Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Landštejn. HALAČKA, K. -- ADÁMEK, Z. -- JURAJDA, P. -- MAREŠ, J. -- KOPP, R. -- GRMELA, J. 2019.

Originálny názov:
Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Landštejn
Anglický názov:
Management plan of small water supply reservoirs of Landštejn type
Autor:
Pracovisko: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikácie:
certifikované metodiky, liečebné a pamiatkové postupy
Interný identifikačný kód produktu: METODIKA R21/2018
Poddruh: uplatněná certifikovaná metodika
Lokalizácia výsledku:
Technické parametre:
Metodika byla vydána v tištěné podobě a má přiděleno ISBN 978-80-7509-624-1.
Ekonomické parametre: Předpokládané ekonomické a další přínosy jsou v zefektivnění monitoringu kvality vody ve vodárenské nádrži a monitoringu a realizovaných zásahů týkající se společenstva ryb. Jedná se zejména o frekvenci, počet parametru a počet odběrných míst v rámci vzorkování kvality vody. Dále zejména optimalizaci metod odlovu a omezení výskytu nežádoucích rybích druhů a zásahy směřující k posílení stavu rybích druhů žádoucích k dosažení topdown efektu pro zlepšení kvality surové vody, a to včetně návrhu schématu vysazování dravých rybích druhů. S ohledem na skutečnost, že cena vody dodávané z vodárenských nádrží vodárenským společnostem neodráží její kvalitu, nelze tento parametr do vyhodnocení ekonomických přínosů zahrnout. Celkově lze shrnout přínosy uplatnění metodiky do zlepšení nebo optimalizaci postupů při péči o kvalitu vody ve vodárenských nádržích typu Landštejn.
Rok zhotovenia: 2019
Označenie certifikačného orgánu:
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00
Číslo predpisu:
4723/2019-MZE-16232
Spôsob využitia výsledku:
využívaný bez obmedzenia okruhu používateľov
Dátum certifikácie:
28. 1. 2019
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Cílem metodiky je poskytnout správcům a uživatelům malých vodárenských nádrží typu Landštejn na základě současné úrovně poznatků a realizovaného výzkumu při řešení projektu metodickou pomůcku pro optimalizace monitoringu kvality vody v těchto nádržích. Dále pak návrh metodiky monitoringu rybího společenstva a optimalizaci zásahů pro omezení nežádoucích druhů ryb a posílení stavu vhodných rybích druhů pro dosažení topdown efektu a pro udržení nebo zlepšení kvality vody v těchto vodárenských nádržích. V předložené metodice jsou shrnuty poznatky dosažené při sledování a hodnocení vybraných parametrů kvality vody, planktonních a rybích společenstev na vodárenských nádržích Landštejn za poslední roky. Zároveň obsahuje vyhodnocení aplikovaných zásahů, zaměřených zejména na rybí obsádku. Jednalo se o odlovy nežádoucích druhů ryb a vysazování ryb dravých se snahou o optimalizaci složení rybího společenstva pro pozitivní ovlivnění kvality vody v nádrži běžné označované jako účelová rybí obsádka. Metodika zahrnuje doporučení pro monitoring kvality vody v nádrži, a to včetně monitoringu planktonního společenstva, monitoring ryb a doporučené manipulační zásahy v rámci rybí obsádky. Metodika poskytuje pokyny a informace pro optimalizaci monitoringu a zásahů pro malé vodárenské nádrže typu Landštejn.
Popis v anglickom jazyku:
The aim of the methodology is to provide managers and users of small water reservoirs Landštejn type with methodological tools for optimization of the water quality monitoring based on the current level of knowledge and research. Furthermore, provides a design of a methodology for fish community monitoring and optimization of treatments to reduce unwanted fish species and strengthen the status of suitable fish species with the aim of achieving the topdown effect and maintaining or improving water quality in these water reservoirs. The presented methodology summarizes the findings obtained during the monitoring and evaluation of selected parameters of water quality, planktonic and fish communities in water supply reservoirs Landštejn in recent years. It also contains an evaluation of applied treatments, focused mainly on fish stock. Unwanted fish species were caught and the predatory fish were stocked with the aim of optimizing the fish community composition and positively influencing the quality of the water in the reservoirs. The methodology contains recommendations for monitoring of the water quality in the reservoir, including monitoring of planktonic communities, monitoring of fish and recommended manipulation with fish stock. The methodology provides guidance and information for optimization of monitoring and treatments for small water supply reservoirs of the Landštejn type.
Popis v českom jazyku:
Odbor výsledku:
Fishery
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch:
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (uplatnenie: RIV)
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
28.03.2019 15:40 (Kateřina Šebková, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
345
        
1
234
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
34
5
        
1
234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -