Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIMÁNĚ, M. -- KAMANOVÁ, L. Neprozkoumaná minulost – střední odborné školství v socialistickém Československu jako jeden z možných zdrojů poznání současného vývoje odborného vzdělávání. In XI. ročník mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2019: Udržitelnost ve vzdělávání minulost, současnost a budoucnost. Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 17.-18. září, 2019.2019. URL: https://www.icolleconference.cz/en

Originální název:
Neprozkoumaná minulost – střední odborné školství v socialistickém Československu jako jeden z možných zdrojů poznání současného vývoje odborného vzdělávání. In XI. ročník mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání - ICOLLE 2019: Udržitelnost ve vzdělávání minulost, současnost a budoucnost. Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 17.-18. září, 2019.
Anglický název: Unexplored past - secondary technical schools in socialist Czechoslovakia as one of the possible sources of the current development of vocational education. In XI. annual International Scientific Conference of Lifelong Learning - ICOLLE 2019: Sustainability in Education – Past, Present and Future. Institute of Lifelong Learning, Mendel University in Brno, September 17th-18th, 2019.
Autor: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Pracoviště:
Oddělení sociálních věd
Druh publikace:
ostatní
Rok uplatnění:
2019
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Oblast školství, výchovy a vzdělávání z pohledu vládnoucího režimu v socialistickém Československu hrála významnou roli. Výchova a vzdělávání budoucích generací měla směřovat k naplňování režimních cílů. O tom, jakým způsobem byla výchova a vzdělávání, obecně školství, v této době formováno, jak vypadal např. každodenní život na školách, jakým způsobem učitelé naplňovali na školách režimní požadavky ad., ovšem téměř třicet let od sametové revoluce mnoho nevíme. Výjimkou v tomto není ani odborné vzdělávání. Jak upozorňuje například Průcha (2016), výzkum odborného vzdělávání a odborného výcviku je v obecné rovině totiž zcela opomíjen. Historicko-pedagogický výzkum v této oblasti vzdělávání pak v podstatě úplně chybí. Příspěvek se zaměřuje na představení důvodů k realizaci podobného výzkumu a na možnosti zkoumání této problematiky. Zároveň přináší první dílčí výsledky rozsáhlejšího projektu s názvem Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálně historické rozhovory s učiteli (GAČR č. 19-24776S). Příspěvek je primárně založen na datech získaných metodou orální historie. Celkem autoři v rámci tohoto příspěvku vychází z 20 rozhovorů s 13 pamětníky, kterými jsou učitelé odborných předmětů, kteří působili na středních odborných školách v bývalém Jihomoravském kraji před rokem 1989. Tato data autoři dále doplnili analýzou dobových pedagogických periodik. Poznání vývoje středního odborného školství v tomto období může přispět k pochopení změn v tomto školství v následném období transformace i současného stavu odborného školství, a to i ve spojitosti s příchodem tzv. Průmyslu 4.0.
Popis v anglickém jazyce:
School and education played an important role from the perspective of the ruling regime in socialist Czechoslovakia. The upbringing and education of future generations should aim at fulfilling the regime's goals. But about the way in which education was formed at that time, how everyday life in schools looked like, how teachers fulfilled regime requirements in schools, etc., we do not know so much for almost thirty years since the Velvet Revolution. Vocational education and training are not an exception in this. For example, as Průcha (2016) points out in general terms, that research into vocational education and training is completely neglected. Historical-pedagogical research in this area of education is missing completely at all. The paper focuses on introducing the reasons for doing similar research and on possibilities of exploring this issue. At the same time, it brings the first partial results of a larger project called Secondary Technical School in Socialist Czechoslovakia from the History of the Everyday Life Point of View. Oral History Interviews with Teachers (GAČR no. 19-24776S). The paper is primarily based on data from the oral history method. Within this method the authors of this proposal have conducted 20 interviews with 13 respondents, who were teachers of vocational subjects who worked at secondary technical schools in the former South Moravian region before 1989. The authors further supplemented the data with an analysis of pedagogical periodicals from period before 1989. Knowledge of the development of secondary technical schools/vocational education in this period can contribute to the understanding of changes in this field of education in the subsequent period of transformation and in the current state of vocational education, even in connection with the so-called Industry 4.0.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: secondary technical schools, vocational education, oral history method, history of everyday life, teacher, socialist Czechoslovakia
čeština: střední odborné školství, socialistické Československo, dějiny každodennosti, metoda orální historie, učitel, odborné vzdělávání
Obor výsledku:
Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech: Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálně historické rozhovory s učiteli
URL:
https://www.icolleconference.cz/en
 
Záznam vložil:
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Poslední změna:
21.09.2019 09:52 (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -