tvorbě ekonomického zisku.
Rok zhotovení:
2020
Způsob využití výsledku:
využíván orgány státní nebo veřejné správy
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Katalog map prezentuje výsledky mapování vybraných objektů historické hospodářské činnosti v lesích na území Lesnického parku Křivoklátsko (dále jen LP Křivoklátsko). LP Křivoklátsko se rozkládá na území přírodní lesní oblasti Křivoklátsko a Český kras, v CHKO Křivoklátsko, zaujímá plochu o rozloze cca 17 000 ha. LP Křivoklátsko byl založen v roce 2010, kdy se zakládající vlastníci a správci lesních majetků rozhodli do budoucna hospodařit podle Standardu lesnických parků (SLP). Území z větší části (cca 2/3) spravuje stát formou státního podniku Lesy České republiky, menší část obhospodařují privátní subjekty (především rodina Colloredo-Mannsfeld). K usměrňování a dodržování pravidel hospodaření podle zásad SLP vznikla v roce 2011 obecně prospěšná společnost Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s. Katalog map pro LP Křivoklátsko poskytuje výsledky mapování následujících objektů vzhledem k lokalizování jejich výskytu: a) pařezina, b) bývalý milíř, c) stará cesta. Mapování bylo provedeno v rozmezí let 2017-2018 na zájmových územích LP Křivoklátsko na revírech Kouřimec a Skryje (Lesy České republiky s.p.) a na polesí Vlastec (rodina Colloredo-Mannsfeld).
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
13.07.2020 07:09 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -