Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

Metodika hodnocení vláhových potřeb zemědělských plodin pro účely závlah. Certifikovaná metodika. DUFFKOVÁ, R. -- FUČÍK, P. -- MIHÁLIKOVÁ, M. -- HABERLE, J. -- ROŽNOVSKÝ, J. -- HOLUB, J. -- KULHAVÝ, Z. -- MATULA, S. -- STŘEDA, T. -- SVOBODA, P. -- KHEL, T. -- HEJDUK, T. -- BRZEZINA, J. -- STŘEDOVÁ, H. -- KUREŠOVÁ, G. -- NOVOTNÝ, I. -- VOPRAVIL, J. -- CHUCHMA, F. -- PELÍŠEK, I. -- BÁŤKOVÁ, K. -- ŠIMON, T. -- ALMAZ, C. 2020.

Original name: Metodika hodnocení vláhových potřeb zemědělských plodin pro účely závlah. Certifikovaná metodika
English name:
Assessment of crop water requirements for effective irrigation in Czechia – a certified methodology
Written by (author): Renata Duffková
Petr Fučík
M. Miháliková
Jan Haberle
Jaroslav Rožnovský
J. Holub
Z. Kulhavý
Svatopluk Matula
Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
Pavel Svoboda
Tomáš Khel
T. Hejduk
Jáchym Brzezina
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Gabriela Kurešová
Ivan Novotný
Jan Vopravil
Filip Chuchma
Igor Pelíšek
K. Báťková
Tomáš Šimon
C. Almaz
Department: Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine
Kind of publication:
certified methods, restoration and conservation methods
Internal identification code of product:
Metodika závlahy
Sub-specification: uplatněná certifikovaná metodika
Result location:
Technical parameters: Uplatnění metodiky se předpokládá v rostlinné výrobě s cílem zlepšit dostupnost vody pro rostliny prostřednictvím využití předložených metodických postupů pro hodnocení a navrhování plošných změn v osevních postupech a systémech zpracování půdy. Na základě kategorizace dostupnosti půdní vody a vláhové potřeby plodin je možné navrhnout efektivní umístění a dimenzování zavlažovacích systémů v oblastech postižených vodním deficitem v dlouhodobém horizontu. Dále je metodika využitelná jako podklad pro návrh regulace drenážního odtoku na odvodněných pozemcích. Metodiku lze také uplatnit pro řízení závlahového režimu a pro zpřesnění metod zjišťování nezpoplatněného množství závlahové vody k vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin.
Economic parameters: Ekonomický přínos metodiky je obtížně vyčíslitelný, neboť ten je silně variabilní, závislý na druhu pěstované plodiny a přírodních (zejména půdních) podmínkách. Náklady na pořízení měřící soupravy pro řízení doplňkové závlahy, skládající se ze dvou půdních čidel s přenosem dat k uživateli přes internet, se pohybují mezi 30 – 40 tis. Kč pro jedno měrné místo. Počet měrných míst na zavlažovaném pozemku je závislý na variabilitě půdních podmínek a možnostech plošných změn závlahové dávky během aplikace. Monitoring půdně vyrovnaného pozemku by mohl být založen na jedné měřící soupravě s následnou plošně homogenní dávkou závlahové vody. Naopak půdně heterogenní pozemek by vyžadoval více měřících souprav (resp. půdních čidel), které by informovaly o plošně variabilních nárocích porostu na závlahovou dávku a efektivita využití této informace by se projevila pouze za předpokladu možnosti precizního (plošně variabilního) zavlažování. Tento přístup by mohl uspořit, ve vazbě na použitý typ závlahy a plodinu, přibližně 10-15 % závlahové vody a zajistit vyrovnané výnosy zavlažovaných plodin.
Year of creation:
2020
Identification of certification body:
Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství ČR
Directive no.:
27291/2020-MZE-18130
Application of result:
used without limitation of area of users
Date of certification:
27. 5. 2020
Original language:
Czech
Description in original language:
Tato metodika popisuje teoretická východiska a přináší praktické postupy související se stanovováním vláhových bilancí a optimalizací závlahových dávek pro zemědělské plodiny v různých podmínkách a ve vazbě na změnu podnebí České republiky. Metodika navazuje na stávající ČSN 75 0434 (Meliorace – Potřeba vody pro doplňkovou závlahu) a na software IRRIPROG. Přináší v ČR novou metodu stanovení vláhové bilance (VB) a vláhové potřeby (Vc) vybraných zemědělských plodin, a to za použití tzv. metody FAO-56 pro zjištění Vc formou plodinové evapotranspirace (ETc) a zpřesněného hydropedologického přístupu pro zjištění využitelných zdrojů půdní vody. Dále jsou aktualizovány vazby závlah na hloubku a morfologii kořenů plodin. Metodika rovněž popisuje možnosti použití dat, nástrojů a metod dálkového průzkumu Země (DPZ), které jsou z hlediska závlah zatím využívány zejména v zahraničí. Jsou uvedeny i informace a podklady k vymezení ploch vhodných pro tzv. regulační drenáž, tj. systémů s volitelnou funkcí závlahy i odvodňování zemědělské půdy, jejichž potenciál je v ČR pro zmírňování projevů sucha na zemědělské půdě značný, ale – na rozdíl od mnoha zahraničních zemí - doposud nevyužitý. Tradičních odvodňovacích staveb je v ČR přes 1,1 mil. ha, pro regulaci se hodí cca 30-40 % těchto ploch, pro přestavbu na závlahovou stavbu cca 10 %. Praktická část přináší srozumitelný návod a příklad pro závlaháře ke zjišťování optimálních závlahových dávek při využití základních a dostupných informací o pozemku, půdě a jednoduchých zařízeních pro měření půdní vlhkosti a počasí. Je představen i volně dostupný nástroj Kalkulačka vláhové potřeby (KVP); https://vlaha.vumop.cz/, který umožňuje zjistit Vc a závlahová množství pro čtyřicet zemědělských plodin a pozemky registrované v LPIS pro aktuální klimatický normál (1981 – 2010) a pro dekádu 2009-2018. Zpracovaná metodika je kromě výpočtů závlahových dávek použitelná i pro navrhování, lokalizaci a dimenzování zavlažovacích systémů, popř. dimenzování závlahových nádrží, jejichž kapacity bude pro efektivní využití závlahových systémů v ČR velmi pravděpodobně nezbytné navyšovat.
Description in English:
This methodology presents theoretical background as well as practical procedures applicable by farmers, engineers or state offices for assessment of crop water requirements for effective planning and operation of irrigation systems. The previous approach, used in the Czech Republic, based on fixed crop water requirements derived at 1960´s, has been now improved by incorporation of the FAO-56 method, combined with an assessment of soil hydrological characteristics done by enhanced pedotransfer functions. Moreover, a thorough intergation of crop roots, and sources of locally available water from precipitation, soil, and shallow groundwater is provided. The methodology further briefly describes the possible use of remote sensing approaches and methods, exploitable by farmers and other stakeholders in agricultural soil and crop water management, especially irrigation. The brochure also mentions the large potential of adaptation options for land drainage systems, which cover more than 1.1 mil. hectars of agricultural land in Czechia. The methodology shortly introduces the criteria for delineation of s.c. controlled drainage and describes the benefits in improvement of water balance in different conditions and periods. The practical section of the methodology presents a detailed, yet simple farmer-oriented description of devices and steps for field soil and water sampling, measurements as well as methods for derivation of optimal irrigation doses. The presented approach enables the calculation and categorization of average crop water balance and irrigation doses for more than 40 field crops, including vegetables, orchards and vineyards also by an online crop water requirement calculator https://vlaha.vumop.cz/ (in Czech); using and/or comparing two climatic periods (1981-2010 and 2009-2018). Given there was around 160 000 hectars of irrigation systems built in the past and, currently, around 65 000 hectars are being in use in Czechia, the need of the effective irrigation planning and operation is of a high priority, considering the aspects of the climate change.
Description in Czech:
Key words:
czech: software, závlahy, vlhkost půdy, evapotranspirace
english: software, evapotranspiration, soil moistuire, irrigation
Field of result:
Agronomy, plant breeding and plant protection
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change:
06/04/2020 21:52 (Ing. Tomáš Středa, Ph.D.)

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
1234
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -