Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

CALEB, M. -- ATAYI, J. -- TIEREYANGN KABOBAH, A. -- ŠVIK, M. -- ACHEAMPONG, D. -- KYERE BOATENG, R. -- PREMPEH, N A. -- MAREK, M V. Impact of urban land cover change on the garden city status and land surface temperature of Kumasi. Cogent Environmental Science. 2020. v. 6 (2020), no. 1, ISSN 2331-1843. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311843.2020.1787738

Original name: Impact of urban land cover change on the garden city status and land surface temperature of Kumasi
Czech name:
Dopad změny městské pokrývky na zelená vegetace a povrchovou teplotu Kumasi
Written by (author):
Mensah Caleb
Julia Atayi
Amos Tiereyangn Kabobah, Doctor of Philosophy
Marian Švik
Daniel Acheampong
Richard Kyere Boateng
Nana Agyemang Prempeh
Michal Vladimír Marek
Department:
Faculty of AgriSciences
Department of Agrosystems and Bioclimatology
Kind of publication:
article in a professional periodical
Periodical:
Cogent Environmental Science
Nature of article: paper
Volume no. (year):
6 (2020)
Periodical number within the volume:
1
Year of publication: 2020
Starting page:
Up to page:
Number of pages:
16
Sub-specification:
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication:
electronic version (online)
Original language:
English
Description in original language:
Rapid urban expansion and development have resulted in the conversion of many natural green surfaces within cities to non-transpiring built-up surfaces, such as concrete and asphalt. These artificial urban surfaces cause substantial variation in land surface temperatures that affect the urban microclimate. Thus, there is the need to substantially quantify the extent of green cover loss within growing cities and its impact on surface temperatures. This study used LANDSAT data to spatially assess the extent of urban expansion and its effect on land surface temperature within Kumasi, Ghana. Subsequently, the results showed significant changes in the land cover, which had an effect on the observed land surface temperatures from 1986 to 2015. Generally, there was an overall increase in the built-up areas by 24.13% (55.81 km2) from 1986 to 2015, with a corresponding increase in the mean land surface temperature by 4.16°C. As such, there is the need for the adoption of sustainable urban planning strategies with green vegetation conservation initiatives for modern city planners. This would help reduce urban land surface temperatures while promoting clean air circulation within the city.
Description in English:
Description in Czech: Rychlá expanze a rozvoj měst vedla k přeměně mnoha přírodních zelených povrchů ve městech na netransparentní zastavěné povrchy, jako je beton a asfalt. Tyto umělé městské povrchy způsobují značné kolísání povrchových teplot půdy, které ovlivňují mikroklima měst. Existuje tedy potřeba podstatně kvantifikovat rozsah ztráty zeleného pokryvu v rostoucích městech a jeho dopad na povrchové teploty. Tato studie využila data LANDSAT k prostorovému posouzení rozsahu městské expanze a jejího vlivu na povrchovou teplotu půdy v Kumasi v Ghaně. Výsledky následně ukázaly významné změny v krajinném pokryvu, které měly vliv na pozorované teploty povrchu půdy od roku 1986 do roku 2015. Obecně došlo k celkovému nárůstu zastavěných oblastí o 24,13% (55,81 km2) od roku 1986 do 2015, s odpovídajícím zvýšením průměrné teploty povrchu půdy o 4,16 ° C. Proto je třeba přijmout moderní strategie urbanistického plánování s iniciativami na ochranu zelené vegetace pro moderní urbanisty. To by pomohlo snížit teplotu povrchu měst a současně podpořilo cirkulaci čistého vzduchu ve městě.
Key words:
czech: zelená vegetace, městská expanze, landsat, zahradní město model, klimatická změna
english: landsat, green vegetation, urban expansion, garden city model, climate change
Field of result: Remote sensing
Environmental sciences
Climatic research
Meteorology and atmospheric sciences
Physical geography
Urban studies (planning and development)
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311843.2020.1787738
 
Entry made by:
Last change: 07/22/2020 11:27 (Šárka Novotná)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Cogent Environmental Science. CALEB, M. -- ATAYI, J. -- TIEREYANGN KABOBAH, A. -- ŠVIK, M. -- ACHEAMPONG, D. -- KYERE BOATENG, R. -- PREMPEH, N A. -- MAREK, M V. Abingdon: ISSN 2331-1843.

Original name:
Cogent Environmental Science
Czech name:
Written by (author): Mensah Caleb
Julia Atayi
Dr. phil. Amos Tiereyangn Kabobah, Doctor of Philosophy
Marian Švik
Daniel Acheampong
Richard Kyere Boateng
Nana Agyemang Prempeh
Michal Vladimír Marek
Kind of publication:
magazine
ISSN:
2331-1843
Country of publisher: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Place of publishing:
Abingdon
Publisher: Taylor and Francis Group
URL: https://www.tandfonline.com/toc/oaes20/current
Reviewed magazine:
no
Original language:
English
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: Mensah Caleb
Last change:
07/22/2020 11:27 (Šárka Novotná)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0
Average score: -