Department of Social Studies (FRDIS) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

NESIBA, J. -- SMOLÍK, J. Předpoklady efektivity paměťových technik. In ADAMEC, P. -- ŠIMÁNĚ, M. -- KOVÁŘOVÁ, E. Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 156--167. ISBN 978-80-7509-702-6. URL: https://www.icolleconference.cz/files/341-icolle-2019.pdf

Original name:
Předpoklady efektivity paměťových technik
English name:
Written by (author):
Department:
Department of Social Studies
Kind of publication:
article in proceedings
Collection:
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost
Nature of article:
paper
Part number:
Starting page:
156
Up to page:
167
Number of pages:
12
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Czech
Description in original language:
Příspěvek je výsledkem dlouhodobého psychologicko-pedagogického výzkumu, který zkoumá vztah krátkodobé vizuální paměti k dominanci jedné z mozkových hemisfér vzhledem k využívání paměťových mnemotechnických technik. Výzkum probíhá v rámci seberozvojového kurzu pro studenty středních škol v ČR o technikách efektivního učení od roku 2017. Kurz se zaměřuje na výuku paměťových technik (paměťový palác, LOCI, story-telling), které studenti mohou využít např. při maturitě. Autoři představují výsledky výzkumu z celkového vzorku 357 účastníků, kteří podstoupili kvantitativní psychologické měření a zkoumání. Příspěvek představuje relace ve vymezené skupině účastníků, kteří dosáhli nejlepšího zlepšení paměti (zlepšení o více než 100 %), skupina A. V této skupině pak zkoumá podskupiny (B1, B2, B3) v relacích k pohlaví a k dominanci pravé mozkové hemisféry - podskupinu s nejlepšími výsledky pro zapamatování "slov", nejlepší pro zapamatování "piktogramů" (obrázků) a nejlepší skupinu pro zapamatování "slov" i "piktogramů". Výzkum potvrdil hypotézu autorů, že pravá mozková hemisféra má zásadní vliv na schopnost paměti, protože pravá mozková hemisféra je spojená zejména se schopností imaginace. Určujícím faktorem pro zlepšení paměti u středoškolských je dle výsledků výzkumu schopnost rozvíjení individuální představivosti.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2020
Year of transmission:
RIV identification number:
URL:
https://www.icolleconference.cz/files/341-icolle-2019.pdf
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
04/20/2020 08:42 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
12345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

ADAMEC, P. -- ŠIMÁNĚ, M. -- KOVÁŘOVÁ, E. Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 264 p. ISBN 978-80-7509-702-6.

Original name:
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost
English name:
Proceedings of international conference ICOLLE 2019 - Sustainability in Education: Past, Present and Future
Editor: Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Bc. Eliška Kovářová
Department:
Department of Social Science
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-7509-702-6
Publisher:
Mendelova univerzita v Brně
Place of publishing: Brno
Form of publication:
electronic version (online)
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number:
1
Number of pages: 264
Entry:
XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost
Original language:
Czech
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: czech: celoživotní učení, udržitelnost vzdělávání, formální vzdělávání, neformální vzdělávání, informální učení, pedagogika
english: Non-formal Education, Lifelong Learning, Pedagogy, informal Learning, Sustainability in Education, Formal Education
Year of submission:
2020
 
Entry made by:
Last change:

Evaluation of publication:

123
4
5
        
12345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

ADAMEC, P. -- ŠIMÁNĚ, M. -- HORÁČKOVÁ, M. XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 17. 9. 2019 - 18. 9. 2019, Brno (CZ). URL: https://www.icolleconference.cz/

Original name:
XI. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost
English name:
Promoter:
Department: Department of Social Science
Kind of publication: holding a conference
Venue: Brno
Organizer:
Country:
Czech Republic
Time scope of event:
worldwide event
Conference type:
scientific conference
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
17. 9. 2019
End of study:
18. 9. 2019
Held in year :
Total number of participants:
82
Total number of participants from abroad: 16
Original language:
Czech
Description in original language:
Cílem XI. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019 - Udržitelnost ve vzdělávání. Minulost, současnost a budoucnost? - bylo zhodnotit aktuální trendy v rámci udržitelnosti ve vzdělávání v souvislosti s celoživotním vzděláváním z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje. Vzdělávání k udržitelnému rozvoji se v souvislosti s rostoucí celosvětovou populací a omezenými přírodními zdroji stává stále více aktuálnějším tématem obecně veřejných i odborných diskuzí. Ukazuje se, že vzdělávání k udržitelnému rozvoji je vnímáno jako jeden z mnoha způsobů, jak ovlivnit myšlení a chování lidí směrem ke snížení negativních dopadů na životy lidí a životní prostředí vůbec. Nepřekvapí tak, že vzdělávání pro udržitelný rozvoj se objevuje v podobě produktů nabízených institucemi formálního a neformálního vzdělávání pro široké spektrum věkových skupin. Obecně se toto téma ukazuje jako velice významné i pro celoživotní vzdělávání. Nicméně v souvislosti s touto diskuzí a trendem se vytrácí i jiná zásadní otázka: Do jaké míry je vůbec udržitelné samotné vzdělávání, na kterém je postavena naše kultura a dílčí problémy, které s tím souvisí? V tomto kontextu si lze v současné době položit mnoho otázek, jejichž zodpovězení může vyvolat určité znepokojení či dokonce obavy. Do jaké míry, případně jak dlouho je udržitelná situace například v následujících oblastech: zajištění kvalitní výuky dostatečným množstvím erudovaných učitelů na ZŠ, SŠ a VŠ, obecné podpory a zvýšení prestiže učitelů jako klíčového předpokladu pro rozvoj vzdělanosti, dalšího vzdělávání, profesního rozvoje, kariérového řádu, financování a investic do vzdělávacího systému, podpory učňovského školství a středního odborného školství, systému hodnocení žáků a studentů ZŠ, SŠ, VŠ, podpory studentů se specifickými potřebami, rozsahu činnosti akademických pracovníků v souvislosti s hodnocením vědy a výzkumu, flexibility vzdělávacího systému s ohledem na potřeby společnosti a trh práce, rozvoje kompetencí u seniorů v souvislosti s demografickými trendy a rostoucími nároky, společenské odpovědnosti případně občanské aktivity žáků, studentů i širší veřejnosti, adaptability populace na turbulentní politicko-ekonomické prostředí a technologický pokrok.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2019
Year of transmission:
RIV identification number:
URL:
https://www.icolleconference.cz/
 
Entry made by:
Last change:
09/23/2019 09:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
123
4
5
        
12
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -