Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 147

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza faktorů prostředí ovlivňujících intenzitu poškození smrkových porostů ohryzem (LDF_VP_2017028)20172018IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Analýza reprodukčního potenciálu selat prasete divokého (Sus scrofa L.) (LDF_VP_2016023)20162017IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)2015--IGAJ. KamlerLDF
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky (LDF_VP_2017021)20172018IGAJ. DvořákÚOLM LDF
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky japonského (LDF_VP_2017021)20172018IGAJ. DvořákÚOLM LDF
Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení20162017IGAO. KošuličÚOLM LDF
Analýza změn biodiverzity různověkých hospodářských lesů v průběhu odumírání jasanových porostů20172019IGAO. KošuličÚOLM LDF
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus20172018IGAD. PalovčíkováÚOLM LDF
BETULA - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří. (SE/830/3/00)20002002InýE. KulaÚOLM LDF
BIOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ DOTHISTROMA SPP. V ČESKÉ REPUBLICE (LD 12031)20122016InýL. JankovskýÚOLM LDF
Bionomie, fytopatologie a rozšíření Mycosphaerella pini E. Rostrup na lokalitě Březina (IGA 11/2005)2005--IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR20152017InýM. DvořákÚOLM LDF
Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR20192019IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus. (PostDoc)20082010GAČRM. ErnstÚOLM LDF
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
Draví roztoči (Acari, Phytoseiidae) ovlivňující populace vlnovníků břízy v Krušnohoří (235/2004)2004--FRVŠE. KulaÚOLM LDF
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky20122014IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
Effects of Cadmium and Lead ions on somatic embryos of Norway spruce and Silver fir - studied by using electrochemical techniques (54/2013)2014--IGAB. ĐorđevićÚOLM LDF
Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementu (LDF_PSV_2016013)20162019IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Establishing bilateral cooperation with Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)20182019InýT. ŽidÚOLM LDF
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_201843)20182019IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_2018043)20182019IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Evaluation of vegetation changes within the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of Moravskoslezské Beskydy Mts.20132014IGAO. HolušaÚOLM LDF
Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus2016--IGAD. PalovčíkováÚOLM LDF
Fauna žížal (Lumbricidae) lesních ekosystémů antropogenně narušené oblasti východního Krušnohoří (11/2009)20092009IGAE. KulaÚOLM LDF
Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)20122012IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR20092009InýM. ErnstÚOLM LDF
Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)20132017GAČRM. TomšovskýÚOLM LDF
Chalara fraxinea a chřadnutí jasanů v ČR20092009IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)20122015OPL. JankovskýÚOLM LDF
Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující fruktifikaci teleomorfy Hymenoscyphus pseudoalbidus jako zdroje infekce nekrózy jasanu (LD13020)20132016InýL. JankovskýÚOLM LDF
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)20172020TAČRP. MaděraÚLBDG LDF
Inovace laboratorních cvičení o metody molekulární genetiky (3fr1319/2003)20032003FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
Inovace praktických cvičení předmětu Myslivost (2668)20102010FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
Inovace studijního předmětu "Aplikovaná molekulární genetika" rozšířením praktických laboratorních cvičení20112011FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
IV Interantional Chestnut Symposium20082008IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Komplexní řešení problematiky chovu jelena sika včetně škod působených touto zvěří v plzeňském regionu a navazující části karlovarského regionu20052008GS LČRJ. DvořákÚOLM LDF
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu (17/2011)20112011IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu20112011IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Laboratoř výuky molekulární biologie v lesnických disciplínách.20102010RPM. ErnstÚOLM LDF
Lecanosticta acicola - genetika populací20112011IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny (VZ LDF 2005-2010)20052011VZJ. KulhavýÚEL LDF
      Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (DZ 04)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 4. Aspekty ochrany lesa a management živočichů (04/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hub (04/04/04)2006--Akt eTS VZJ. KulhavýÚOLM LDF
Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušheti20152018InýO. HolušaÚOLM LDF
Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)2005--Akt eTS VZJ. DvořákÚOLM LDF
Mangan jako ovlivnující činitel kvality potravy fytofágního hmyzu (LDF_VP_2015023)20152015IGAE. KulaÚOLM LDF
Metody včasné identifikace, biologie, populační struktura, ochranná opatření a rozšíření karanténního škodlivého organismu Mycosphaerella pini (Dothistroma septospora) a dalších chorob asimilačního aparátu borovic v České republice (QH81039)20082012L. JankovskýÚOLM LDF
Monitoring of vitality in forest ecosystem exposed to drought to assure sustainable forestry during climate change (A/CZ0046/2/0009)20092010InýR. GebauerÚLBDG LDF
Morfologická a genetická variabilita druhu Phytophthora cactorum včetně jeho hybridů v evropském kontextu2013--IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
Morfologická a molekulární analýza taxonomicky komplikovaného rodu Melanoleuca (Basidiomycota,Tricholomataceae)20122013InýM. TomšovskýÚOLM LDF
Morfologická a molekulární studie chroše Inonotus andersonii (Ellis Everhart) Černý v rámci celosvětového rozšíření20082009IGAT. MájekÚOLM LDF
Možnosti užití zoocenózy bezobratlých k bioindikaci relativně trvalých ekologických podmínek smrkových a bukových ekosystémů Moravskoslezských Beskyd20112011NAZVE. KulaÚOLM LDF
Možnosti využití elektrického impedančního tomografu pro zjišťování vitality dřevin2013--IGAP. ČermákÚOLM LDF
Multimediální studijní texty pro cvičení z Lesnické fytopatologie (173/2009)20092009FRVŠD. PalovčíkováÚOLM LDF
Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat2016--InýJ. KamlerÚOLM LDF
Návrh lesnických opatření jako nástroj pro snížení škod bobrem evropským (Castor fiber) v hospodářských porostech (LDF_VT_2018007)2018--IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Occurrence of possible mycoviruses infecting Heterobasidion annosum s.l. in the Czech Republic (LDF_VP_2019034)20192020IGAL. Botella SánchezÚOLM LDF
Ochranná opatření proti Mycosphaerella pini E. Rostrup včetně sledování bionomie tohoto druhu. (3184/2005)2005--FRVŠM. BednářováÚOLM LDF
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců v ČR. (IBS6093003)20002004InýJ. FeuereiselÚOLM LDF
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců (S6093003)1999--GAČRJ. DvořákÚOLM LDF
Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek20162019GS LČRM. ErnstÚOLM LDF
Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany. (04/04/01)2005--Akt eTS VZP. ČermákÚOLM LDF
Optimalizace postupů odhadu výţivné hodnoty potravy pro volně ţijící přeţvýkavce (52/2012)20122012IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Ovipoziční preference, výběr potravy a vývoj vybraných druhů fytofágního hmyzu při diferencovaném obsahu dusíku v potravě20082008IGAA. PešlováÚOLM LDF
Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)20152018Smluvní výzkumR. LongauerÚZPL LDF
Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů20122014OPO. HolušaÚOLM LDF
Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin (CZ.1.07/2.4.00/17.0023)2011--OPP. ČermákÚOLM LDF
Podpora druhové rozmanitosti v katastru Němčice nad Hanou -- zvýšení početnosti a genetické variability místní populace koroptve polní20122012InýM. ErnstÚOLM LDF
Podpora interaktivní výuky předmětů vyučovaných na Ústavu ochrany lesů a myslivosti. (FRVŠ 1331/2003)20032003FRVŠP. ČermákÚOLM LDF
Podpora lesnického vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie20172018InýO. HolušaÚOLM LDF
Podpora prezentace výsledků tvůrčí práce studentů ve výuce předmětů ochrany lesa (IN4140471)20142014InternýM. KlimánekÚOLM LDF
Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru20142015OPK. HolušováÚOLM LDF
Potravní ekologie dravců ve Chřibech z pohledu biologické ochrany lesa. (21/2008)20082008IGAP. ČermákÚOLM LDF
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber) v zemědělské krajině (LDF_VP_2018026)20182019IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Použití metody monitoringu trusu jako nástroje pro odhad početnosti a distribuce prasete divokého.20122012IGAR. PlhalÚOLM LDF
Použití technologie stromové injektáže v rámci obrany cenných dřevin vůči závažným patogenním agens.20172018IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Rakovina kůry kaštanovníku jedlého (Castanea sativa Mill.) v ČR (FRVS 237/04)2005--FRVŠL. JankovskýÚOLM LDF
Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016InýT. ŽidÚOLM LDF
      Pokračování bilaterální spolupráce ve výzkumu smrkových porostů ve středním Norsku (COOP) (EHP-CZ02-BFB-1-062-2016)20162016InýT. ŽidÚOLM LDF
Reakce hmyzích fytofágů na diferencovaný příjem manganu v potravě (16/2013)20132013IGAE. KulaÚOLM LDF
Rekonstrukce rozpadu smrkových porostů vlivem působení lýkožrouta smrkového. (FRVŠ 239/2004 )20042004FRVŠP. ČermákÚOLM LDF
Rezistence evropské populace rostlinného patogenu Phytophthora cactorum vůči fungicidním látkám a antibiotikům2014--IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
Rozšíření a hostitelské spektrum kořenovníku Heterobasidion annosum sensu lato na území České republiky20112014IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
Rozšíření diplomové práce o gen leptinu (LEP) u populací Sus scrofa na území České republiky (3FR1349/2003)20032003FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
Rozšíření odolných jedinců vůči nekróze jasanů Hymenoscyphus fraxineus v KRNAP (LDF_VP_2019008)20192019IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Rozšíření odolných jedinců vůči nekróze jasanů Hymenoscyphus fraxineus v KRNAP (LDF_VP_2019008)20192019IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Rozšíření Ph.D. disertační práce o geny ESR, FSHB, PRLR a HFABP k identifikaci distančních rozdílů populací divokých a chovných prasat (2FR185/2002)20022002FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
Rozšíření, populační struktura a patogenicita cizího invazního organismu Phytophthora cactorum v ČR2011--InýM. TomšovskýÚOLM LDF
Rozšíření praktické části výuky předmětu Myslivost vzučovaného na Ústavu ochrany lesa a myslivosti (2427)20062006FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
Severity and spatial distribution of root rot pathogens according to stand history at the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny (LDF_VP_2017042)20172018IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Sezonní využití prostředí jelenem lesním jako základ managementu populace ve vztahu k prevenci vzniku škod na lesních porostech a jejich ekonomickému vyhodnocení (12/2014)20142014IGAJ. DvořákÚOLM LDF
Sledování sezónní dynamiky vitality a zdravotního stavu smrku ztepilého (Picea abies) (30/2014)2014--IGAP. HumplíkÚOLM LDF
Složení a struktura taxocenóz modelové skupiny pisivek (Psocoptera) v lesních geobiocenózách v západních Karpatech (19/2013)20132014IGAO. HolušaÚOLM LDF
Srovnání odolnosti přirozených jasanových společenstev a uměle založených lesních porostů vůči nekróze jasanů20182018IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Stáž na Bangor University zaměřená na studium vývoje ektomykorhiz (16/2010)20102010IGAM. DvořákÚOLM LDF
Stáž na Bangor University zaměřená na studium vývoje ektomykorhiz (16/2010)20102010IGAM. DvořákÚOLM LDF
Studijní databáze ektomykorhizních druhů hub smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.)20112011FRVŠF. HolubÚOLM LDF
Study of viruses and viral particles in genome of Phytophthora castaneae2019--IGAL. Botella SánchezÚOLM LDF
The effect of heavy metal ions on the development of Abies alba Mill. and Picea abies (L.) H. Karst. somatic embryos20122012IGAJ. KrajňákováÚOLM LDF
The proliferation, maturation and genetic fidelity after the cryopreservation of Abies alba Mill. and Picea abies (L.) H. Karst. embryogenic cell lines20132013IGAJ. KrajňákováÚOLM LDF
Transmission of mycoviruses through the air-borne inoculum of the fungal pathogen Hymenoscyphus fraxineus (LDF_VP_2010030 /2015)20152015IGAL. Botella SánchezÚOLM LDF
Trvale udržitelné hospodaření se zvěří2010--InýJ. KamlerÚOLM LDF
Trvale udržitelné lesnické hospodaření v Moravsko-slezských Beskydech20112011NAZVE. KulaÚOLM LDF
Tvorba multimediálních učebních textů předmětu Ochrana lesa. (FRVŠ 223/2004)20042004FRVŠP. ČermákÚOLM LDF
Tvorba předmětů Management populací zvěře a Zoologie a management volně žijících živočichů (3065)20112011FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
Václavky (Armillaria spp.): druhové spektrum, populační ekologie, fytopatologie a hospodářský význam na příkladu lesních ekosystémů Moravy a Slezska (GA526/05/0086)2005--GAČRL. JankovskýÚOLM LDF
Variabilita genu Melanocortin-1 Receptor (MC1R) jako nástroj pro zjišťování hybridů mezi divokými prasaty (Sus scrofa scrofa) a domácími prasaty (Sus scrofa f. domestica), za použití metody PCR-RFLP.20162016IGAM. ErnstÚOLM LDF
Vliv buřeně a ochrany proti ní na poškození dřevin zvěří a na růst dřevin (35/2013)20132014IGAP. ČermákÚOLM LDF
Vliv chřadnutí a odumírání jasanových porostů na epigeické a arborikolní pavouky (Arachnida: Araneae) v komplexu různověkého hospodářského lesa20172017IGAO. KošuličÚOLM LDF
Vliv intenzity aktivního managementu na biodiverzitu arachnofauny v chráněných územích nížinných lesů20192019IGAO. KošuličÚOLM LDF
Vliv lesnického hospodaření na populace lesních reofilních vážek rodu Cordulegaster (Odonata: Cordulegastridae) ve vybraných oblastech Moravy a Slezska (52/2014)2014--IGAO. HolušaÚOLM LDF
Vliv lesnického managementu na biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních ekosystémů s různým statutem ochrany (1P05OC076 )2005--InýL. JankovskýÚOLM LDF
Vliv potravního chování volně žijících zvířat na obnovu dubu v porostech převáděných na střední les (80 / 2013 )20132013IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Vliv vápnění na půdní a epigeickou faunu (QH 82 113)20082012NAZVE. KulaÚOLM LDF
Vliv vápnění na půdní a epigeickou faunu (QH 82 113)20082012NAZVE. KulaÚOLM LDF
Vliv zvýšeného obsahu dusíku v živné rostlině (Betula pendula Roth) na ovipozici, spotřebu potravy a vývoj některých fytofágů20072007IGAA. PešlováÚOLM LDF
Vyhodnocení velikosti domovského okrsku jelena lesního jako podklad managementu populace v oblasti Oderských vrchů2015--IGAJ. DvořákLDF
Výchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity (EHP-CZ02-OV-1-040-2015)20152016InýJ. KamlerÚOLM LDF
Vytvoření genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravy20132015TAČRM. ErnstÚOLM LDF
Vytvoření genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravy (TA02031259)20122015TAČRM. ErnstÚOLM LDF
Vytvoření metodiky pro kvantifikaci Dothistroma septosporum: spory, jehlice, DNA z mycélia20102010IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Využití fotopastí pro zpřesnění odhadu početnosti a prostorové aktivity prasete divokého.2009--IGAR. PlhalÚOLM LDF
Využití metod molekulární genetiky při mapování populací bobra evropského (Castor fiber, L.) na zájmových územích v České republice. (IGA 470361)20072007IGAM. ErnstÚOLM LDF
Využití mikrosatelitních analýz při monitoringu populace a přeshraniční migrace losa evropského v oblasti LS Vyšší Brod (OS480811)20082011GS LČRM. ErnstÚOLM LDF
Využití mikrosatelitních analýz při šlechtění populace kozy bezoárové v oboře Žižkův vrch na LS Česká Lípa (OS480111)20082011GS LČRM. ErnstÚOLM LDF
Využití mnohonožek (Diplopoda), stonožek (Chilopoda) a suchozemských stejnonožců (Oniscoidea) v bioindikaci stanovištních podmínek lesních ekosystémů Beskyd. (IGA 2/2010)20102010IGAE. KulaÚOLM LDF
Využití molekulárně genetických metod při šlechtění populace bílých jelenů u LČR, s.p. (OS 450301)20042006GS LČRM. ErnstÚOLM LDF
Vývoj vlastního řešení DPZ prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví (IGA 68/2013)20132015IGAM. KlimánekÚGT LDF
Výzkum biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu lesního cyklu s využitím multitaxonového přístupu20152015IGAO. KošuličÚOLM LDF
Výzkum potravy a biologie dravců v Chřibech metodou automatického snímkování. (3/2009)20092009IGAP. ČermákÚOLM LDF
Význam kambioxylofágů smrku v Beskydách při základním stavu lýkožrouta smrkového. (1G46001)2004--NAZVE. KulaÚOLM LDF
Význam břízy pro setrvalý rozvoj ve východním Krušnohoří. (1G46002)2004--NAZVE. KulaÚOLM LDF
XXIX International Union of Game Biologists IUGB Congress-2009, 17-22.08.2009, Moscow, Russia2009--IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Zdravotní stav a vitalita dřevin v podmínkách nižších a středních ploh v kontextu měnících se environmentálních podmínek (30/2013)2013--IGAP. ČermákÚOLM LDF
Zdravotní stav porostů smrku ztepilého v Orlických horách (26/2008)20082008IGAT. ŽidÚOLM LDF
Zhodnocení faktorů ovlivňujících distribuci prasat v lesním prostředí ( LDF_VP_2019005)2019--IGAO. MikulkaÚOLM LDF
Zhodnocení použitelnosti současných kontrolních a srovnávacích ploch pro plánování lovu býložravé spárkaté zvěře.20112011IGAR. PlhalÚOLM LDF
Zhodnocení vývoje a rizik rozpadu lesních společenstev v měnících se environmentálních podmínkách (20/2010)20102012IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Zhodnocení významu kvality přijímané potravy pro reprodukci prasete divokého (LDF_VP_2018025)20182019IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Zhodnocení významu škod zvěří na vývoj a výnosy porostů slunečnice a faktorů, jež tyto škody ovlivňují (LDF_VP_2019014)20192020IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Zhodnocení významu vybraných minerálií jako jednoho z faktorů ovlivňujících atraktivitu potravy býložravé zvěře (51/2014)20142014IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Zhodnocení významu žaludů v potravě prasete divokého20142014IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Zhodnocení zdravotního stavu prasat divokých a výskytu zoonotických patogenů20162017IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Zmapování ektomykorhizního systému v závislosti na stavu korun u smrku ztepilého (Picea abies) v horských podmínkách Krkonoš (16/2009)20092009IGAM. DvořákÚOLM LDF
Změny nadzemních a podzemních funkčních parametrů dřevin pod vlivem ohryzu drobných hlodavců a okusu velkých herbivorů20082008IGAJ. KamlerÚOLM LDFLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený