Ústav teritoriálních studií (FRRMS) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GERŠL, M. -- MODRÁ, H. -- GERŠLOVÁ, E. -- MACHŮ, G. -- PAVLÍK, I. Vliv komunálních odpadních vod na kvalitu vody v propadáních Moravského krasu v letech 2016-2018: případová studie vod potoků Hostěnického, Křtinského, Lopače a Sloupského. In Speleofórum 2019 . Praha: Česká speleologická společnost, 2019, s. 124--129. ISBN 978-80-87857-34-2.

Originálny názov: Vliv komunálních odpadních vod na kvalitu vody v propadáních Moravského krasu v letech 2016-2018: případová studie vod potoků Hostěnického, Křtinského, Lopače a Sloupského
Anglický názov:
Autor: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
Eva Geršlová
Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS.
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Ústav teritoriálních studií
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Speleofórum 2019
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 124
Do strany: 129
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku: Vody na krasovém povrchu dělíme na vody alochton- ní, tedy na vody, které do krasu přitékají z nekrasových oblastí a na vody autochtonní, což jsou vody vznikající přímo na krasovém terénu. V krasových oblastech se pak stává téměř jistotou, že tyto vody přitékají k jeskynnímu ponoru, někdy nazývanému propadání, kde se stanou vodami podzemními, resp. vodami jeskynními. Pokud jsou na krasovém území činností člověka produkovány odpadní vody, tak se po průchodu čistírnou odpadních vod (ČOV) stávají tzv. vyčištěnými odpadními vodami. Tyto vody jsou z ČOV vypouštěny do tzv. recipientu, nejčastěji do povrchové vody představované malým vodním tokem. Společně pak ukončí svou cestu na povrchu krasového území v některém z jeskynních ponorů. Krasové oblasti mají řadu specifických hydro- logických vlastností, kterými je krasová propustnost a tím daný rychlý průtok podzemních vod a následně jejich výtok z jeskynních vyvěraček. Proto je vhodné uplatnit odlišný přístup k hodnocení a nakládání s těmito vodami. Odpadní vody jsou v obecném měřítku takové vody, jejichž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Přesnou definici odpadních vod podává tzv. vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb.). Cílem naší práce bylo na vybraných tocích v Moravském krasu posoudit kvalitu povrchových vod před soutokem s tzv. vyčištěnými odpadními vodami a po soutoku. V některých případech byla posuzována i kvalita vody před jejím vstupem do obydleného území. Smyslem této práce naopak nebylo posuzovat, zda jsou dodržovány emisní limity vypouštěných vyčištěných odpadních vod, které jsou předepsané pro jednotlivé ČOV. Tyto parametry jsou předepisovány podle zákona č. 254/2001 Sb.: "Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty množství a koncentrace vypouštěného znečištění (emisní limity) a objemu vypouštěných vod."
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 16.05.2019 12:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Speleofórum 2019 . Praha: Česká speleologická společnost, 2019. ISBN 978-80-87857-34-2.

Originálny názov: Speleofórum 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-87857-34-2
Vydavateľ: Česká speleologická společnost
Miesto vydania: Praha
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia: Speleofórum 2019: Setkání speleologů v Moravském krasu
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 16.05.2019 12:26 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Speleofórum 2019: Setkání speleologů v Moravském krasu. 2019, Sloup.

Originálny názov: Speleofórum 2019: Setkání speleologů v Moravském krasu
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Sloup
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 16.05.2019 12:26 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -