Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

URL: http://capv.tul.cz/

Originální název: Mezi autoritářským a demokratickým režimem. Historické milníky základního školství v Československu ve druhé polovině 20. století. In XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu (ČAPV): „Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie“. Liberec, 11.-13. září, 2019.
Anglický název: Between Authoritarian and Democratic Regime. Historical Milestones of the Primary Education in Czechoslovakia during the Second Half of the 20th Century. In XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu (ČAPV): „Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie“. Liberec, 11.-13. září, 2019.
Autor: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Pracoviště: Oddělení sociálních věd
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění: 2019
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Cílem příspěvku je zmapovat dějiny československého základního školství ve druhé polovině 20. století, přičemž se autoři zaměří na nejdůležitější milníky, které zásadně ovlivnily podobu škol a jejich fungování. Téma přitom uchopí ve dvou základních rovinách. První rovina výkladu se zaměří na makrohistorické milníky, které měly zcela zásadní dopad na život společnosti i na oblast školství. Druhou rovinu výkladu tvoří mikrohistorie, kde lze ukázat, jak mnohovrstevnatá byla realita života učitelů v Československu ve zkoumaném období.
Popis v anglickém jazyce: The Czechoslovak history can be likened to a drama consisting of several acts. In some of the acts, we can perceive great hopes and building of a free democratic state. In the others, there can be a deliberate suppression of freedom or democratic principles seen. The shaping of the school system and teaching profession can be perceived in a similar way. In the article, the authors will, therefore, focus on the history of Czechoslovak primary education during the second half of the 20th century, approaching the topic on the two basic levels. The first level of interpretation focuses on macro-historical milestones that have had a crucial impact on the society‘s life as well as on the education. The second level of interpretation is devoted to microhistory. On this level, it is possible to demonstrate how multi-layered and difficult the reality of life of teachers in Czechoslovakia during the reviewed period was.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: primary schools, microhistory, oral history, contemporary history, macrohistory, Czechoslovakia
čeština: soudobé dějiny, orální historie, microhistory, makrohistorie, Československo, základní školy
Obor výsledku: Education
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://capv.tul.cz/
 
Záznam vložil: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Poslední změna: 14.09.2019 05:40 (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -