Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

BLAŽEK, J. Přehled araneofauny žijící v dutinách ovocných dřevin na území ČR. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 31--32. ISBN 978-80-87189-25-2.

Original name: Přehled araneofauny žijící v dutinách ovocných dřevin na území ČR
English name:
Written by (author): Ing. Jiří Blažek
Department: Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture
Kind of publication: abstract of an article in anthology
Collection: Zoologické dny Brno 2019
Nature of article: paper
Part number:
Starting page: 31
Up to page: 32
Number of pages: 2
Original language: Czech
Description in original language: Araneofauna dutin ve stromech je obecně málo prozkoumaným tématem. Existují údaje o jednotlivých druzích, u kterých známe jejich ekologii, ale souhrnná práce týkající se tohoto tématu chybí. Dutin na stromech je celá řada typů a jistě se mezi sebou liší i jednotlivé druhy dřevin. Pro náš výzkum jsme si vybrali dutiny na ovocných dřevinách. Ve střední Evropě máme unikum alejí ovocných dřevin v okolí silnic. Zároveň se často jedná o staré stromy. Na těchto stromech také v posledních letech proběhlo několik dílčích studií, ze kterých zde prezentuji výsledky. Sběr materiálu probíhal na různých druzích ovocných dřevin, mezi druhy nejvíce zastoupené patří Prunus domestica, Malus domestica, Prunus avium a Juglans regia. Pro araneofaunu dutin ovocných stromů je typické vysoké zastoupení juvenilních jedinců (až 90%). Ve všech dosud publikovaných studiích byl jako nejpočetnější prezentován rod Philodromus, u tohoto rodu se vždy jednalo pouze o juvenilní jedince. Další jedinci s vyšší početností spadají do čeledí Dictynidae, Gnaphosidae a Salticidae. Drtivá většina determinovaných druhů se vyskytovala v řádu jednotek. Z hlediska pravidelného výskytu s vysokou abundancí mohou být prezentovány především dva druhy, a to mikárie kmenová (Micaria subopaca, Westring 1861) a skákavka podkorní (Pseudicius encarpatus, Walckenaer 1802). Všechny druhy odchycené v dutinách lze charakterizovat jako typické obyvatele kmenů stromů a jejich korun. Dutiny tedy těmto druhům slouží především jako dočasná stanoviště pro přečkání nepříznivých klimatických podmínek, úkryty před predátory a zároveň mohou plnit i funkci specifických loveckých stanovišť. Jediným typicky dutinovým druhem, bylo zjištění velmi vzácné plachetnatky Midia midas.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2019
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 02/22/2019 07:29 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.

Original name: Zoologické dny Brno 2019
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-87189-25-2
Publisher: Ústav biologie obratlovců AV ČR
Place of publishing: Brno
Form of publication:
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number: 1
Number of pages:
Entry: Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 01/24/2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference. 2019, Brno.

Original name: Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication: holding a conference
Venue: Brno
Organizer:
Country:
Time scope of event: worldwide event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year : 2019
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 01/24/2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -