Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIMÁNĚ, M. Methological inspirations and analytical technics in research of secondary vocational/technical education in socialist Czechoslovakia. In Annual meeting of Baltic Association of Historians of Pedagogy, Riga, Latvia, 24th May, 2019. Vyžádaná přednáška.2019. URL: http://www.baltichistorians.lu.lv/

Originální název: Methological inspirations and analytical technics in research of secondary vocational/technical education in socialist Czechoslovakia. In Annual meeting of Baltic Association of Historians of Pedagogy, Riga, Latvia, 24th May, 2019. Vyžádaná přednáška.
Český název: Metodologické inspirace a analytické techniky ve výzkumu středního odborného a učňovského vzdělávání v socialistickém Československu. Výroční zasedání Baltické asociace historiků pedagogiky, Riga, Lotyšsko, 24. května, 2019. Vyžádaná přednáška.
Autor:
Pracoviště:
Oddělení sociálních věd
Druh publikace:
ostatní
Rok uplatnění:
2019
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: The paper focuses on the history of education. The author will focus on presenting the currently solved project called Secondary Technical School in Socialist Czechoslovakia from the History of the Everyday Life Point of View. Oral History Interviews with Teachers (GAČR no. 19-24776S). Specifically, he will deal with the methodological issues of the project. In the first place, it will deal with methodological starting points and methodological inspirations both in the field of contemporary historiography and in pedagogical sciences. For an example the history of everyday life, the oral history method, the teacher's life story, qualitative research in pedagogical sciences and in-depth semi-structured interviews. The second part of the presentation will focus on the introduction of analytical techniques and analysis of the obtained data in the Atlas.ti computer application, which is directly intended for the analysis of qualitative data.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce: Příspěvek se tematicky zaměřuje na dějiny pedagogiky. Autor se v něm bude soustředit na představení aktuálně řešeného projektu s názvem Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálně historické rozhovory s učiteli (GAČR č. 19-24776S). Konkrétně se bude zabývat metodologickými otázkami projektu. V první řadě se bude věnovat metodologickým východiskům i metodologickými inspiracemi jak z oblasti současného historiografického proudu, tak i pedagogických věd. Příkladem mohou být dějiny každodennosti, metoda orální historie, životní příběh učitele či kvalitativní výzkum a hloubkové polostrukturované rozhovory. Druhá část prezentace bude zaměřena na představení analytických technik a analýzu získaných dat v počítačové aplikaci Atlas.ti, která je přímo určená pro analýzu kvalitativních dat.
Klíčová slova:
angličtina: secondary vocational school, secondary technical school, oral history, history of everyday life, socialist Czechoslovakia, methodology
čeština: střední odborná škola, orální historie, metodologie, střední odborné učiliště, socialistické Československo, dějiny každodennosti
Obor výsledku:
Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálně historické rozhovory s učiteli
URL:
http://www.baltichistorians.lu.lv/
 
Záznam vložil:
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Poslední změna: 09.06.2019 07:54 (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -