Institut celoživotního vzdělávání - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIMÁNĚ, M. -- ZOUNEK, J. Persecution of believers through the view of primary school teachers in socialist Czechoslovakia. In 61st International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils, Latvia, April 11 - 12, 2019.2019. URL: https://dukonference.lv/en

Originální název:
Persecution of believers through the view of primary school teachers in socialist Czechoslovakia. In 61st International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils, Latvia, April 11 - 12, 2019.
Český název:
Pronásledování věřících v komunistickém Československu pohledem učitelů základních škol. In 61st International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils, Latvia, April 11 - 12, 2019.
Autor:
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Pracoviště:
Oddělení sociálních věd
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění: 2019
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
The contribution focuses on everyday situations in which teachers had to comply with the Czechoslovak Communist Party's regulations supporting the atheization of society. It is an issue that has not yet been paid much attention to socialist education research. At the same time, the role of the school, and in particular of its teachers, was very important in this period. Teachers should become a tool to promote socialist ideas. These were to be passed on to future generations, thereby raising "new" individuals sharing the ideas of Marxism-Leninism, including the idea of a society made up of people without any religion. The paper is based mainly on data obtained by authors through oral history interviews. In total, there are 53 interviews with 37 witnesses, who are teachers, but also former headmasters of primary schools in former socialist Czechoslovakia. The oral history method was supplemented with the study of archival materials and period legislation. These sources were studied in several archives of the Czech Republic. These are the National Archive of the Czech Republic, the Archive of the City of Brno and the Moravian Land Archive. The research results, on the one hand, represent teachers as a "political tool" of the ruling Czechoslovak Communist Party, but at the same time reveal their difficult position in carrying out the tasks assigned to them. This stems from the expectation of the ruling regime that teachers will conscientiously and unreservedly follow its instructions, as well as the teachers' efforts to minimize the negative impact on the life of pupils or their parents.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce: Příspěvek se zaměřuje na každodenní situace, ve kterých učitelé museli naplňovat nařízení Komunistické strany Československa podporující ateizaci společnosti. Jedná se o problematiku, které dosud nebyla věnována v rámci výzkumu socialistického školství žádná/větší pozornost. Přitom úloha školy a zejména jejich učitelů byla v tomto období velmi důležitá. Učitelé se měli stát nástrojem k prosazování socialistických myšlenek. Ty měli předávat budoucím generacím a tím vychovat “nové” jedince sdílející myšlenky marxismu-leninismu, tedy i myšlenku o společnosti tvořené lidmi bez jakéhokoliv náboženského vyznání. Příspěvek je založen především na datech, které autoři získali prostřednictvím orálně historických rozhovorů. Celkem se jedná o 53 rozhovorů s 37 pamětníky, kterými jsou učitelky, učitelé, ale i bývalí ředitelé základních škol. Metodu orální historie autoři dále doplnili studiem archivních materiálů a dobové legislativy. Studium těchto pramenů autoři realizovali v několika archivech České republiky. Jedná se o Národní archiv ČR, Archiv města Brna a Moravský zemský archiv. Výsledky výzkumu na jedné straně představují učitele v roli „politického nástroje“ vládnoucí KSČ, ale zároveň odhalují jejich složité postavení při plnění svěřených úkolů. To plynulo jak z očekávání vládnoucího režimu, že učitelé budou svědomitě a bez výhrad plnit jeho pokyny, tak i snahou učitelů, co nejméně negativně zasahovat do života žáků, případně jejich rodičů.
Klíčová slova:
angličtina: religion, history of everyday life, oral history, socialistic Czechoslovakia, teacher, atheisation policy
čeština: politika ateizace, orální historie, socialistické Československo, náboženství, dějiny každodennosti, učitel
Obor výsledku:
Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://dukonference.lv/en
 
Záznam vložil:
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2345
        
1234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -