Ústav ekologie lesa (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 266

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
ukončený ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)20122014TAČRI. MarkováÚEL LDF
ukončený Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem (OC10040)20102012RP EKI. MarkováÚEL LDF
řešený Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)20152017RP EKI. MarkováÚEL LDF
ukončený Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS20112011IGAJ. SuchomelÚEL LDF
řešený Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.20132014MMRJ. SuchomelÚEL LDF
přijatý BE-TAF-1910: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)2012--JinýL. PurchartÚEL LDF
řešený Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)2005--NAZVE. KlimoÚEL LDF
podaný Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.2012--JinýJ. SuchomelÚEL LDF
ukončený Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3) (SP/2d1/93/07)20072011JinýJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)20012004NAZVJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)20032003FRVŠJ. SuchomelÚEL LDF
ukončený Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů (QH72075)20072011NAZVJ. SuchomelÚEL LDF
ukončený Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajině (526/03/P051)20032005GAČRJ. SuchomelÚEL LDF
zamítnutý Druhová diverzita a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby: má výškový gradient nějaký vliv?20122012GAČRL. PurchartÚEL LDF
ukončený Energeticka bilance smrkové monokultury a její vztah k produkčním procesům (IGA LDF 10/2013)20132015IGAI. MarkováÚEL LDF
ukončený ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajiny (COST Action E25)20012005JinýJ. KulhavýÚEL LDF
zamítnutý Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.20102010GAČRL. PurchartÚEL LDF
zamítnutý Faktory ovlivňující výskyt, druhovou diversitu a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby podél výškového gradientu.20112011GAČRL. PurchartÚEL LDF
řešený FR-TAF-3072: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. Studium typového a netypového materiálu uloženého v Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)20132013JinýL. PurchartÚEL LDF
ukončený Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)20002004GAČRJ. KulhavýÚEL LDF
řešený Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)2005--JinýJ. ČermákÚEL LDF
přijatý GB-TAF-2039: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)2012--JinýL. PurchartÚEL LDF
řešený Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)2004--JinýL. AdamčíkÚEL LDF
zamítnutý Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech (P504/12/P492)20122012GAČRL. MenšíkÚEL LDF
řešený Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchoviny (RP LDF Mendelu 2013)20132013JinýL. MenšíkÚEL LDF
ukončený Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EU (SP/2E3/172/07)20072009JinýJ. KulhavýÚEL LDF
řešený Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)20122015OPL. JankovskýÚOLM LDF
zrušený Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa20072008IGAJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený Koloběh uhlíku ve smrkovém porostu -- efekt lesnické fytotechniky jako nástroje k zmírnění účinku globální změny (OC09006)20092011RP EKI. MarkováÚEL LDF
zamítnutý Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČR20072008JinýJ. KulhavýÚEL LDF
řešený Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny (VZ LDF 2005-2010)20052011VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvoje (DZ 01)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 1. Funkční potenciál lužních lesů (01/01)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/01/01 Determinace a hodnocení funkčních potenciálů lužních lesů jižní Moravy jako východisko optimalizace jejich celospolečenského polyfunkčního obhospodařování (01/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/01/02 Účinnost hydrické a vodohospodářské funkce lužních lesů (01/01/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/01/03 Lesní cestní sítě lužních lesů a jejich rekreační utilizace (01/01/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 2. Hodnocení účinnosti revitalizačních opatření a rizik chřadnutí lesa při snížené vitalitě stromů (01/02)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/02/01 Zhodnocení vodního provozu stromů při normálních a stressových podmínkách jako podklad pro cílenou regulaci zavodňování, resp.modifikaci pěstebních opatření (01/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích (01/03)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/03/01 Půda (variabilita, dekompoziční procesy, vlhkost půdy, vliv zvěře) (01/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/03/02 Kvalita vodních zdrojů (srážky, podzemní voda, voda v tocích) (01/03/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/03/03 Monografie „Lužní lesy mírného pásma Evropy“ (01/03/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/03/04 Monitoring vybraných parametrů porostního mikroklimatu a mezoklimatu údolní nivy Moravy a Dyje (01/03/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/03/05 Analýza vlastností mikroklimatu lužních lesů z hlediska obnovy (01/03/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/03/06 Hodnocení obnovy přirozené dynamiky vlhkostního režimu půd lužního lesa nivy řeky Dyje (01/03/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/03/07 Ekonomické hodnocení procesů a peněžní vyjádření vybraných funkcí lužních ekosystémů (01/03/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 4. Posouzení současných způsobů obnovy lesa a možností alternativních postupů (01/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/04/01 Přirozená obnova dubu letního v inundačních a vodou neovlivněných stanovištích lužního lesa (01/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/04/02 Komplexní vyhodnocení uplatňovaných technologických postupů umělé obnovy dubu letního v lužních lesích (01/04/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/04/03 Možnosti uplatnění maloplošných obnovních prvků při obnově dubu letního v lužních lesích (01/04/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/04/04 Přirozená obnova dubu letního slavonského v oblasti lužního lesa (01/04/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 5. Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhů (01/05)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/05/01 Výzkum biodiverzity lesních geobiocenóz v různých typech lužních lesů (01/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/05/02 Charakteristika stavu a vývoje nivních geobiocenóz moravských luhů (01/05/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/05/03 Produkční ekologie vybraných dřevin a jejich společenstev s ohledem na jejich možné energetické využití (01/05/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/05/04 Geobiocenologické podklady pro péči o břehové porosty v povodí Odry (01/05/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/05/05 Výzkum dřevin ekotonových společenstev vázaných na vodní toky a nádrže (01/05/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 6. Ochrana genofondu živočichů a management lovné zvěře (01/06)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/06/01 Genofond současné populace lužního jelena (01/06/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/06/06 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa (01/06/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa (01/06/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 7. Zachování produkce a kvality dřeva ve změněných podmínkách (01/07)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/07/01 Sestavení národního dubového standardu - standardní chronologie recentních dubů jižní Moravy (01/07/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/07/02 Vliv věku a stanovištních podmínek na vlastnosti dřeva hlavních hospodářských dřevin lužního lesa (01/07/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/07/03 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (01/07/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 8. Využití geoinformačních technologií v krajinném plánování (01/08)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/08/01 Digitální geodatabáze zájmového území na základě klasifikovaného družicového snímku (01/08/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                01/08/02 Digitální model terénu a jeho využití v geoinformační podpoře krajinného plánování (01/08/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/08/03 Sběr tématických dat, tvorba metadat a návrh postupů krajinného plánování s využitím GIS v lužní krajině (01/08/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/08/05 Vytvoření volně šiřitelné distribuce geodatabáze zájmového území (01/08/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 9. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (01/09)2006--eTS VZJ. KulhavýÚT LDF
řešený                01/09/02 Využití popele z biomasy (01/09/02)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočin (DZ 02)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 1. Produkční potenciál a stabilita smíšených porostů 3. a 4. lesního vegetačního stupně (02/01)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/01/01 Stabilita a produkční potenciál smíšených jehličnatolistnatých porostů pahorkatin (02/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/01/02 Stabilita a produkční potenciál smíšených listnatých porostů chlumních oblastí (02/01/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 2. Přestavba smrkových monokultur a její ekonomické dopady (02/02)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/02/02 Metodické přístupy ekonomického hodnocení přestavby smrkových monokultur (02/02/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur (02/03)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/03/01 Vliv výchovných zásahů na porostní prostředí opakované smrkové tyčoviny na nepůvodním stanovišti (02/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/03/02 Obnova smrkové monokultury směřující k přeměně druhové skladby (02/03/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/03/03 Monitoring porostního mikroklimatu smrkové monokultury a místního klimatu (02/03/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/03/04 Analýza růstových a fenologických charakteristik u smrku ztepilého a buku lesního v závislosti na mikroklimatu stanoviště po provedeném výchovném zásahu v oblasti Drahanská vrchovina (02/03/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/03/05 Vývoj půdních vlastností v průběhu hospodářských opatření po holé seči (02/03/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesa (02/03/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/03/07 Odraz významných změn prostředí a struktury lesního porostu ve vodním provozu smrku (02/03/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 4. Rizika rozpadu smrkových porostů v oblasti pahorkatin a vysočin (02/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/04/01 Zhodnocení dopadů abiotických a biotických stresorů na zdravotní stav dřevin, zvláště smrku, v oblasti pahorkatin a vysočin (02/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/04/02 Ekofyziologické aspekty stresové zátěže a následné růstové a histologické změny orgánů dřevin (02/04/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/04/04 Choroby asimilačního aparátu jehličnanů (02/04/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/04/06 Analýza spolehlivosti kritérií únosného stavu býložravců (02/04/06)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/04/07 Ověření možnosti využití stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML (02/04/07)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 5. Optimalizace výrobních technologií v lesním hospodářství pahorkatin (02/05)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/05/01 Analýza parametrů a souvisejících faktorů provozu výrobních technologií (02/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/05/02 Determinace vlivu provozu těžkých lesních strojů na půdu a stromy v lesních porostech (05/05/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/05/03 Provoz těžkých mechanizmů jako riziko funkcí kořenových systémů lesních dřevin2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 6. Funkční limity lesů v krajině (02/06)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/06/01 Determinace a diferenciace funkčních limitů lesů ve strategii hospodaření (02/06/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/06/02 Revitalizační opatření vodních toků, niv a pramenných vývěrů (02/06/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/06/03 Parametrizace lesní cestní sítě při respektování integrovaných funkcí lesa (02/06/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemi (DZ 03)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 1. Stav a prognóza vývoje klimatických a imisních poměrů (03/01)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/01/01 Stav a vývoj růstových podmínek smrkových porostů vázaných na klima na území PLO Krušné hory (03/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 2. Zefektivnění hospodaření v imisních oblastech cílenou revitalizací půdy (03/02)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/02/01 Revitalizace půdy na stanovištích skarifikovaných ploch krušnohorského regionu (03/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/02/02 Analýza edatopu krystalinika horských poloh a jejich rizikových faktorů s bodovou a maloplošnou optimalizací půdy pro obnovu lesa s kontinuálním hodnocením klimatu (03/02/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 3. Biotičtí činitelé v souvislostech s měnícími se stanovištními podmínkami (03/03)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/03/01 Vymezení okruhu škodlivých činitelů aktuálně a potenciálně ohrožujících stabilitu lesních ekosystémů (03/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/03/02 Vymezení druhového spektra, populační dynamiky a významu arachnoentomofauny a drobných obratlovců v podmínkách porostů náhradních dřevin a jejich využití v bioindikaci stanovištních změn v prostředí ustupující imisní zátěže (03/03/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/03/03 Účinnost dosavadních postupů revitalizace půdního prostředí vápněním na půdní a epigeickou faunu (03/03/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/03/04 Sledování vývoje poškozování asimilačního aparátu metodou hodnocení změn u epikutikulárních vosků smrku ztepilého a břízy bělokoré v Krušných horách (03/03/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/03/05 Management zvěře (03/03/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 4. Dynamika lesa a postupy jeho pěstování a obnovy (03/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/04/01 Vývin a zdravotní stav kořenového systému smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) (03/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/04/02 Metodické postupy rekonstrukcí porostů náhradních dřevin (03/04/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/04/03 Metodické postupy obnovy lesa na valech a imisních holinách (03/04/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/04/04 Metodické postupy obnovy stávajících smrkových porostů v imisních oblastech (03/04/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 5. Vodohospodářská účinnost horských lesů z pohledu možností tlumení velkých vod a povodní (03/05)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/05/01 Vodní režim smrkových a bukových porostů (03/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/05/02 Vyhodnocení projevů eroze metodami DPZ (03/05/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/05/03 Ověření protipovodňové ochrany v lesnatých povodích (03/05/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 6. Transformace horského lesa v les přírodě blízký (03/06)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/01 Stav a vývoj lesních geobiocenóz NRBC Kněhyně-Čertův Mlýn (03/06/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízký (03/06/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                03/06/03 Podpora prvků spontánních procesů v kulturním lese -- růst a vývoj lesa přípravného a přechodného (03/06/03)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/04 Vývoj humusových poměrů ve fázích a stádiích přirozeného lesa a v transformaci kulturních porostů (03/06/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/05 Růst a vývoj mladých a středně starých smrkových a bukových porostů při různém pěstebním režimu (03/06/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/06 Depoziční toky, stav půdy a minerální výživy v ekosystému horského lesa při různém způsobu obhospodařování (03/06/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/07 Průběh přirozené (spontánní) obnovy zralých porostů a její cílená pěstební podpora (03/06/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/08 Hodnocení změn v obraze lesa na základě opakovaného leteckého snímkování (03/06/08)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/09 Kambioxylofágní fauna a její role ve stabilitě horského lesa (03/06/09)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/10 Zpravodaj „Beskydy“ (03/06/10)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (DZ 04)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 1. Hodnocení stavu lesního ekosystému jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny (04/01)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/01/01 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/01/02 Struktura a dynamika lesních společenstev v geobiocenologických typologických rámcích (04/01/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/01/03 Taxonomie, chorologie a ekologie klíčových a indikačních druhů geobiocenóz (04/01/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/01/04 Začlenění území se zvláštním statutem ochrany v kulturní krajině (04/01/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                04/01/06 Metodika hodnocení stavu a ekologické stability lesních ekosystémů v krajině (04/01/06)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                04/01/07 Metodika hodnocení dynamiky lesních společenstev (04/01/07)20052005Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 2. Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/02/01 Jednotné zobrazování území a stabilizace monitorovacích ploch v terénu (04/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/02/02 Půda jako součást trvalých produkčních podmínek stanoviště a lesnická strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/02/03 Hodnocení půdního prostředí jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny (04/02/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
zrušený                04/02/04 Hodnocení parametrů porostů na základě počítačové analýzy obrazu a speciálních technologií - tvorba metodiky (04/02/04)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/02/05 Matematicko-statistické zpracování biometrických dat z měření na pokusných plochách (04/02/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/02/06 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 3. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (04/03)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/03/01 Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (04/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/03/03 Uvolňování živin z matečných hornin zvětrávacími procesy (04/03/03)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 4. Aspekty ochrany lesa a management živočichů (04/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/04/01 Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany (04/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/04/02 Ochrana lesa a biodiverzity z hlediska managementu ZCHU (04/04/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/04/03 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesa (04/04/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 5. Efekty celospolečenských funkcí lesa (04/05)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/05/01 Synergické efekty funkcí lesů v systému zvláště chráněných území (04/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                04/05/02 Renaturalizace celospolečenských funkcí lesů antropicky impaktovaných lokalit NP (04/05/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                04/05/03 Odezvy antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů území se zvláštním statutem ochrany (04/05/03)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 6. Využitelnost dřevní hmoty v závislosti na uplatňované strategii managementu (04/06)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
vyřazený                04/06/01 Vlastnosti dřeva cílových dřevin v závislosti na uplatňované strategii managementu (04/06/01)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
vyřazený                04/06/02 Význam produkce dřeva v managementu ekosystému (04/06/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 7. Ekonomická zhodnocení variant strategií managementu (04/07)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/07/01 Metodika hodnocení ekonomických parametrů jednotlivých strategií managementu (04/07/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 05: Optimalizace procesů zpracování dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva (DZ 05)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 1. Matematicko-fyzikální model chování dřeva a materiálů na bázi dřeva. Pohyb fyzikálních polí ve dřevě a kompozitech (05/01)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                05/01/01 Materiálový model dřeva s ohledem na homogenizaci vybraných parametrů (05/01/01)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                05/01/02 Databáze materiálových vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva (05/01/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/01/03 Vliv faktorů na akustické vlastnosti materiálů a konstrukcí (05/01/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/01/04 Modelování procesu modifikace vlastností dřeva (05/01/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                05/01/05 Matematicko-fyzikální model distribuce elektromagnetického pole ve vzorcích dřeva při aplikaci vysokofrekvenční elektromagnetické energie v decimetrovém pásmu. (05/01/05)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialů (05/01/06)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřeva (05/01/09)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/01/10)2009--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 2. Biomechanika stromu. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (05/02)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/02/01 Nedestruktivní zjišťování vlastností dřeva (05/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/02/02 (05/01/07) Biotická degradace dřeva -- působení dřevokazných hub (05/02/02 (05/01/07))2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/02/03 Biomechanika stromu (05/02/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/02/04 Biomechanická stabilita stromu – model statického a dynamického namáhání větrem (05/02/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/02/05 Vliv chemického složení a anatomické stavby dřeva na jeho vlastnosti (05/02/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/02/06 (05/01/08) Modifikace vlastností dřeva, kompozitních materiálů a nanomateriálů (05/02/06 (05/01/08))2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/02/07 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (05/02/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/02/08 Xylogeneze - monitoring tvorby dřeva (05/02/08)2010--Akt eTS VZV. GrycÚEL LDF
řešený           Etapa 3. Vlastnosti kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/03)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/03/01 Slisovatelnost vrstvených kompozitních materiálů a profil hustoty (05/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketováním (05/03/02)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 4. Povrchová úprava dřeva a kompozitů. Ekologická nezávadnost kompozitních materiálů (05/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/04/01 Povrchová úprava materiálů na bázi dřeva a kompozitů mokrou cestou nátěrovými hmotami i suchou cestou, to je oplášťováním při splnění požadavku ekologické nezávadnosti kompozitních materiálů (05/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený                05/04/02 Využití elektromagnetické energie při sušení a vytvrzování nátěrových hmot a lepidel (05/04/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředí (05/04/03)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
připravovaný                05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisu2011--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 5. Přejímka dříví. Ekonomické hodnocení procesu zpracování (05/05)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/05/01 Elektronická přejímka dříví (05/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/05/02 Ekonomické zhodnocení procesu využití dřevní suroviny v oblasti dřevostaveb (05/05/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dříví (05/05/03)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 6. Dělení a obrábění (vysokorychlostní) dřeva a kompozitů (05/06)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/06/01 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - frézování (05/06/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/06/02 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - řezání (05/06/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/06/03 Rozbor funkce a analýza účinnosti odsávání obráběcích strojů (05/06/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/06/04 Interakce mezi nástrojem a obrobkem (05/06/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/06/05 Mobilní pásová pila2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 7. Prvky a konstrukce ze dřeva. Energetická diagnostika staveb ze dřeva (05/07)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/07/01 Analýza tepelně vlhkostních poměrů uvnitř obvodového pláště dřevostavby v závislosti na změnách teplot vnějšího prostředí. (05/07/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/07/02 Energetická diagnostika budov (05/07/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 8. Stavebně-truhlářské výrobky (05/08)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/08/01 Analýza vlastností a technických parametrů stavebně truhlářských výrobků, dřevěných prvků a konstrukcí ze dřeva a materiálů na bázi dřeva zabudovaných do staveb. (05/08/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený Les jako ekosystém - multimediální prezentace (2701 /2006)20062006FRVŠK. KamlerováÚEL LDF
ukončený Lesnické hospodaření v Jizerských horách (02/2002)20032004GS LČRJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRS20122012IGAJ. SuchomelÚEL LDF
ukončený Mikroklima smrkového porostu druhé generace na stanovišti původně smíšených porostů. (526/01/D079)20012004GAČRK. KamlerováÚEL LDF
řešený Modelování růstu a struktury smíšených lesních porostů - multimediální podpora výuky (2005/312)2005--FRVŠR. KnottÚEL LDF
řešený Modifikační vliv rozdílné architektury vodivých pletiv na využití dusíku u stromů2005--GAČRJ. ČermákÚEL LDF
ukončený Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa (01/06/06)20052011Akt eTS VZJ. SuchomelÚEL LDF
řešený Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu (IGA 27/2010)20102012IGAJ. KulhavýÚEL LDF
zamítnutý Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzity (TA02020700)20122012TAČRJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa (01/06/07)20052011Akt eTS VZJ. SuchomelÚEL LDF
řešený Ochrana velkých šelem v dlouhodobé perspektivě: propustná krajina, trvalá udržitelnost2011--JinýM. KutalÚEL LDF
řešený Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy (LUH12-15)20122015NAZVJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený Ovlivnění mikroklimatu výsadby smrku ztepilého pokusnými minisférami (F 1001/1998)19981998FRVŠK. KamlerováÚEL LDF
ukončený Potravní ekologie rysa ostrovida v Západních Karpatech20132013IGAM. KutalÚEL LDF
zamítnutý Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významu20122016NAZVJ. SuchomelÚEL LDF
ukončený Růstová odezva dřevin v bukojedlovém porostu na klimatické faktory. (GA526/00/D082)20002003GAČRR. KnottÚEL LDF
ukončený Rychlost dekompozice v lužním lese20072009IGAH. LorencováÚEL LDF
podaný Sekvestrace uhlíku dospělou smrčinou (SPRUSEQ)20122012IGAJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený Sezónní dynamika respirace nadzemních částí biomasy smrkové monokultury (IGA 7/2013)20132013IGAI. MarkováÚEL LDF
ukončený Sledování fenologických a růstových charakteristik buku lesního v souvislosti s vodním provozem a změnou parametrů prostředí20122012IGAE. BednářováÚEL LDF
řešený Sledování fenologických fází u modřínu opadavého a buku lesního ve vztahu k mikroklimatu stanovišť lišících se nadmořskou výškou (6/2011)2011--IGAE. BednářováÚEL LDF
ukončený Sledování fenologických fází u modřínu opadavého a buku lesního ve vztahu k mikroklimatu stanovišť lišících se nadmořskou výškou (6/2011)20112011IGAE. BednářováÚEL LDF
řešený Sledování sezónní dynamiky vitality a zdravotního stavu smrku ztepilého (Picea abies) (30/2014)2014--IGAP. HumplíkÚOLM LDF
zamítnutý Specifické vlastnosti produkční fyziologie u jehličnatých a listnatých dřevin20102014GAČRM. V. MarekÚEL LDF
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýM. KutalÚEL LDF
řešený      Potravní ekologie rysa ostrovida v Západních Karpatech20132013SpecifickýM. KutalÚEL LDF
zamítnutý Srovnání rozdílů v produkční strategii smrkového a bukového porostu20122016GAČRI. MarkováÚEL LDF
zamítnutý Studium potravní a populační ekologie rejskovitých (Soricidae), s přihlédnutím k rodu Crocidura, ve vybraných biotopech ČR.20092009GAČRL. PurchartÚEL LDF
přijatý Study of below ground biomass in short rotation poplar coppice (J- 105) in the Czech-Moravian Highlands (53/2014)20142014IGAA. M. TripathiÚEL LDF
ukončený SUSTMAN (QLK5-CT-2002-00851)20022005JinýL. AdamčíkÚEL LDF
ukončený SYNTHESYS BE-TAF-4114: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in Koninklijik Museum voor Midden-Afrika, Tervuren. (SYNTHESYS BE-TAF-4114)20082009JinýL. PurchartÚEL LDF
ukončený SYNTHESYS DE-TAF-4727: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in the Museum für Naturkunde of the Humboldt-Universität Berlin. (SYNTHESYS DE-TAF-4727)20082009JinýL. PurchartÚEL LDF
ukončený SYNTHESYS FR-TAF-4115: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in the Museum National d'Histoire Naturelle, Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-4115)20082009JinýL. PurchartÚEL LDF
ukončený SYNTHESYS GB-TAF-4110: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in The Natural History Museum London. (SYNTHESYS GB-TAF-4110)20082009JinýL. PurchartÚEL LDF
ukončený Testování hypotézy kvantitativních a kvalitativních změn vlastností nadložního humusu a půdy po provedeném výchovném zásahu (probírce) v porostních směsích (smíšených porostech) v oblasti Drahanské vrchoviny v procesu trasformace smrkových monokultur. (09/2009)20092009IGAL. MenšíkÚEL LDF
ukončený Testování hypotézy pěstování porostních směsí (smíšených porostů) v oblasti Drahanské vrchoviny z hlediska růstových charakteristik a kvalitativních změn v půdě (chemizmus nadložního humusu a půdy) po opakovaném pěstování smrkových monokultur (32/2007)20072008IGAJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený Testování hypotézy poškození lesních půd v důsledku opakovaného pěstování smrkových monokultur (IG 450371)20052005IGAJ. KulhavýÚEL LDF
zamítnutý Testování metod frakcionace humusových látek lesních půd20072008IGAL. MenšíkÚEL LDF
zamítnutý Testování metod frakcionace humusových látek lesních půd jako možnost studia půdní organické hmoty v předmětu Ekologie lesa20082009FRVŠL. MenšíkÚEL LDF
zamítnutý Tloušťkový přírůst smrku ztepilého ve vztahu k fotosynteticky aktivní radiaci absorbované porostem. (526/06/0033)20052005GAČRR. KnottÚEL LDF
zamítnutý Toky energie a látek v procesu tvorby biomasy smrkových porostů v přirozených podmínkách - biologické základy produkční funkce lesa20092011NAZVI. MarkováÚEL LDF
zamítnutý Toky skleníkových plynů a sekvestrace uhlíku v lužních lesích20152017GAČRI. MarkováÚEL LDF
zamítnutý Toky skleníkových plynů a sekvestrace uhlíku v lužních lesích20162018GAČRI. MarkováÚEL LDF
řešený Tools for Sustainability Impact Assessment of the Forestry-Wood Chain (6.rámcový program EU)20052009JinýE. KlimoÚEL LDF
ukončený Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny. Od koncepce k realizaci. (MSM 434100005)19992004VZJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený Tvorba multimediálních učebních textů pěstění lesa. (2001/1158)2001--FRVŠR. KnottÚEL LDF
ukončený Tvorba speciálního systému pro monitoring horizontální distribuce fotosynteticky aktivní radiace v přízemní vrstvě porostu (F 1516/2007)20072007FRVŠK. KamlerováÚEL LDF
řešený Variabilita povrchového humusu a dekompozičních procesů v závislosti na stanovištních podmínkách a antropických vlivech v lužním lese (1163/2007/G4)2007--FRVŠH. LorencováÚEL LDF
ukončený Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic smrku, buku a jedle v podmínkách LS Ledeč20082011GS LČRJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesa (02/4/4/3)20052011Akt eTS VZJ. SuchomelÚEL LDF
řešený Vliv hustoty (zakmenění) mladých nepůvodních smrkových porostů na vybrané půdní charakteristiky (forma a zásoba nadl. humusu, pH, teplota, vlhkost, respirace a živinové poměry půdy)20102010IGAT. FabiánekÚEL LDF
řešený Vliv mikroreliéfu na hydrologii půd a odtokové poměry lesního mikropovodí (LDF_TP_2019009)20192022IGAM. ValteraÚEL LDF
vyřazený Vliv snížení srážek na stav lesních porostů, jejich vodní bilanci, množství a kvalitu odtékající vody.20102010NAZVJ. KulhavýÚEL LDF
ukončený Vliv současných depozic dusíku na zvyšování přírůstu a kvalitu výživy smrkových porostů (QC1273)20012005NAZVJ. KulhavýÚEL LDF
podaný Vymezení a ochrana migračních koridorů velkých šelem v Západních Karpatech2011--JinýJ. SuchomelÚEL LDF
ukončený Vývoj nové biomasy korunové vrstvy v mladé smrkové monokultuře (20/2014)20142014IGAI. MarkováÚEL LDF
ukončený Význam lužního lesa při odstraňování dusíku a fosforu z povrchových vod20102010IGAJ. KulhavýÚEL LDF
zamítnutý Vztahy mezi energetickou bilancí lesního porostu a jeho schopnosti vázat uhlík - rozdíly mezi různými typy lesních porostů20132017GAČRI. MarkováÚEL LDF
ukončený WATERUSE (EVK1-CT-2000-00079)20012004JinýL. AdamčíkÚEL LDF
zamítnutý Zhodnocení pěstování smrku ztepilého v 1. -- 3. LVS v měnících se podmínkách prostředí.20152019GS LČRI. MarkováÚEL LDF
ukončený Změny chemických a fyzikálních vlastností půd. jejich vlivy na kořenové systémy a odezvy v systémech nadzemních (9093/3 OS 137/471)20032003GS LČRL. AdamčíkÚEL LDFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený