Provozně ekonomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

Internationalization process of SMEs and the impacts of networks: Perspectives from an emerging economy. Disertační práce. Mendelu University in Brno: MENDELU Brno, 2019. 179.

Originální název:
Internationalization process of SMEs and the impacts of networks: Perspectives from an emerging economy
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu
Druh publikace:
závěrečná práce
Vedoucí:
Oponent:
Vysoká škola:
Mendelova univerzita v Brně - MENDELU Brno
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Mendelu University in Brno
Rok vydání:
2019
Počet stran:
179
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: The thesis aims to identify the internationalization process of SMEs and the impacts of networks of relationships. To these aims, a mixed method approach within a pragmatist paradigm was employed. Hence, data collection was divided into two phases; phase one involved a questionnaire survey of 211 SMEs in Ghana. Phase two comprised of a detailed face-to-face interview with four SMEs. A stepwise multiple linear regression analysis was conducted to determine the relationship between a firm’s network involvement and key internationalization aspects. Qualitatively, a multiple case study analysis, was conducted to determine the internationalization process of the SMEs. The results indicate that the internationalization process of SMEs in Ghana comprised of gradual, incremental appro-aches and the utilization of intermediary networks. A firm’s network involvement significantly impacts its choice of market, mode of entry, risk reduction, increase in initial credibility, and the overall motivation to export. Thus, network involvement was observed to mitigate against key in¬ternationalization barriers. The thesis thus highlights the important role of networks in the internationalization of SMEs in Ghana. Theoretically, it has cntributed to internationalization literature by contextualizing existing theories from the standpoint of a developing country. The conceptual framework provides suggestions for future internationalization stu-dies, thereby contributing to the advancement of internationalization theories. It has also emphasized the implication for SME owners and policymakers on the need to utilize and create the necessary avenue for relationship development for internationalization purposes.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce: Cílem práce je identifikovat proces internacionalizace MSP a vliv zapojení podniku do sítí na tento proces. Ke splnění těchto cílů bylo použito více metod. Sběr dat byl rozdělen do dvou fází; první fáze zahrnovala dotazníkové šetření mezi 211 malými a středními podniky v Ghaně. V druhé fázi byly realizovány hloubkové rozhovory se čtyřmi malými a středními podniky. Byla provedena postupná lineární regresní analýza s cílem určit vztah mezi zapojením podniku do sítí firem a klíčovými aspekty internacionalizace. K deskripci procesu internacionalizace malých a středních podniků byla provedena kvalitativní analýza více případových studií. Výsledky ukazují, že proces internacionalizace malých a středních podniků v Ghaně se skládá z postupných kroků a je v rámci tohoto procesu využíváno zprostředkujících sítí. Zapojení do firemní sítě významně ovlivňuje výběr trhu, způsob vstupu na zahraniční trh, snížení rizika, zvýšení počáteční důvěryhodnosti a celkovou motivaci k vývozu. Bylo zjištěno, že zapojení podniku do sítě zmírňuje klíčové překážky internacionalizace. Práce tak zdůrazňuje významnou roli sítí v internacionalizaci malých a středních podniků v Ghaně. Teoreticky práce k existujícím internacionalizačním teoriím přispěla přidáním pohledu na proces internacionalizace malých a středních podniků rozvojové země. Koncepční rámec poskytuje návrhy pro budoucí internacionalizační studie, čímž přispívá k rozvoji teorií internacionalizace. Práce také zdůrazňuje jak majitelům malých a středních podniků, tak tvůrcům politik, potřebu využít a vytvořit nezbytný způsob rozvoje vztahů pro účely internacionalizace.
Klíčová slova: angličtina: SME, internacionalizační proces, Ghana, networks
čeština: MSP, sítě, internacionalizace, Ghana, emerging economy
Obor výsledku:
Economics and Business
Business and management
Economic Theory
Rok uplatnění:
2019
Uplatněno na projektech:
Mimoprojektový výzkum
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 23.07.2019 13:26 (Ibrahim Musah Donkoh, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -