Mendel University in Brno - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

SVATOŠOVÁ, V. Importance of Determinants of Online Buying Behaviour in E-commerce. Journal of Consumer Behaviour. 2020. ISSN 1472-0817.

Original name:
Importance of Determinants of Online Buying Behaviour in E-commerce
Czech name:
Význam determinantů online nákupního chování v e-commerce
Written by (author): Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Department:
Department of Regional and Business Economics
Kind of publication:
article in a professional periodical
Periodical:
Journal of Consumer Behaviour
Nature of article: paper
Volume no. (year):
Periodical number within the volume:
Year of publication:
2020
Starting page:
Up to page:
Number of pages:
Sub-specification:
článek je obsažen v databázi Web of Science
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication:
electronic version (online)
Original language: English
Description in original language:
Consumer behavior is the subject of much research, particularly in the field of marketing, as it is essential to the success of a business. Based on a literature review and the results of secondary research, a total of 15 determinants of online purchasing behavior that may influence the process of strategic management in e-commerce have been identified and are further investigated. The main aim of the research is to evaluate the importance of determinants of online shopping behavior in the Czech e-commerce environment. The partial objectives are as follows: 1) to compare the main determinants of online shopping behavior in the Czech e-commerce environment with the importance of determinants of online shopping behavior attributed to enterprises primarily oriented to e-commerce; 3) comparing the quality of these determinants with the assessed significance of the determinants of online buying behavior from the first part of the research within the questionnaire survey. The main research methods used in the research include the analysis of secondary data and data used from the survey in the form of a questionnaire survey among a selected group of SMEs primarily oriented to e-commerce, critical analysis and quality comparison of actually applied determinants of online shopping behavior in the Czech e- commerce. In summary, there is a relationship between assessing the quality of determinants in an e-commerce primary business and assessing the importance of determinants of online purchasing behavior by an e-commerce primary business. It has also been shown that the importance and quality of determinants of online shopping behavior are equally distributed, and are therefore on average assessed as equally significant and of equal quality. It can also be said that the determinants of online purchasing behavior play an important role in the process of designing and implementing an e-commerce strategy, and all businesses are aware of their importance.
Description in English:
Description in Czech:
Chování spotřebitelů je předmětem mnoha výzkumů, zejména v oblasti marketingu, neboť má zásadní význam pro úspěch podniku. Na základě literární rešerše a výsledků sekundárních výzkumů bylo v práci identifikováno celkem 15 determinantů online nákupního chování, které mohou ovlivnit proces strategického řízení v elektronickém obchodování a které jsou dále předmětem výzkumného šetření. Hlavním cílem výzkumného šetření je vyhodnotit význam determinantů online nákupního chování v prostředí českého e-commerce. Dílčí cíle jsou následující: 1) komparovat hlavní determinanty online nákupního chování v prostředí českého e-commerce s významem determinantů online nákupního chování přisuzovaný podniky primárně orientovanými na elektronické obchodování, 2) pomocí kritické analýzy a komparace vyhodnotit kvalitu determinantů online nákupního chování, které sledované podniky primárně orientované na elektronické obchodování uplatňují pro své online zákazníky a 3) komparace kvality těchto determinantů s hodnoceným významem determinantů online nákupního chování z první částí výzkumného šetření v rámci dotazníkového šetření. Mezi hlavní výzkumné metody použité ve výzkumném šetření patří analýza sekundárních dat a data použitá z výzkumného šetření formou dotazníkového šetření mezi vybranou skupinou malých a středních podniků primárně orientovaných na elektronické obchodování, kritická analýza a komparace kvality skutečně uplatňovaných determinantů online nákupního chování v prostředí českého e-commerce. Souhrnně lze konstatovat, že existuje vztah mezi hodnocením kvality determinantů u podniků primárně orientovaných na elektronické obchodování a hodnocením významu determinantů online nákupního chování podniky primárně orientovanými na elektronické obchodování. Rovněž bylo prokázáno, že význam a kvalita determinantů online nákupního chování jsou rovnoměrně rozděleny, jsou tudíž v průměru hodnoceny jako stejně významné a stejně kvalitní. Lze rovněž konstatovat, že determinanty online nákupního chování hrají významnou úlohu při procesu tvorby a implementaci strategie v elektronickém obchodování a všechny podniky si jejich význam uvědomují.
Field of result: Business and management
Year of submission: 2020
Year of transmission:
RIV identification number:
Used in projects: Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje (use: RIV)
 
Entry made by:
Last change: 05/13/2020 13:46 (Šárka Novotná)

Evaluation of publication:

1
2345
        
1
2
345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0
Average score: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Journal of Consumer Behaviour. Hoboken: ISSN 1472-0817.

Original name:
Journal of Consumer Behaviour
Czech name:
Written by (author):
Kind of publication: magazine
ISSN:
1472-0817
Country of publisher:
United States of America
Place of publishing: Hoboken
Publisher:
Wiley & Sons.
URL: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14791838
Reviewed magazine:
no
Original language: English
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by:
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Last change:
05/13/2020 13:46 (Šárka Novotná)

Evaluation of publication:

1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -