Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

Rybářské hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Hamry. HALAČKA, K. -- ADÁMEK, Z. -- JURAJDA, P. -- MAREŠ, J. -- KOPP, R. -- GRMELA, J. 2019.

Original name:
Rybářské hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Hamry
English name:
Management plan of small water supply reservoirs of Hamry type
Written by (author): Karel Halačka
Zdeněk Adámek
Pavel Jurajda
prof. Dr. Ing. Jan Mareš
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Ing. Jan Grmela, Ph.D.
Department:
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture
Kind of publication:
certified methods, restoration and conservation methods
Internal identification code of product:
METODIKA R19/2018
Sub-specification:
uplatněná certifikovaná metodika
Result location:
Technical parameters:
Metodika byla vydána v tištěné podobě a má přiděleno ISBN 978-80-7509-622-7.
Economic parameters:
Předpokládané ekonomické a další přínosy jsou v zefektivnění monitoringu kvality vody ve vodárenské nádrži a monitoringu a realizovaných zásahů týkající se společenstva ryb. Jedná se zejména o frekvenci, počet parametru a počet odběrných míst v rámci vzorkování kvality vody. Dále zejména optimalizaci metod odlovu a omezení výskytu nežádoucích rybích druhů a zásahy směřující k posílení stavu rybích druhů žádoucích k dosažení topdown efektu pro zlepšení kvality surové vody, a to včetně návrhu schématu vysazování dravých rybích druhů. S ohledem na skutečnost, že cena vody dodávané z vodárenských nádrží vodárenským společnostem neodráží její kvalitu, nelze tento parametr do vyhodnocení ekonomických přínosů zahrnout. Celkově lze shrnout přínosy uplatnění metodiky do zlepšení nebo optimalizaci postupů při péči o kvalitu vody ve vodárenských nádržích typu Hamry.
Year of creation:
2019
Identification of certification body:
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00
Directive no.: 12678/2019-MZE-16232
Application of result:
used without limitation of area of users
Date of certification:
28. 1. 2019
Original language:
Czech
Description in original language:
Cílem metodiky je poskytnout správcům a uživatelům malých vodárenských nádrží typu Hamry na základě současné úrovně poznatků a realizovaného výzkumu při řešení projektu metodickou pomůcku pro optimalizace monitoringu kvality vody v těchto nádržích. Dále pak návrh metodiky monitoringu rybího společenstva a optimalizaci zásahů pro omezení nežádoucích druhů ryb a posílení stavu vhodných rybích druhů pro dosažení topdown efektu a pro udržení nebo zlepšení kvality vody v těchto vodárenských nádržích. V předložené metodice jsou shrnuty poznatky dosažené při sledování a hodnocení vybraných parametrů kvality vody, planktonních a rybích společenstev na vodárenských nádržích Hamry za poslední roky. Zároveň obsahuje vyhodnocení aplikovaných zásahů, zaměřených zejména na rybí obsádku. Jednalo se o odlovy nežádoucích druhů ryb a vysazování ryb dravých se snahou o optimalizaci složení rybího společenstva pro pozitivní ovlivnění kvality vody v nádrži běžné označované jako účelová rybí obsádka. Metodika zahrnuje doporučení pro monitoring kvality vody v nádrži, a to včetně monitoringu planktonního společenstva, monitoring ryb a doporučené manipulační zásahy v rámci rybí obsádky. Metodika poskytuje pokyny a informace pro optimalizaci monitoringu a zásahů pro malé vodárenské nádrže typu Hamry.
Description in English:
The aim of the methodology is to provide managers and users of small water reservoirs Hamry type with methodological tools for optimization of the water quality monitoring based on the current level of knowledge and research. Furthermore, provides a design of a methodology for fish community monitoring and optimization of treatments to reduce unwanted fish species and strengthen the status of suitable fish species with the aim of achieving the topdown effect and maintaining or improving water quality in these water reservoirs. The presented methodology summarizes the findings obtained during the monitoring and evaluation of selected parameters of water quality, planktonic and fish communities in water supply reservoirs Hamry in recent years. It also contains an evaluation of applied treatments, focused mainly on fish stock. Unwanted fish species were caught and the predatory fish were stocked with the aim of optimizing the fish community composition and positively influencing the quality of the water in the reservoirs. The methodology contains recommendations for monitoring of the water quality in the reservoir, including monitoring of planktonic communities, monitoring of fish and recommended manipulation with fish stock. The methodology provides guidance and information for optimization of monitoring and treatments for small water supply reservoirs of the Hamry type.
Description in Czech:
Field of result:
Fishery
Year of submission:
2019
Year of transmission:
RIV identification number:
Used in projects:
Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží
 
Entry made by:
Last change:
03/28/2019 15:35 (Kateřina Šebková, DiS.)

Evaluation of publication:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -
12
3
4
5
        
1
2
34
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -