Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 150

Stav
Názov
Od
Do
Druh
GarantPracovisko
2017
2018
IGAJ. Kamler
ÚOLM LDF
Analýza reprodukčního potenciálu selat prasete divokého (Sus scrofa L.) (LDF_VP_2016023)20162017
IGA
J. Kamler
ÚOLM LDF
Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)
2015
--
IGA
LDF
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky (LDF_VP_2017021)
2017
2018
IGAJ. Dvořák
ÚOLM LDF
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky japonského (LDF_VP_2017021)
2017
2018
IGA
J. Dvořák
ÚOLM LDF
Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení20162017IGAO. Košulič
ÚOLM LDF
2017
2019
IGA
ÚOLM LDF
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus
2017
2018
IGA
D. Palovčíková
ÚOLM LDF
BETULA - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří. (SE/830/3/00)
20002002
Iný
ÚOLM LDF
BIOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ DOTHISTROMA SPP. V ČESKÉ REPUBLICE (LD 12031)
2012
2016
Iný
ÚOLM LDF
Bionomie, fytopatologie a rozšíření Mycosphaerella pini E. Rostrup na lokalitě Březina (IGA 11/2005)
2005--IGA
ÚOLM LDF
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR2015
2017
Iný
M. Dvořák
ÚOLM LDF
Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR
20192019IGAÚOLM LDF
DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus. (PostDoc)
2008
2010GAČRM. Ernst
ÚOLM LDF
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚOLM LDF
Draví roztoči (Acari, Phytoseiidae) ovlivňující populace vlnovníků břízy v Krušnohoří (235/2004)
2004
--
FRVŠ
ÚOLM LDF
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky
20122014
IGA
M. Tomšovský
ÚOLM LDF
Effects of Cadmium and Lead ions on somatic embryos of Norway spruce and Silver fir - studied by using electrochemical techniques (54/2013)2014--IGA
ÚOLM LDF
2016
2019
IGA
ÚOLM LDF
Establishing bilateral cooperation with Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)
2018
2019Iný
ÚOLM LDF
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_201843)20182019IGA
ÚOLM LDF
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_2018043)
20182019IGAL. Jankovský
ÚOLM LDF
2013
2014IGAO. HolušaÚOLM LDF
Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus2016--
IGA
ÚOLM LDF
Fauna žížal (Lumbricidae) lesních ekosystémů antropogenně narušené oblasti východního Krušnohoří (11/2009)
2009
2009
IGA
ÚOLM LDF
Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)
2012
2012IGAÚOLM LDF
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR
2009
2009
Iný
ÚOLM LDF
Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)2013
2017
GAČR
ÚOLM LDF
Chalara fraxinea a chřadnutí jasanů v ČR2009
2009
IGAL. Jankovský
ÚOLM LDF
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
20122015
OP
L. Jankovský
ÚOLM LDF
Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující fruktifikaci teleomorfy Hymenoscyphus pseudoalbidus jako zdroje infekce nekrózy jasanu (LD13020)
20132016
Iný
ÚOLM LDF
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)
2017
2020
TAČR
ÚLBDG LDF
Inovace laboratorních cvičení o metody molekulární genetiky (3fr1319/2003)
2003
2003
FRVŠ
M. ErnstÚOLM LDF
Inovace praktických cvičení předmětu Myslivost (2668)
2010
2010
FRVŠ
J. DvořákÚOLM LDF
Inovace studijního předmětu "Aplikovaná molekulární genetika" rozšířením praktických laboratorních cvičení
2011
2011
FRVŠ
ÚOLM LDF
Inquiry of presence of potential virus-like agents in genomes of Dothistroma spp. and Lecanosticta acicola2020
2021
IGA
L. Botella Sánchez
ÚOLM LDF
IV Interantional Chestnut Symposium
2008
2008
IGA
ÚOLM LDF
Komplexní řešení problematiky chovu jelena sika včetně škod působených touto zvěří v plzeňském regionu a navazující části karlovarského regionu
2005
2008
GS LČR
J. Dvořák
ÚOLM LDF
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu (17/2011)
2011
2011
IGA
ÚOLM LDF
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu20112011
IGA
J. Kamler
ÚOLM LDF
Laboratoř výuky molekulární biologie v lesnických disciplínách.
2010
2010
RPM. ErnstÚOLM LDF
Lecanosticta acicola - genetika populací20112011IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny (VZ LDF 2005-2010)2005
2011
VZÚEL LDF
      Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (DZ 04)2005
--
TS VZ
ÚEL LDF
           Etapa 4. Aspekty ochrany lesa a management živočichů (04/04)2005
--
eTS VZÚEL LDF
                04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hub (04/04/04)
2006
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
ÚOLM LDF
Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušheti2015
2018
Iný
ÚOLM LDF
Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)
2005
--
Akt eTS VZJ. Dvořák
ÚOLM LDF
Mangan jako ovlivnující činitel kvality potravy fytofágního hmyzu (LDF_VP_2015023)
2015
2015
IGA
ÚOLM LDF
Metody včasné identifikace, biologie, populační struktura, ochranná opatření a rozšíření karanténního škodlivého organismu Mycosphaerella pini (Dothistroma septospora) a dalších chorob asimilačního aparátu borovic v České republice (QH81039)
2008
2012L. Jankovský
ÚOLM LDF
Monitoring of vitality in forest ecosystem exposed to drought to assure sustainable forestry during climate change (A/CZ0046/2/0009)2009
2010
Iný
ÚLBDG LDF
Morfologická a genetická variabilita druhu Phytophthora cactorum včetně jeho hybridů v evropském kontextu
2013
--IGAM. Tomšovský
ÚOLM LDF
Morfologická a molekulární analýza taxonomicky komplikovaného rodu Melanoleuca (Basidiomycota,Tricholomataceae)
20122013InýM. Tomšovský
ÚOLM LDF
Morfologická a molekulární studie chroše Inonotus andersonii (Ellis Everhart) Černý v rámci celosvětového rozšíření
2008
2009IGAT. MájekÚOLM LDF
Možnosti užití zoocenózy bezobratlých k bioindikaci relativně trvalých ekologických podmínek smrkových a bukových ekosystémů Moravskoslezských Beskyd
2011
2011
NAZVÚOLM LDF
Možnosti využití elektrického impedančního tomografu pro zjišťování vitality dřevin2013--
IGA
P. Čermák
ÚOLM LDF
20092009FRVŠ
ÚOLM LDF
Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat
2016
--InýJ. Kamler
ÚOLM LDF
Návrh lesnických opatření jako nástroj pro snížení škod bobrem evropským (Castor fiber) v hospodářských porostech (LDF_VT_2018007)
2018
--
IGA
J. KamlerÚOLM LDF
Occurrence of possible mycoviruses infecting Heterobasidion annosum s.l. in the Czech Republic (LDF_VP_2019034)
2019
2020
IGAÚOLM LDF
Ochranná opatření proti Mycosphaerella pini E. Rostrup včetně sledování bionomie tohoto druhu. (3184/2005)
2005
--FRVŠ
ÚOLM LDF
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců v ČR. (IBS6093003)
2000
2004
Iný
J. Feuereisel
ÚOLM LDF
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců (S6093003)
1999
--
GAČR
J. Dvořák
ÚOLM LDF
Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek
2016
2019
GS LČR
M. ErnstÚOLM LDF
Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany. (04/04/01)
2005
--
Akt eTS VZ
P. Čermák
ÚOLM LDF
Optimalizace postupů odhadu výţivné hodnoty potravy pro volně ţijící přeţvýkavce (52/2012)
20122012IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Ovipoziční preference, výběr potravy a vývoj vybraných druhů fytofágního hmyzu při diferencovaném obsahu dusíku v potravě
2008
2008IGAA. PešlováÚOLM LDF
2015
2018
Smluvní výzkum
ÚZPL LDF
2012
2014
OP
ÚOLM LDF
Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin (CZ.1.07/2.4.00/17.0023)
2011
--
OP
ÚOLM LDF
Podpora druhové rozmanitosti v katastru Němčice nad Hanou -- zvýšení početnosti a genetické variability místní populace koroptve polní
2012
2012InýM. ErnstÚOLM LDF
Podpora interaktivní výuky předmětů vyučovaných na Ústavu ochrany lesů a myslivosti. (FRVŠ 1331/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚOLM LDF
Podpora lesnického vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie
2017
2018InýO. HolušaÚOLM LDF
Podpora prezentace výsledků tvůrčí práce studentů ve výuce předmětů ochrany lesa (IN4140471)
2014
2014InternýM. Klimánek
ÚOLM LDF
Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru
2014
2015
OP
ÚOLM LDF
Potravní ekologie dravců ve Chřibech z pohledu biologické ochrany lesa. (21/2008)2008
2008
IGA
P. ČermákÚOLM LDF
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber) v zemědělské krajině (LDF_VP_2018026)
2018
2019
IGA
ÚOLM LDF
Použití metody monitoringu trusu jako nástroje pro odhad početnosti a distribuce prasete divokého.
2012
2012
IGA
R. PlhalÚOLM LDF
Použití technologie stromové injektáže v rámci obrany cenných dřevin vůči závažným patogenním agens.20172018IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Rakovina kůry kaštanovníku jedlého (Castanea sativa Mill.) v ČR (FRVS 237/04)
2005
--
FRVŠ
ÚOLM LDF
20152016Iný
ÚOLM LDF
      Pokračování bilaterální spolupráce ve výzkumu smrkových porostů ve středním Norsku (COOP) (EHP-CZ02-BFB-1-062-2016)20162016InýT. Žid
ÚOLM LDF
Reakce hmyzích fytofágů na diferencovaný příjem manganu v potravě (16/2013)
2013
2013
IGA
ÚOLM LDF
Rekonstrukce rozpadu smrkových porostů vlivem působení lýkožrouta smrkového. (FRVŠ 239/2004 )
2004
2004FRVŠ
ÚOLM LDF
Rezistence evropské populace rostlinného patogenu Phytophthora cactorum vůči fungicidním látkám a antibiotikům2014--IGAM. Tomšovský
ÚOLM LDF
Rozšíření a hostitelské spektrum kořenovníku Heterobasidion annosum sensu lato na území České republiky
2011
2014
IGA
ÚOLM LDF
Rozšíření diplomové práce o gen leptinu (LEP) u populací Sus scrofa na území České republiky (3FR1349/2003)
2003
2003
FRVŠM. Ernst
ÚOLM LDF
Rozšíření odolných jedinců vůči nekróze jasanů Hymenoscyphus fraxineus v KRNAP (LDF_VP_2019008)
2019
2019
IGAÚOLM LDF
Rozšíření odolných jedinců vůči nekróze jasanů Hymenoscyphus fraxineus v KRNAP (LDF_VP_2019008)
2019
2019
IGA
L. JankovskýÚOLM LDF
Rozšíření Ph.D. disertační práce o geny ESR, FSHB, PRLR a HFABP k identifikaci distančních rozdílů populací divokých a chovných prasat (2FR185/2002)
2002
2002FRVŠÚOLM LDF
Rozšíření, populační struktura a patogenicita cizího invazního organismu Phytophthora cactorum v ČR
2011--Iný
ÚOLM LDF
Rozšíření praktické části výuky předmětu Myslivost vzučovaného na Ústavu ochrany lesa a myslivosti (2427)2006
2006
FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
Severity and spatial distribution of root rot pathogens according to stand history at the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny (LDF_VP_2017042)
2017
2018
IGAÚOLM LDF
Sezonní využití prostředí jelenem lesním jako základ managementu populace ve vztahu k prevenci vzniku škod na lesních porostech a jejich ekonomickému vyhodnocení (12/2014)
2014
2014
IGA
J. Dvořák
ÚOLM LDF
Sledování sezónní dynamiky vitality a zdravotního stavu smrku ztepilého (Picea abies) (30/2014)
2014
--
IGAP. HumplíkÚOLM LDF
Složení a struktura taxocenóz modelové skupiny pisivek (Psocoptera) v lesních geobiocenózách v západních Karpatech (19/2013)2013
2014
IGAO. HolušaÚOLM LDF
Srovnání odolnosti přirozených jasanových společenstev a uměle založených lesních porostů vůči nekróze jasanů2018
2018
IGAÚOLM LDF
2010
2010IGAM. Dvořák
ÚOLM LDF
Stáž na Bangor University zaměřená na studium vývoje ektomykorhiz (16/2010)
2010
2010
IGA
M. Dvořák
ÚOLM LDF
Studijní databáze ektomykorhizních druhů hub smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.)2011
2011
FRVŠ
F. Holub
ÚOLM LDF
Study of viruses and viral particles in genome of Phytophthora castaneae
2019
--
IGAL. Botella Sánchez
ÚOLM LDF
The effect of heavy metal ions on the development of Abies alba Mill. and Picea abies (L.) H. Karst. somatic embryos
2012
2012
IGA
J. KrajňákováÚOLM LDF
The proliferation, maturation and genetic fidelity after the cryopreservation of Abies alba Mill. and Picea abies (L.) H. Karst. embryogenic cell lines2013
2013
IGAJ. Krajňáková
ÚOLM LDF
Transmission of mycoviruses through the air-borne inoculum of the fungal pathogen Hymenoscyphus fraxineus (LDF_VP_2010030 /2015)
2015
2015
IGA
L. Botella SánchezÚOLM LDF
Trvale udržitelné hospodaření se zvěří
2010
--
Iný
ÚOLM LDF
Trvale udržitelné lesnické hospodaření v Moravsko-slezských Beskydech20112011
NAZV
ÚOLM LDF
Tvorba multimediálních učebních textů předmětu Ochrana lesa. (FRVŠ 223/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚOLM LDF
Tvorba předmětů Management populací zvěře a Zoologie a management volně žijících živočichů (3065)20112011
FRVŠ
ÚOLM LDF
Václavky (Armillaria spp.): druhové spektrum, populační ekologie, fytopatologie a hospodářský význam na příkladu lesních ekosystémů Moravy a Slezska (GA526/05/0086)
2005
--
GAČR
L. JankovskýÚOLM LDF
Variabilita genu Melanocortin-1 Receptor (MC1R) jako nástroj pro zjišťování hybridů mezi divokými prasaty (Sus scrofa scrofa) a domácími prasaty (Sus scrofa f. domestica), za použití metody PCR-RFLP.20162016
IGA
M. Ernst
ÚOLM LDF
Vliv a význam aktivního managementu na biodiverzitu vybraných skupin organismů v chráněných územích nížinných lesů
2020
2020
IGA
ÚOLM LDF
Vliv buřeně a ochrany proti ní na poškození dřevin zvěří a na růst dřevin (35/2013)
2013
2014
IGA
ÚOLM LDF
Vliv chřadnutí a odumírání jasanových porostů na epigeické a arborikolní pavouky (Arachnida: Araneae) v komplexu různověkého hospodářského lesa20172017
IGA
O. Košulič
ÚOLM LDF
2019
2019IGAÚOLM LDF
Vliv lesnického hospodaření na populace lesních reofilních vážek rodu Cordulegaster (Odonata: Cordulegastridae) ve vybraných oblastech Moravy a Slezska (52/2014)
2014
--
IGA
O. Holuša
ÚOLM LDF
Vliv lesnického managementu na biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních ekosystémů s různým statutem ochrany (1P05OC076 )
2005--
Iný
ÚOLM LDF
Vliv potravního chování volně žijících zvířat na obnovu dubu v porostech převáděných na střední les (80 / 2013 )
2013
2013IGAJ. Kamler
ÚOLM LDF
Vliv těžby a ekologické obnovy na biodiverzitu pavouků a její funkci v tropických lesních ekosystémech jihovýchodní Asie20202022
IGA
O. Košulič
ÚOLM LDF
Vliv vápnění na půdní a epigeickou faunu (QH 82 113)
2008
2012
NAZV
E. KulaÚOLM LDF
Vliv vápnění na půdní a epigeickou faunu (QH 82 113)
2008
2012
NAZV
ÚOLM LDF
Vliv zvýšeného obsahu dusíku v živné rostlině (Betula pendula Roth) na ovipozici, spotřebu potravy a vývoj některých fytofágů
2007
2007
IGA
A. PešlováÚOLM LDF
Vyhodnocení velikosti domovského okrsku jelena lesního jako podklad managementu populace v oblasti Oderských vrchů
2015
--
IGALDF
Výchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity (EHP-CZ02-OV-1-040-2015)
2015
2016
Iný
ÚOLM LDF
Vytvoření genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravy
2013
2015
TAČRM. ErnstÚOLM LDF
Vytvoření genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravy (TA02031259)
2012
2015
TAČR
M. ErnstÚOLM LDF
Vytvoření metodiky pro kvantifikaci Dothistroma septosporum: spory, jehlice, DNA z mycélia
2010
2010
IGAÚOLM LDF
Využití fotopastí pro zpřesnění odhadu početnosti a prostorové aktivity prasete divokého.
2009
--
IGA
ÚOLM LDF
Využití metod molekulární genetiky při mapování populací bobra evropského (Castor fiber, L.) na zájmových územích v České republice. (IGA 470361)
2007
2007
IGA
M. Ernst
ÚOLM LDF
2008
2011
GS LČRM. Ernst
ÚOLM LDF
Využití mikrosatelitních analýz při šlechtění populace kozy bezoárové v oboře Žižkův vrch na LS Česká Lípa (OS480111)
2008
2011
GS LČRM. ErnstÚOLM LDF
Využití mnohonožek (Diplopoda), stonožek (Chilopoda) a suchozemských stejnonožců (Oniscoidea) v bioindikaci stanovištních podmínek lesních ekosystémů Beskyd. (IGA 2/2010)
2010
2010IGAÚOLM LDF
20042006GS LČRM. ErnstÚOLM LDF
20132015
IGA
M. Klimánek
ÚGT LDF
Výzkum biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu lesního cyklu s využitím multitaxonového přístupu20152015
IGA
ÚOLM LDF
Výzkum potravy a biologie dravců v Chřibech metodou automatického snímkování. (3/2009)
2009
2009
IGA
ÚOLM LDF
Význam kambioxylofágů smrku v Beskydách při základním stavu lýkožrouta smrkového. (1G46001)
2004
--
NAZV
ÚOLM LDF
Význam břízy pro setrvalý rozvoj ve východním Krušnohoří. (1G46002)
2004
--
NAZV
E. KulaÚOLM LDF
XXIX International Union of Game Biologists IUGB Congress-2009, 17-22.08.2009, Moscow, Russia2009--IGA
ÚOLM LDF
Zdravotní stav a vitalita dřevin v podmínkách nižších a středních ploh v kontextu měnících se environmentálních podmínek (30/2013)
2013
--
IGA
P. ČermákÚOLM LDF
Zdravotní stav porostů smrku ztepilého v Orlických horách (26/2008)
2008
2008
IGA
T. ŽidÚOLM LDF
Zhodnocení faktorů ovlivňujících distribuci prasat v lesním prostředí ( LDF_VP_2019005)
2019
--
IGA
ÚOLM LDF
Zhodnocení použitelnosti současných kontrolních a srovnávacích ploch pro plánování lovu býložravé spárkaté zvěře.20112011IGAR. PlhalÚOLM LDF
Zhodnocení vývoje a rizik rozpadu lesních společenstev v měnících se environmentálních podmínkách (20/2010)
2010
2012
IGA
ÚOLM LDF
Zhodnocení významu kvality přijímané potravy pro reprodukci prasete divokého (LDF_VP_2018025)
2018
2019IGAÚOLM LDF
Zhodnocení významu škod zvěří na vývoj a výnosy porostů slunečnice a faktorů, jež tyto škody ovlivňují (LDF_VP_2019014)
20192020IGAJ. Kamler
ÚOLM LDF
Zhodnocení významu vybraných minerálií jako jednoho z faktorů ovlivňujících atraktivitu potravy býložravé zvěře (51/2014)20142014
IGA
J. KamlerÚOLM LDF
Zhodnocení významu žaludů v potravě prasete divokého20142014
IGA
J. Kamler
ÚOLM LDF
Zhodnocení zdravotního stavu prasat divokých a výskytu zoonotických patogenů
2016
2017IGAJ. Kamler
ÚOLM LDF
Zmapování ektomykorhizního systému v závislosti na stavu korun u smrku ztepilého (Picea abies) v horských podmínkách Krkonoš (16/2009)
2009
2009
IGA
ÚOLM LDF
Změny nadzemních a podzemních funkčních parametrů dřevin pod vlivem ohryzu drobných hlodavců a okusu velkých herbivorů
2008
2008
IGA
ÚOLM LDFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatýpripravovanýriešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený