Ústav ekologie lesa (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 267

StavNázev
Od
Do
DruhGarant
Pracoviště
řešený
Aklimace sazenic smrku a dubu na stresové podmínky (LDF_VP_2020030 )
2020
2020
IGA
ÚEL LDF
ukončený
ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)
20122014
TAČR
ÚEL LDF
ukončený
Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem (OC10040)
2010
2012
RP EK
ÚEL LDF
řešený Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)20152017RP EKÚEL LDF
ukončený
Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS
20112011
IGA
ÚEL LDF
řešený
Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.
20132014
MMR
ÚEL LDF
přijatý
BE-TAF-1910: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)
2012
--
Jiný
L. Purchart
ÚEL LDF
řešený
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)
2005
--
NAZVE. KlimoÚEL LDF
podaný Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.2012--JinýJ. Suchomel
ÚEL LDF
ukončený
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3) (SP/2d1/93/07)
2007
2011JinýÚEL LDF
ukončený
Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)
2001
2004
NAZV
J. KulhavýÚEL LDF
ukončený
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)
20032003FRVŠ
ÚEL LDF
ukončený
Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů (QH72075)
2007
2011
NAZV
ÚEL LDF
ukončený
Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajině (526/03/P051)
2003
2005
GAČRÚEL LDF
zamítnutý2012
2012
GAČR
ÚEL LDF
ukončený
Energeticka bilance smrkové monokultury a její vztah k produkčním procesům (IGA LDF 10/2013)
2013
2015
IGA
ÚEL LDF
ukončený ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajiny (COST Action E25)2001
2005
JinýJ. KulhavýÚEL LDF
zamítnutý
Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.
2010
2010
GAČR
L. PurchartÚEL LDF
zamítnutý
Faktory ovlivňující výskyt, druhovou diversitu a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby podél výškového gradientu.
2011
2011
GAČR
ÚEL LDF
řešený FR-TAF-3072: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. Studium typového a netypového materiálu uloženého v Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)
2013
2013
JinýL. Purchart
ÚEL LDF
ukončený
Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)
2000
2004
GAČR
ÚEL LDF
řešený
Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)
2005
--
JinýÚEL LDF
přijatý
GB-TAF-2039: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)
2012--
Jiný
ÚEL LDF
řešený
Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)
2004
--
Jiný
L. Adamčík
ÚEL LDF
zamítnutý
Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech (P504/12/P492)
2012
2012GAČRL. MenšíkÚEL LDF
řešený
2013
2013
Jiný
ÚEL LDF
ukončený Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EU (SP/2E3/172/07)
2007
2009JinýJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
20122015OPL. Jankovský
ÚOLM LDF
zrušený
Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa
2007
2008
IGA
ÚEL LDF
ukončený
Koloběh uhlíku ve smrkovém porostu -- efekt lesnické fytotechniky jako nástroje k zmírnění účinku globální změny (OC09006)
2009
2011RP EK
ÚEL LDF
zamítnutý
Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČR
20072008
Jiný
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny (VZ LDF 2005-2010)
2005
2011
VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený2005--TS VZ
ÚEL LDF
řešený
           Etapa 1. Funkční potenciál lužních lesů (01/01)
2005
--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/01/01 Determinace a hodnocení funkčních potenciálů lužních lesů jižní Moravy jako východisko optimalizace jejich celospolečenského polyfunkčního obhospodařování (01/01/01)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený           Etapa 2. Hodnocení účinnosti revitalizačních opatření a rizik chřadnutí lesa při snížené vitalitě stromů (01/02)
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
           Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích (01/03)2005
--
eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
                01/03/01 Půda (variabilita, dekompoziční procesy, vlhkost půdy, vliv zvěře) (01/03/01)2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                01/03/02 Kvalita vodních zdrojů (srážky, podzemní voda, voda v tocích) (01/03/02)2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený                01/03/03 Monografie „Lužní lesy mírného pásma Evropy“ (01/03/03)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
                01/03/06 Hodnocení obnovy přirozené dynamiky vlhkostního režimu půd lužního lesa nivy řeky Dyje (01/03/06)2005--Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
                01/03/07 Ekonomické hodnocení procesů a peněžní vyjádření vybraných funkcí lužních ekosystémů (01/03/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
           Etapa 4. Posouzení současných způsobů obnovy lesa a možností alternativních postupů (01/04)
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                01/04/01 Přirozená obnova dubu letního v inundačních a vodou neovlivněných stanovištích lužního lesa (01/04/01)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený                01/04/04 Přirozená obnova dubu letního slavonského v oblasti lužního lesa (01/04/04)
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                01/05/01 Výzkum biodiverzity lesních geobiocenóz v různých typech lužních lesů (01/05/01)2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený                01/05/02 Charakteristika stavu a vývoje nivních geobiocenóz moravských luhů (01/05/02)2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
                01/05/04 Geobiocenologické podklady pro péči o břehové porosty v povodí Odry (01/05/04)2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                01/05/05 Výzkum dřevin ekotonových společenstev vázaných na vodní toky a nádrže (01/05/05)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený           Etapa 6. Ochrana genofondu živočichů a management lovné zvěře (01/06)2005--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
                01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa (01/06/07)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
           Etapa 7. Zachování produkce a kvality dřeva ve změněných podmínkách (01/07)
2005
--
eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                01/07/02 Vliv věku a stanovištních podmínek na vlastnosti dřeva hlavních hospodářských dřevin lužního lesa (01/07/02)
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                01/07/03 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (01/07/03)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                01/08/01 Digitální geodatabáze zájmového území na základě klasifikovaného družicového snímku (01/08/01)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
ukončený
2005
2007Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                01/08/05 Vytvoření volně šiřitelné distribuce geodatabáze zájmového území (01/08/05)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2006
--
eTS VZ
J. KulhavýÚT LDF
řešený
                01/09/02 Využití popele z biomasy (01/09/02)
2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
      Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočin (DZ 02)
2005
--
TS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 1. Produkční potenciál a stabilita smíšených porostů 3. a 4. lesního vegetačního stupně (02/01)2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                02/01/01 Stabilita a produkční potenciál smíšených jehličnatolistnatých porostů pahorkatin (02/01/01)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
           Etapa 2. Přestavba smrkových monokultur a její ekonomické dopady (02/02)
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                02/02/02 Metodické přístupy ekonomického hodnocení přestavby smrkových monokultur (02/02/02)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                02/03/02 Obnova smrkové monokultury směřující k přeměně druhové skladby (02/03/02)2005--Akt eTS VZÚEL LDF
řešený                02/03/03 Monitoring porostního mikroklimatu smrkové monokultury a místního klimatu (02/03/03)2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                02/03/05 Vývoj půdních vlastností v průběhu hospodářských opatření po holé seči (02/03/05)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesa (02/03/06)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                02/03/07 Odraz významných změn prostředí a struktury lesního porostu ve vodním provozu smrku (02/03/07)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
           Etapa 4. Rizika rozpadu smrkových porostů v oblasti pahorkatin a vysočin (02/04)2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                02/04/01 Zhodnocení dopadů abiotických a biotických stresorů na zdravotní stav dřevin, zvláště smrku, v oblasti pahorkatin a vysočin (02/04/01)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                02/04/02 Ekofyziologické aspekty stresové zátěže a následné růstové a histologické změny orgánů dřevin (02/04/02)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                02/04/04 Choroby asimilačního aparátu jehličnanů (02/04/04)2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
                02/04/06 Analýza spolehlivosti kritérií únosného stavu býložravců (02/04/06)
2008
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
                02/04/07 Ověření možnosti využití stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML (02/04/07)
2008
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
           Etapa 5. Optimalizace výrobních technologií v lesním hospodářství pahorkatin (02/05)
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                02/05/03 Provoz těžkých mechanizmů jako riziko funkcí kořenových systémů lesních dřevin
2008
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
           Etapa 6. Funkční limity lesů v krajině (02/06)
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                02/06/01 Determinace a diferenciace funkčních limitů lesů ve strategii hospodaření (02/06/01)2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                02/06/02 Revitalizační opatření vodních toků, niv a pramenných vývěrů (02/06/02)2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemi (DZ 03)
2005
--TS VZÚEL LDF
řešený2005--eTS VZÚEL LDF
řešený                03/01/01 Stav a vývoj růstových podmínek smrkových porostů vázaných na klima na území PLO Krušné hory (03/01/01)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                03/02/01 Revitalizace půdy na stanovištích skarifikovaných ploch krušnohorského regionu (03/02/01)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                03/03/03 Účinnost dosavadních postupů revitalizace půdního prostředí vápněním na půdní a epigeickou faunu (03/03/03)
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
                03/03/04 Sledování vývoje poškozování asimilačního aparátu metodou hodnocení změn u epikutikulárních vosků smrku ztepilého a břízy bělokoré v Krušných horách (03/03/04)
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
           Etapa 4. Dynamika lesa a postupy jeho pěstování a obnovy (03/04)2005
--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                03/04/01 Vývin a zdravotní stav kořenového systému smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) (03/04/01)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                03/04/02 Metodické postupy rekonstrukcí porostů náhradních dřevin (03/04/02)
2005
--Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                03/04/04 Metodické postupy obnovy stávajících smrkových porostů v imisních oblastech (03/04/04)2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/05/01 Vodní režim smrkových a bukových porostů (03/05/01)2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                03/05/02 Vyhodnocení projevů eroze metodami DPZ (03/05/02)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
           Etapa 6. Transformace horského lesa v les přírodě blízký (03/06)2005
--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený                03/06/01 Stav a vývoj lesních geobiocenóz NRBC Kněhyně-Čertův Mlýn (03/06/01)2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
ukončený
                03/06/03 Podpora prvků spontánních procesů v kulturním lese -- růst a vývoj lesa přípravného a přechodného (03/06/03)2005
2007
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený                03/06/05 Růst a vývoj mladých a středně starých smrkových a bukových porostů při různém pěstebním režimu (03/06/05)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                03/06/07 Průběh přirozené (spontánní) obnovy zralých porostů a její cílená pěstební podpora (03/06/07)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                03/06/08 Hodnocení změn v obraze lesa na základě opakovaného leteckého snímkování (03/06/08)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
                03/06/10 Zpravodaj „Beskydy“ (03/06/10)2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (DZ 04)2005--TS VZÚEL LDF
řešený
           Etapa 1. Hodnocení stavu lesního ekosystému jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny (04/01)2005
--
eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/01/01 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/01/01)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
ukončený20052007
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
ukončený                04/01/07 Metodika hodnocení dynamiky lesních společenstev (04/01/07)2005
2005
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                04/02/01 Jednotné zobrazování území a stabilizace monitorovacích ploch v terénu (04/02/01)2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                04/02/02 Půda jako součást trvalých produkčních podmínek stanoviště a lesnická strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02/02)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
zrušený
2005
2007
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
                04/02/05 Matematicko-statistické zpracování biometrických dat z měření na pokusných plochách (04/02/05)2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                04/03/01 Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (04/03/01)
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
                04/03/03 Uvolňování živin z matečných hornin zvětrávacími procesy (04/03/03)
2008
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
                04/04/02 Ochrana lesa a biodiverzity z hlediska managementu ZCHU (04/04/02)2005--Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený           Etapa 5. Efekty celospolečenských funkcí lesa (04/05)2005--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                04/05/01 Synergické efekty funkcí lesů v systému zvláště chráněných území (04/05/01)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
ukončený
2005
2007
Akt eTS VZÚEL LDF
ukončený
                04/05/03 Odezvy antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů území se zvláštním statutem ochrany (04/05/03)20052007
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený2005
--
eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
vyřazený
20052007Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
vyřazený
                04/06/02 Význam produkce dřeva v managementu ekosystému (04/06/02)
2005
2007Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený2005
--
eTS VZÚEL LDF
řešený
                04/07/01 Metodika hodnocení ekonomických parametrů jednotlivých strategií managementu (04/07/01)2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 05: Optimalizace procesů zpracování dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva (DZ 05)2005
--
TS VZÚEL LDF
řešený
           Etapa 1. Matematicko-fyzikální model chování dřeva a materiálů na bázi dřeva. Pohyb fyzikálních polí ve dřevě a kompozitech (05/01)2005--
eTS VZ
ÚEL LDF
ukončený
2005
2007
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
ukončený
                05/01/02 Databáze materiálových vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva (05/01/02)
2005
2007
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/01/03 Vliv faktorů na akustické vlastnosti materiálů a konstrukcí (05/01/03)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                05/01/04 Modelování procesu modifikace vlastností dřeva (05/01/04)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
ukončený
20052007
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialů (05/01/06)
2008
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřeva (05/01/09)
2008
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený                05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/01/10)
2009
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
           Etapa 2. Biomechanika stromu. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (05/02)2005--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
řešený2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                05/02/05 Vliv chemického složení a anatomické stavby dřeva na jeho vlastnosti (05/02/05)
2005
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                05/02/06 (05/01/08) Modifikace vlastností dřeva, kompozitních materiálů a nanomateriálů (05/02/06 (05/01/08))2005--Akt eTS VZÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
                05/02/08 Xylogeneze - monitoring tvorby dřeva (05/02/08)2010
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený           Etapa 3. Vlastnosti kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/03)
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
                05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketováním (05/03/02)
2008
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 4. Povrchová úprava dřeva a kompozitů. Ekologická nezávadnost kompozitních materiálů (05/04)
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený                05/04/01 Povrchová úprava materiálů na bázi dřeva a kompozitů mokrou cestou nátěrovými hmotami i suchou cestou, to je oplášťováním při splnění požadavku ekologické nezávadnosti kompozitních materiálů (05/04/01)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
ukončený
                05/04/02 Využití elektromagnetické energie při sušení a vytvrzování nátěrových hmot a lepidel (05/04/02)
2005
2007Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředí (05/04/03)
2008
--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
připravovaný
                05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisu
2011--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
           Etapa 5. Přejímka dříví. Ekonomické hodnocení procesu zpracování (05/05)2005
--
eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
                05/05/02 Ekonomické zhodnocení procesu využití dřevní suroviny v oblasti dřevostaveb (05/05/02)2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dříví (05/05/03)
2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
                05/06/01 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - frézování (05/06/01)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                05/06/02 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - řezání (05/06/02)
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/06/05 Mobilní pásová pila
2008
--Akt eTS VZÚEL LDF
řešený2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                05/07/01 Analýza tepelně vlhkostních poměrů uvnitř obvodového pláště dřevostavby v závislosti na změnách teplot vnějšího prostředí. (05/07/01)2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený
2005--
Akt eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
řešený
2005
--
Akt eTS VZÚEL LDF
ukončený
Les jako ekosystém - multimediální prezentace (2701 /2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚEL LDF
ukončený
Lesnické hospodaření v Jizerských horách (02/2002)
2003
2004
GS LČR
ÚEL LDF
ukončený
Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRS20122012IGAJ. Suchomel
ÚEL LDF
ukončený
Mikroklima smrkového porostu druhé generace na stanovišti původně smíšených porostů. (526/01/D079)20012004GAČRK. Kamlerová
ÚEL LDF
řešený Modelování růstu a struktury smíšených lesních porostů - multimediální podpora výuky (2005/312)
2005
--FRVŠ
ÚEL LDF
řešený
Modifikační vliv rozdílné architektury vodivých pletiv na využití dusíku u stromů
2005--
GAČR
ÚEL LDF
ukončený
Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa (01/06/06)
20052011Akt eTS VZJ. SuchomelÚEL LDF
řešený
Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu (IGA 27/2010)
2010
2012
IGA
J. KulhavýÚEL LDF
zamítnutý Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzity (TA02020700)
2012
2012
TAČR
J. KulhavýÚEL LDF
ukončený
Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa (01/06/07)2005
2011
Akt eTS VZ
J. SuchomelÚEL LDF
řešený
Ochrana velkých šelem v dlouhodobé perspektivě: propustná krajina, trvalá udržitelnost
2011
--
JinýM. Kutal
ÚEL LDF
řešený
Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy (LUH12-15)
2012
2015
NAZV
ÚEL LDF
ukončený Ovlivnění mikroklimatu výsadby smrku ztepilého pokusnými minisférami (F 1001/1998)
1998
1998FRVŠÚEL LDF
ukončený
Potravní ekologie rysa ostrovida v Západních Karpatech
2013
2013
IGA
ÚEL LDF
zamítnutý
20122016NAZV
ÚEL LDF
ukončený
Růstová odezva dřevin v bukojedlovém porostu na klimatické faktory. (GA526/00/D082)
2000
2003
GAČRR. KnottÚEL LDF
ukončený
Rychlost dekompozice v lužním lese
20072009IGA
ÚEL LDF
podaný
Sekvestrace uhlíku dospělou smrčinou (SPRUSEQ)
20122012IGAÚEL LDF
ukončený
Sezónní dynamika respirace nadzemních částí biomasy smrkové monokultury (IGA 7/2013)
20132013IGAÚEL LDF
ukončený Sledování fenologických a růstových charakteristik buku lesního v souvislosti s vodním provozem a změnou parametrů prostředí20122012IGAÚEL LDF
řešený
Sledování fenologických fází u modřínu opadavého a buku lesního ve vztahu k mikroklimatu stanovišť lišících se nadmořskou výškou (6/2011)
2011
--
IGAE. Bednářová
ÚEL LDF
ukončený
Sledování fenologických fází u modřínu opadavého a buku lesního ve vztahu k mikroklimatu stanovišť lišících se nadmořskou výškou (6/2011)2011
2011
IGA
E. BednářováÚEL LDF
řešený
Sledování sezónní dynamiky vitality a zdravotního stavu smrku ztepilého (Picea abies) (30/2014)2014
--
IGAP. Humplík
ÚOLM LDF
zamítnutý
Specifické vlastnosti produkční fyziologie u jehličnatých a listnatých dřevin
2010
2014
GAČR
ÚEL LDF
řešený
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
M. KutalÚEL LDF
řešený      Potravní ekologie rysa ostrovida v Západních Karpatech20132013
Specifický
ÚEL LDF
zamítnutý
Srovnání rozdílů v produkční strategii smrkového a bukového porostu
2012
2016GAČRÚEL LDF
zamítnutý
Studium potravní a populační ekologie rejskovitých (Soricidae), s přihlédnutím k rodu Crocidura, ve vybraných biotopech ČR.
2009
2009
GAČRL. Purchart
ÚEL LDF
přijatý
Study of below ground biomass in short rotation poplar coppice (J- 105) in the Czech-Moravian Highlands (53/2014)
2014
2014
IGA
ÚEL LDF
ukončený SUSTMAN (QLK5-CT-2002-00851)
2002
2005Jiný
ÚEL LDF
ukončený
SYNTHESYS BE-TAF-4114: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in Koninklijik Museum voor Midden-Afrika, Tervuren. (SYNTHESYS BE-TAF-4114)
2008
2009
Jiný
ÚEL LDF
ukončený
SYNTHESYS DE-TAF-4727: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in the Museum für Naturkunde of the Humboldt-Universität Berlin. (SYNTHESYS DE-TAF-4727)
2008
2009
Jiný
L. Purchart
ÚEL LDF
ukončený
SYNTHESYS FR-TAF-4115: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in the Museum National d'Histoire Naturelle, Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-4115)
2008
2009
JinýL. PurchartÚEL LDF
ukončený
SYNTHESYS GB-TAF-4110: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in The Natural History Museum London. (SYNTHESYS GB-TAF-4110)
2008
2009
Jiný
L. PurchartÚEL LDF
ukončený
Testování hypotézy kvantitativních a kvalitativních změn vlastností nadložního humusu a půdy po provedeném výchovném zásahu (probírce) v porostních směsích (smíšených porostech) v oblasti Drahanské vrchoviny v procesu trasformace smrkových monokultur. (09/2009)
2009
2009
IGAL. MenšíkÚEL LDF
ukončený
Testování hypotézy pěstování porostních směsí (smíšených porostů) v oblasti Drahanské vrchoviny z hlediska růstových charakteristik a kvalitativních změn v půdě (chemizmus nadložního humusu a půdy) po opakovaném pěstování smrkových monokultur (32/2007)
20072008IGAJ. Kulhavý
ÚEL LDF
ukončený
Testování hypotézy poškození lesních půd v důsledku opakovaného pěstování smrkových monokultur (IG 450371)
20052005
IGA
J. Kulhavý
ÚEL LDF
zamítnutý
Testování metod frakcionace humusových látek lesních půd
2007
2008
IGA
ÚEL LDF
zamítnutý
Testování metod frakcionace humusových látek lesních půd jako možnost studia půdní organické hmoty v předmětu Ekologie lesa2008
2009
FRVŠL. MenšíkÚEL LDF
zamítnutý
Tloušťkový přírůst smrku ztepilého ve vztahu k fotosynteticky aktivní radiaci absorbované porostem. (526/06/0033)
2005
2005
GAČR
ÚEL LDF
zamítnutý
Toky energie a látek v procesu tvorby biomasy smrkových porostů v přirozených podmínkách - biologické základy produkční funkce lesa
2009
2011
NAZV
I. Marková
ÚEL LDF
zamítnutý Toky skleníkových plynů a sekvestrace uhlíku v lužních lesích2015
2017
GAČRI. Marková
ÚEL LDF
zamítnutý
Toky skleníkových plynů a sekvestrace uhlíku v lužních lesích
2016
2018
GAČR
ÚEL LDF
řešený
Tools for Sustainability Impact Assessment of the Forestry-Wood Chain (6.rámcový program EU)
2005
2009
Jiný
ÚEL LDF
ukončený
Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny. Od koncepce k realizaci. (MSM 434100005)
19992004VZ
ÚEL LDF
ukončený Tvorba multimediálních učebních textů pěstění lesa. (2001/1158)
2001
--
FRVŠ
R. KnottÚEL LDF
ukončený
Tvorba speciálního systému pro monitoring horizontální distribuce fotosynteticky aktivní radiace v přízemní vrstvě porostu (F 1516/2007)
2007
2007FRVŠK. KamlerováÚEL LDF
řešený
Variabilita povrchového humusu a dekompozičních procesů v závislosti na stanovištních podmínkách a antropických vlivech v lužním lese (1163/2007/G4)
2007
--
FRVŠ
H. Lorencová
ÚEL LDF
ukončený Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic smrku, buku a jedle v podmínkách LS Ledeč
2008
2011
GS LČR
ÚEL LDF
ukončený
Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesa (02/4/4/3)
20052011Akt eTS VZJ. Suchomel
ÚEL LDF
řešený
Vliv hustoty (zakmenění) mladých nepůvodních smrkových porostů na vybrané půdní charakteristiky (forma a zásoba nadl. humusu, pH, teplota, vlhkost, respirace a živinové poměry půdy)
20102010IGAT. FabiánekÚEL LDF
řešený Vliv mikroreliéfu na hydrologii půd a odtokové poměry lesního mikropovodí (LDF_TP_2019009)
2019
2022
IGA
M. Valtera
ÚEL LDF
vyřazený
Vliv snížení srážek na stav lesních porostů, jejich vodní bilanci, množství a kvalitu odtékající vody.
2010
2010
NAZV
ÚEL LDF
ukončený Vliv současných depozic dusíku na zvyšování přírůstu a kvalitu výživy smrkových porostů (QC1273)20012005NAZVÚEL LDF
podaný
Vymezení a ochrana migračních koridorů velkých šelem v Západních Karpatech
2011
--
JinýÚEL LDF
ukončený
Vývoj nové biomasy korunové vrstvy v mladé smrkové monokultuře (20/2014)
20142014IGA
ÚEL LDF
ukončený Význam lužního lesa při odstraňování dusíku a fosforu z povrchových vod
2010
2010
IGA
J. Kulhavý
ÚEL LDF
zamítnutý
Vztahy mezi energetickou bilancí lesního porostu a jeho schopnosti vázat uhlík - rozdíly mezi různými typy lesních porostů
2013
2017
GAČR
ÚEL LDF
ukončený
WATERUSE (EVK1-CT-2000-00079)
2001
2004
Jiný
L. AdamčíkÚEL LDF
zamítnutý Zhodnocení pěstování smrku ztepilého v 1. -- 3. LVS v měnících se podmínkách prostředí.2015
2019
GS LČRÚEL LDF
ukončený
Změny chemických a fyzikálních vlastností půd. jejich vlivy na kořenové systémy a odezvy v systémech nadzemních (9093/3 OS 137/471)
2003
2003
GS LČR
ÚEL LDFLegenda:
Aktivní stavy:
podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutý
zrušený
zrušený