Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 57

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
ukončený Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)20012004NAZVV. TesařÚZPL LDF
řešený Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)20172020RP EKI. MarkováÚZPL LDF
přijatý Dendroekologická studie v porostech dubu zimního různých pěstebních systémů (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )20152015IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)20162017IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)20162017InterníJ. SzatniewskaÚZPL LDF
řešený Dynamika odrůstání přirozené obnovy smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst) v závislosti na porostním světle a na indexu listové plochy mateřského porostu (LDF_VP_2016017)20162017IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)20132015IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny2013--IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )2014--IGAL. DobrovolnýÚZPL LDF
přijatý Efekt směsi na vývoj dřevinného skladby, strukturu a biomasu (LD14063)20142017RPV. HurtÚZPL LDF
ukončený Ekologická stabilita a produkce smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/99/1302)1999--GAČRP. KantorÚZPL LDF
ukončený Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)1999--NAZVP. KantorÚZPL LDF
zamítnutý Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi20172019TAČRI. MarkováÚZPL LDF
řešený Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS20172020GS LČRK. HouškováÚZPL LDF
ukončený Horské lesní ekosystémy a jejich obhospodařování s cílem tlumení povodní (GA526/02/0851)20022004GAČRP. KantorÚZPL LDF
řešený Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)2009--NAZVP. KantorÚZPL LDF
ukončený Komparace limitů produkčního potenciálu a stability smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v monokulturách a smíšených porostech při změně klimatických podmínek (IGA 13/2010)20102012IGAV. HurtÚZPL LDF
řešený Les trvale tvořivý ve výuce na LDF (ÚZPL - HÚL - ÚLDEP - ÚLDT) (IRP-B)2014--RPL. DobrovolnýÚZPL LDF
řešený Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině (QI112A174)20112014NAZVP. KantorÚZPL LDF
řešený Nízký les jako biologická a produkční alternativa budoucnosti v České republice (LD15117)20162017RPR. PokornýÚZPL LDF
přijatý Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích. (QI102A085)2010--NAZVV. HurtÚZPL LDF
přijatý Optimalizace umělé obnovy lesa v České republice (QJ1520080)20152018NAZVO. MauerÚZPL LDF
přijatý Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech (QJ1530298)20152017NAZVO. MauerÚZPL LDF
ukončený Optimalizace zastoupení modřínu ve smíšených porostech pahorkatin (FRVŠ 231G4)20042004FRVŠV. HurtÚZPL LDF
ukončený Organizace mezinárodní vědecké konference "Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století" (IGA č. 18/2004)20042004IGAP. KantorÚZPL LDF
řešený Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)20152018Smluvní výzkumR. LongauerÚZPL LDF
řešený Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR (QI112A172)20112014NAZVO. MauerÚZPL LDF
přijatý Pěstění pionýrských dřevin – bříza na živném stanovišti po alochtonních smrčinách (SP418121)20182020IGAA. MartiníkÚZPL LDF
řešený Phenocamera: modern method for phenological observation of Norway spruce (LDF_VP_2017048)20172018IGAI. MarkováÚZPL LDF
řešený Produkce dřevní hmoty smrkového porostu s různými variantami pěstební výchovy (66/2013)20132013IGAR. PokornýÚZPL LDF
přijatý Produkční a ekonomické možnosti přípravných porostů (LDF_VT_2015004 )2015--IGAA. MartiníkÚZPL LDF
řešený Produkční potenciál a stabilita smíšených lesních porostů ve 2., 3. a 4. lesním vegetačním stupni jako podklad pro optimalizaci cílové skladby dřevin (GA526/03/1485)20032005GAČRP. KantorÚZPL LDF
obhájený Produkční potenciál borovice vejmutovky20112011IGAR. KnottÚZPL LDF
obhájený Produkční potenciál borovice vejmutovky20112011IGAR. KnottÚZPL LDF
zamítnutý Působení sucha na produkci a vitalitu smrkových porostů20182020NAZVI. MarkováÚZPL LDF
řešený Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016JinýT. ŽidÚOLM LDF
obhájený Sezónní dynamika absorpčního povrchu kořenového systému dospělých stromů měřená nedestruktivní metodou modifikované elektrické impedance20082011IGAJ. UrbanÚZPL LDF
ukončený Sledování fenofází vrchovinného a horského smrku ztepilého (VP_2016007)20162017IGAI. MarkováÚZPL LDF
řešený Srážkoodtokové poměry horských lesů a jejich možnosti při zmírňování extrémních situací - povodní a sucha (NAZV 1G57016/2004)20052008NAZVP. KantorÚZPL LDF
řešený Srovnání tloušťkového přír ůstu, biomasy a plochy asimilačního aparátu, větví a kmene v mladých smíšených porostech s různým zastoupením smrku ztepilého v nižších LVS. (LDF_VP_2016045)2017--IGAR. KnottÚZPL LDF
řešený Srovnání vodního vztahu u Dubu zimního v lese nízkém, středním a vysokém ( 55/2014)20142014IGAR. PokornýÚZPL LDF
přijatý Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa (KUS - QJ1230330)2012--NAZVO. MauerÚZPL LDF
řešený Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa (QJ1230330)2012--NAZVO. MauerÚZPL LDF
řešený Stromové výstavky dubu letního - Quercus robur (L.) a jejich vliv na růst semenáčků20082008IGAO. MauerÚZPL LDF
přijatý Studium genetické variability jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior L.) pod vlivem infekce nekrózy jasanu v České republice20162017IGAR. LongauerÚZPL LDF
ukončený Světelný režim a absorpce světla ve smrkovém porostu (VP_2016037)20162017InterníI. MarkováÚZPL LDF
řešený Určení optimální závlahy pro růst paulovnie (LDF_VP_2019011)20192019IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený Určení optimální závlahy pro růst paulovnie (LDF_VP_2019011)20192019IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině (QK1810415)20182022NAZVR. PokornýÚZPL LDF
ukončený Vliv imisí na vývin kořenového systému lesních dřevin (QC1129)20012004NAZVO. MauerÚZPL LDF
řešený Vliv mezer na dynamiku přirozené regenerace ve srovnání smíšeném a tropickém lesi (LDF_VP_2019015 )20192020IGAM. E. HammondÚZPL LDF
řešený Vliv probírky na vodní režim mladé smrčiny (50/2014)20142014IGAR. PokornýÚZPL LDF
ukončený Vliv vysychání a založení na růst sazenic smrku ztepilého (Picea Abies/L./ KARST.) a douglasky tisolisté(Pseudotsuga menziesii/MIRB./ FRANCO). (IGA 54/2014)20142014IGAD. SychraÚZPL LDF
řešený Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti (CZ.1.07/2.3.00/20.0267)20122015OPT. VrškaÚZPL LDF
ukončený Vývoj kořenového systému vybraných lesních dřevin v imisní oblasti Krušných hor (EP9302)1999--NAZVO. MauerÚZPL LDF
řešený Vývoj vlastního řešení DPZ prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví (IGA 68/2013)20132015IGAM. KlimánekÚGT LDF
přijatý Vztah mezi transpirací stromu, strukturou porostu a pěstebními systémy (36/2015)20152015IGAR. PokornýÚZPL LDFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený