Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 57

Stav
Název
Od
Do
DruhGarantPracoviště
ukončený Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)20012004NAZVV. Tesař
ÚZPL LDF
řešený Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)20172020
RP EK
ÚZPL LDF
přijatý
Dendroekologická studie v porostech dubu zimního různých pěstebních systémů (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )20152015
IGA
R. PokornýÚZPL LDF
řešený
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)2016
2017
IGAR. Pokorný
ÚZPL LDF
řešený Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)
2016
2017
Interní
ÚZPL LDF
řešený
Dynamika odrůstání přirozené obnovy smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst) v závislosti na porostním světle a na indexu listové plochy mateřského porostu (LDF_VP_2016017)
20162017
IGA
ÚZPL LDF
řešený
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)
2013
2015
IGA
R. PokornýÚZPL LDF
řešený
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny
2013
--
IGA
ÚZPL LDF
řešený
Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )
2014
--
IGAL. DobrovolnýÚZPL LDF
přijatý Efekt směsi na vývoj dřevinného skladby, strukturu a biomasu (LD14063)
2014
2017
RPV. HurtÚZPL LDF
ukončený Ekologická stabilita a produkce smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/99/1302)
1999
--
GAČR
ÚZPL LDF
ukončený Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)
1999
--
NAZV
ÚZPL LDF
zamítnutý Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi
2017
2019
TAČR
I. Marková
ÚZPL LDF
řešený Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS20172020GS LČRK. HouškováÚZPL LDF
ukončený
Horské lesní ekosystémy a jejich obhospodařování s cílem tlumení povodní (GA526/02/0851)
20022004
GAČR
P. KantorÚZPL LDF
řešený Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)
2009
--NAZVP. KantorÚZPL LDF
ukončený
Komparace limitů produkčního potenciálu a stability smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v monokulturách a smíšených porostech při změně klimatických podmínek (IGA 13/2010)2010
2012
IGA
ÚZPL LDF
řešený
Les trvale tvořivý ve výuce na LDF (ÚZPL - HÚL - ÚLDEP - ÚLDT) (IRP-B)
2014--
RP
ÚZPL LDF
řešený
Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině (QI112A174)
20112014
NAZV
P. KantorÚZPL LDF
řešený
Nízký les jako biologická a produkční alternativa budoucnosti v České republice (LD15117)
2016
2017RP
ÚZPL LDF
přijatý
Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích. (QI102A085)
2010
--NAZVÚZPL LDF
přijatý
Optimalizace umělé obnovy lesa v České republice (QJ1520080)2015
2018
NAZVO. Mauer
ÚZPL LDF
přijatý
Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech (QJ1530298)
2015
2017
NAZV
ÚZPL LDF
ukončený Optimalizace zastoupení modřínu ve smíšených porostech pahorkatin (FRVŠ 231G4)
2004
2004
FRVŠ
ÚZPL LDF
ukončený
Organizace mezinárodní vědecké konference "Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století" (IGA č. 18/2004)2004
2004
IGAP. KantorÚZPL LDF
řešený
Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)
2015
2018
Smluvní výzkum
R. Longauer
ÚZPL LDF
řešený
Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR (QI112A172)
2011
2014
NAZV
ÚZPL LDF
přijatý
Pěstění pionýrských dřevin – bříza na živném stanovišti po alochtonních smrčinách (SP418121)20182020
IGA
ÚZPL LDF
řešený
Phenocamera: modern method for phenological observation of Norway spruce (LDF_VP_2017048)
2017
2018
IGAÚZPL LDF
řešený
Produkce dřevní hmoty smrkového porostu s různými variantami pěstební výchovy (66/2013)20132013
IGA
R. Pokorný
ÚZPL LDF
přijatý
Produkční a ekonomické možnosti přípravných porostů (LDF_VT_2015004 )
2015
--IGAA. Martiník
ÚZPL LDF
řešený Produkční potenciál a stabilita smíšených lesních porostů ve 2., 3. a 4. lesním vegetačním stupni jako podklad pro optimalizaci cílové skladby dřevin (GA526/03/1485)2003
2005
GAČR
ÚZPL LDF
obhájený
Produkční potenciál borovice vejmutovky
2011
2011IGAR. Knott
ÚZPL LDF
obhájený Produkční potenciál borovice vejmutovky20112011
IGA
R. KnottÚZPL LDF
zamítnutý Působení sucha na produkci a vitalitu smrkových porostů2018
2020
NAZV
ÚZPL LDF
řešený2015
2016
JinýT. ŽidÚOLM LDF
obhájený
Sezónní dynamika absorpčního povrchu kořenového systému dospělých stromů měřená nedestruktivní metodou modifikované elektrické impedance
2008
2011
IGA
ÚZPL LDF
ukončený
Sledování fenofází vrchovinného a horského smrku ztepilého (VP_2016007)
2016
2017
IGA
I. MarkováÚZPL LDF
řešený Srážkoodtokové poměry horských lesů a jejich možnosti při zmírňování extrémních situací - povodní a sucha (NAZV 1G57016/2004)
2005
2008
NAZV
ÚZPL LDF
řešený
Srovnání tloušťkového přír ůstu, biomasy a plochy asimilačního aparátu, větví a kmene v mladých smíšených porostech s různým zastoupením smrku ztepilého v nižších LVS. (LDF_VP_2016045)
2017
--
IGA
ÚZPL LDF
řešený
Srovnání vodního vztahu u Dubu zimního v lese nízkém, středním a vysokém ( 55/2014)20142014IGA
ÚZPL LDF
přijatý Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa (KUS - QJ1230330)
2012
--
NAZVO. Mauer
ÚZPL LDF
řešený Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa (QJ1230330)
2012
--
NAZVO. MauerÚZPL LDF
řešený
Stromové výstavky dubu letního - Quercus robur (L.) a jejich vliv na růst semenáčků
2008
2008
IGAO. MauerÚZPL LDF
přijatý
Studium genetické variability jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior L.) pod vlivem infekce nekrózy jasanu v České republice
20162017
IGA
R. LongauerÚZPL LDF
ukončený
Světelný režim a absorpce světla ve smrkovém porostu (VP_2016037)
2016
2017
Interní
ÚZPL LDF
řešený
Určení optimální závlahy pro růst paulovnie (LDF_VP_2019011)
20192019
IGA
R. PokornýÚZPL LDF
řešený
Určení optimální závlahy pro růst paulovnie (LDF_VP_2019011)
2019
2019
IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený
Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině (QK1810415)20182022NAZVÚZPL LDF
ukončený
Vliv imisí na vývin kořenového systému lesních dřevin (QC1129)
2001
2004
NAZV
ÚZPL LDF
řešený
Vliv mezer na dynamiku přirozené regenerace ve srovnání smíšeném a tropickém lesi (LDF_VP_2019015 )
2019
2020
IGA
M. E. HammondÚZPL LDF
řešený Vliv probírky na vodní režim mladé smrčiny (50/2014)
2014
2014
IGA
ÚZPL LDF
ukončený
Vliv vysychání a založení na růst sazenic smrku ztepilého (Picea Abies/L./ KARST.) a douglasky tisolisté(Pseudotsuga menziesii/MIRB./ FRANCO). (IGA 54/2014)20142014IGA
ÚZPL LDF
řešený
Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti (CZ.1.07/2.3.00/20.0267)
2012
2015
OP
T. Vrška
ÚZPL LDF
ukončený
Vývoj kořenového systému vybraných lesních dřevin v imisní oblasti Krušných hor (EP9302)
1999
--
NAZV
O. MauerÚZPL LDF
řešený20132015
IGA
ÚGT LDF
přijatý
Vztah mezi transpirací stromu, strukturou porostu a pěstebními systémy (36/2015)20152015
IGA
R. PokornýÚZPL LDFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatýpřipravovaný
připravovaný
řešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájený
vyřazený
vyřazenýzamítnutýzamítnutý
zrušený
zrušený