Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIPOŠ, J. -- HÉDL, R. -- HULA, V. -- CHUDOMELOVÁ, M. -- KOŠULIČ, O. -- NIEDOBOVÁ, J. -- RIEDL, V. Do jaké míry můžeme zobecnit pozitivní vliv obnovy pařezinového hospodaření na biodiverzitu. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 191. ISBN 978-80-87189-32-0.

Originální název:
Do jaké míry můžeme zobecnit pozitivní vliv obnovy pařezinového hospodaření na biodiverzitu
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Druh publikace: abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany: 191
Do strany:
191
Počet stran: 1
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: V řadě studií se zjistilo, že opuštění tradičního lesního hospodaření s sebou nese negativní důsledky pro biologickou rozmanitost lesní vegetace a skupin bezobratlých. Z toho důvodu jsme zkoumali, jakým způsobem ovlivňuje intenzita prosvětlení lesa funkční diverzitu. Terénní výzkum probíhal v NPR Děvín na Pálavě, kde bylo v roce 2009 vytvořeno dvanáct ploch (6 prosvětlených / 6 kontrolních). Na každé ploše bylo založeno pět pravidelně rozmístěných podploch (Ø 2 m), kde bylo v srpnu 2011 zaznamenáno složení bylinné vegetace. V rámci každé plochy byly instalovány tři zemní pasti, pomocí kterých byli během vegetační sezóny 2010 sbíráni pavouci. Sběr dat o rostlinách a pavoucích byl prováděn 1-2 roky po aplikaci zásahu, tudíž odrážel bezprostřední reakci společenstev na prosvětlení lesního zápoje. Funkční znaky pro obě sledované trofické skupiny byly rozděleny do dvou kontrastních kategorií: a) vlastnosti, které spíše ovlivňuji vlastnosti ekosystému (SLA, výška rostliny, listová fenologie), b) vlastnosti které reflektují změny abiotického prostředí (afinita k vlhkosti, světlu, lesnímu patru a semenná banka). Prostřednictvím CCA modelů jsme odhalili, že prosvětlení lesa mělo u obou trofických skupin pozitivní vliv na rozmanitost ekologických vlastností reflektujících podmínky prostředí, a negativně ovlivnilo různorodost ekologických vlastností, které ovlivňují podmínky prostředí. Navíc jsme zjistili zřetelnou sezónní dynamiku funkční rozmanitosti společenstva pavouků, která byla pravděpodobně spojena s listovou fenologií listnatých stromů. Z výsledků vyplývá, že prosvětlení iniciovalo vznik funkčně heterogenních společenstev rostlin a pavouků vytvořením prostředí s větší prostorovou komplexitou a zároveň se projevil jeho negativní účinek na diverzitu funkčních znaků spojených s nikovou diferenciací v podrostové vegetaci lesa. Proto podpoření funkční diverzity formou prosvětlení korunového patra se musí provádět opatrně s ohledem na různé funkční skupiny organismů.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 20.02.2020 11:03 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020. ISBN 978-80-87189-32-0.

Originální název:
Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-87189-32-0
Nakladatel:
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Akce:
Zoologické dny Olomouc 2020
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 20.02.2020 10:19 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Olomouc 2020. 2020, Olomouc.

Originální název:
Zoologické dny Olomouc 2020
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Olomouc
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 20.02.2020 10:19 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -