Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 147

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
řešený Analýza faktorů prostředí ovlivňujících intenzitu poškození smrkových porostů ohryzem (LDF_VP_2017028)20172018IGAJ. KamlerÚOLM LDF
ukončený Analýza reprodukčního potenciálu selat prasete divokého (Sus scrofa L.) (LDF_VP_2016023)20162017IGAJ. KamlerÚOLM LDF
řešený Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)2015--IGAJ. KamlerLDF
řešený Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky (LDF_VP_2017021)20172018IGAJ. DvořákÚOLM LDF
řešený Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky japonského (LDF_VP_2017021)20172018IGAJ. DvořákÚOLM LDF
ukončený Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení20162017IGAO. KošuličÚOLM LDF
řešený Analýza změn biodiverzity různověkých hospodářských lesů v průběhu odumírání jasanových porostů20172019IGAO. KošuličÚOLM LDF
řešený Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus20172018IGAD. PalovčíkováÚOLM LDF
ukončený BETULA - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří. (SE/830/3/00)20002002JinýE. KulaÚOLM LDF
řešený BIOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ DOTHISTROMA SPP. V ČESKÉ REPUBLICE (LD 12031)20122016JinýL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Bionomie, fytopatologie a rozšíření Mycosphaerella pini E. Rostrup na lokalitě Březina (IGA 11/2005)2005--IGAL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR20152017JinýM. DvořákÚOLM LDF
řešený Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR20192019IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
zamítnutý DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus. (PostDoc)20082010GAČRM. ErnstÚOLM LDF
obhájený Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
ukončený Draví roztoči (Acari, Phytoseiidae) ovlivňující populace vlnovníků břízy v Krušnohoří (235/2004)2004--FRVŠE. KulaÚOLM LDF
ukončený Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky20122014IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
řešený Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementu (LDF_PSV_2016013)20162019IGAJ. KamlerÚOLM LDF
ukončený Evaluation of vegetation changes within the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of Moravskoslezské Beskydy Mts.20132014IGAO. HolušaÚOLM LDF
řešený Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus2016--IGAD. PalovčíkováÚOLM LDF
ukončený Fauna žížal (Lumbricidae) lesních ekosystémů antropogenně narušené oblasti východního Krušnohoří (11/2009)20092009IGAE. KulaÚOLM LDF
ukončený Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)20122012IGAL. JankovskýÚOLM LDF
zrušený Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR20092009JinýM. ErnstÚOLM LDF
řešený Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)20132017GAČRM. TomšovskýÚOLM LDF
ukončený Chalara fraxinea a chřadnutí jasanů v ČR20092009IGAL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)20122015OPL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující fruktifikaci teleomorfy Hymenoscyphus pseudoalbidus jako zdroje infekce nekrózy jasanu (LD13020)20132016JinýL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)20172020TAČRP. MaděraÚLBDG LDF
obhájený Inovace laboratorních cvičení o metody molekulární genetiky (3fr1319/2003)20032003FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
ukončený Inovace praktických cvičení předmětu Myslivost (2668)20102010FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
zamítnutý Inovace studijního předmětu "Aplikovaná molekulární genetika" rozšířením praktických laboratorních cvičení20112011FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
ukončený IV Interantional Chestnut Symposium20082008IGAL. JankovskýÚOLM LDF
obhájený Komplexní řešení problematiky chovu jelena sika včetně škod působených touto zvěří v plzeňském regionu a navazující části karlovarského regionu20052008GS LČRJ. DvořákÚOLM LDF
ukončený Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu (17/2011)20112011IGAJ. KamlerÚOLM LDF
ukončený Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu20112011IGAJ. KamlerÚOLM LDF
ukončený Laboratoř výuky molekulární biologie v lesnických disciplínách.20102010RPM. ErnstÚOLM LDF
ukončený Lecanosticta acicola - genetika populací20112011IGAL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny (VZ LDF 2005-2010)20052011VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (DZ 04)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 4. Aspekty ochrany lesa a management živočichů (04/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hub (04/04/04)2006--Akt eTS VZJ. KulhavýÚOLM LDF
řešený Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušheti20152018JinýO. HolušaÚOLM LDF
řešený Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)2005--Akt eTS VZJ. DvořákÚOLM LDF
řešený Mangan jako ovlivnující činitel kvality potravy fytofágního hmyzu (LDF_VP_2015023)20152015IGAE. KulaÚOLM LDF
řešený Měření přenosu mykovirů uvnitř spór houbového patogena Hymenoscyphus fraxineus s využitím lapačů spór a qPCR (LDF_VP_2010030 /2015)20152015IGAL. Botella SánchezÚOLM LDF
řešený Metody včasné identifikace, biologie, populační struktura, ochranná opatření a rozšíření karanténního škodlivého organismu Mycosphaerella pini (Dothistroma septospora) a dalších chorob asimilačního aparátu borovic v České republice (QH81039)20082012L. JankovskýÚOLM LDF
řešený Monitoring vitality lesních ekosystémů vystavených vodnímu stresu k zajištění trvale udržitelného hospodářství v procesu klimatických změn (A/CZ0046/2/0009)20092010JinýR. GebauerÚLBDG LDF
řešený Morfologická a genetická variabilita druhu Phytophthora cactorum včetně jeho hybridů v evropském kontextu2013--IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
řešený Morfologická a molekulární analýza taxonomicky komplikovaného rodu Melanoleuca (Basidiomycota,Tricholomataceae)20122013JinýM. TomšovskýÚOLM LDF
ukončený Morfologická a molekulární studie chroše Inonotus andersonii (Ellis Everhart) Černý v rámci celosvětového rozšíření20082009IGAT. MájekÚOLM LDF
zamítnutý Možnosti užití zoocenózy bezobratlých k bioindikaci relativně trvalých ekologických podmínek smrkových a bukových ekosystémů Moravskoslezských Beskyd20112011NAZVE. KulaÚOLM LDF
řešený Možnosti využití elektrického impedančního tomografu pro zjišťování vitality dřevin2013--IGAP. ČermákÚOLM LDF
ukončený Multimediální studijní texty pro cvičení z Lesnické fytopatologie (173/2009)20092009FRVŠD. PalovčíkováÚOLM LDF
řešený Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat2016--JinýJ. KamlerÚOLM LDF
řešený Navázání bilaterální spolupráce s Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)20182019JinýT. ŽidÚOLM LDF
řešený Návrh lesnických opatření jako nástroj pro snížení škod bobrem evropským (Castor fiber) v hospodářských porostech (LDF_VT_2018007)2018--IGAJ. KamlerÚOLM LDF
řešený Ochranná opatření proti Mycosphaerella pini E. Rostrup včetně sledování bionomie tohoto druhu. (3184/2005)2005--FRVŠM. BednářováÚOLM LDF
ukončený Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců v ČR. (IBS6093003)20002004JinýJ. FeuereiselÚOLM LDF
ukončený Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců (S6093003)1999--GAČRJ. DvořákÚOLM LDF
řešený Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek20162019GS LČRM. ErnstÚOLM LDF
řešený Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany. (04/04/01)2005--Akt eTS VZP. ČermákÚOLM LDF
ukončený Optimalizace postupů odhadu výţivné hodnoty potravy pro volně ţijící přeţvýkavce (52/2012)20122012IGAJ. KamlerÚOLM LDF
vyřazený Ovipoziční preference, výběr potravy a vývoj vybraných druhů fytofágního hmyzu při diferencovaném obsahu dusíku v potravě20082008IGAA. PešlováÚOLM LDF
řešený Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)20152018Smluvní výzkumR. LongauerÚZPL LDF
řešený Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů20122014OPO. HolušaÚOLM LDF
řešený Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin (CZ.1.07/2.4.00/17.0023)2011--OPP. ČermákÚOLM LDF
obhájený Podpora druhové rozmanitosti v katastru Němčice nad Hanou -- zvýšení početnosti a genetické variability místní populace koroptve polní20122012JinýM. ErnstÚOLM LDF
ukončený Podpora interaktivní výuky předmětů vyučovaných na Ústavu ochrany lesů a myslivosti. (FRVŠ 1331/2003)20032003FRVŠP. ČermákÚOLM LDF
řešený Podpora lesnického vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie20172018JinýO. HolušaÚOLM LDF
řešený Podpora prezentace výsledků tvůrčí práce studentů ve výuce předmětů ochrany lesa (IN4140471)20142014InterníM. KlimánekÚOLM LDF
podaný Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru20142015OPK. HolušováÚOLM LDF
ukončený Potravní ekologie dravců ve Chřibech z pohledu biologické ochrany lesa. (21/2008)20082008IGAP. ČermákÚOLM LDF
řešený Potravní chování bobra evropského (Castor fiber) v zemědělské krajině (LDF_VP_2018026)20182019IGAJ. KamlerÚOLM LDF
ukončený Použití metody monitoringu trusu jako nástroje pro odhad početnosti a distribuce prasete divokého.20122012IGAR. PlhalÚOLM LDF
řešený Použití technologie stromové injektáže v rámci obrany cenných dřevin vůči závažným patogenním agens.20172018IGAL. JankovskýÚOLM LDF
ukončený Rakovina kůry kaštanovníku jedlého (Castanea sativa Mill.) v ČR (FRVS 237/04)2005--FRVŠL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016JinýT. ŽidÚOLM LDF
řešený      Pokračování bilaterální spolupráce ve výzkumu smrkových porostů ve středním Norsku (COOP) (EHP-CZ02-BFB-1-062-2016)20162016JinýT. ŽidÚOLM LDF
ukončený Reakce hmyzích fytofágů na diferencovaný příjem manganu v potravě (16/2013)20132013IGAE. KulaÚOLM LDF
ukončený Rekonstrukce rozpadu smrkových porostů vlivem působení lýkožrouta smrkového. (FRVŠ 239/2004 )20042004FRVŠP. ČermákÚOLM LDF
řešený Rezistence evropské populace rostlinného patogenu Phytophthora cactorum vůči fungicidním látkám a antibiotikům2014--IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
ukončený Rozšíření a hostitelské spektrum kořenovníku Heterobasidion annosum sensu lato na území České republiky20112014IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
obhájený Rozšíření diplomové práce o gen leptinu (LEP) u populací Sus scrofa na území České republiky (3FR1349/2003)20032003FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
řešený Rozšíření odolných jedinců vůči nekróze jasanů Hymenoscyphus fraxineus v KRNAP (LDF_VP_2019008)20192019IGAL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Rozšíření odolných jedinců vůči nekróze jasanů Hymenoscyphus fraxineus v KRNAP (LDF_VP_2019008)20192019IGAL. JankovskýÚOLM LDF
obhájený Rozšíření Ph.D. disertační práce o geny ESR, FSHB, PRLR a HFABP k identifikaci distančních rozdílů populací divokých a chovných prasat (2FR185/2002)20022002FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
řešený Rozšíření, populační struktura a patogenicita cizího invazního organismu Phytophthora cactorum v ČR2011--JinýM. TomšovskýÚOLM LDF
obhájený Rozšíření praktické části výuky předmětu Myslivost vzučovaného na Ústavu ochrany lesa a myslivosti (2427)20062006FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
ukončený Sezonní využití prostředí jelenem lesním jako základ managementu populace ve vztahu k prevenci vzniku škod na lesních porostech a jejich ekonomickému vyhodnocení (12/2014)20142014IGAJ. DvořákÚOLM LDF
řešený Sledování sezónní dynamiky vitality a zdravotního stavu smrku ztepilého (Picea abies) (30/2014)2014--IGAP. HumplíkÚOLM LDF
řešený Složení a struktura taxocenóz modelové skupiny pisivek (Psocoptera) v lesních geobiocenózách v západních Karpatech (19/2013)20132014IGAO. HolušaÚOLM LDF
řešený Srovnání odolnosti přirozených jasanových společenstev a uměle založených lesních porostů vůči nekróze jasanů20182018IGAL. JankovskýÚOLM LDF
ukončený Stáž na Bangor University zaměřená na studium vývoje ektomykorhiz (16/2010)20102010IGAM. DvořákÚOLM LDF
obhájený Stáž na Bangor University zaměřená na studium vývoje ektomykorhiz (16/2010)20102010IGAM. DvořákÚOLM LDF
ukončený Studijní databáze ektomykorhizních druhů hub smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.)20112011FRVŠF. HolubÚOLM LDF
přijatý Studium virů a virových částic v genomu Phytophthora castaneae2019--IGAL. Botella SánchezÚOLM LDF
připravovaný Studium vlivu iontů kadmia a olova na somatická embrya smrku a jedle pomocí elektrochemických technik (54/2013)2014--IGAB. ĐorđevićÚOLM LDF
řešený Sustainable game management2010--JinýJ. KamlerÚOLM LDF
ukončený The effect of heavy metal ions on the development of Abies alba Mill. and Picea abies (L.) H. Karst. somatic embryos20122012IGAJ. KrajňákováÚOLM LDF
ukončený The proliferation, maturation and genetic fidelity after the cryopreservation of Abies alba Mill. and Picea abies (L.) H. Karst. embryogenic cell lines20132013IGAJ. KrajňákováÚOLM LDF
zamítnutý Trvale udržitelné lesnické hospodaření v Moravsko-slezských Beskydech20112011NAZVE. KulaÚOLM LDF
ukončený Tvorba multimediálních učebních textů předmětu Ochrana lesa. (FRVŠ 223/2004)20042004FRVŠP. ČermákÚOLM LDF
řešený Tvorba předmětů Management populací zvěře a Zoologie a management volně žijících živočichů (3065)20112011FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
řešený Určení infekčního potenciálu kořenovníku vrstevnatého (LDF_VP_201843)20182019IGAL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Určení infekčního potenciálu kořenovníku vrstevnatého (LDF_VP_2018043)20182019IGAL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Václavky (Armillaria spp.): druhové spektrum, populační ekologie, fytopatologie a hospodářský význam na příkladu lesních ekosystémů Moravy a Slezska (GA526/05/0086)2005--GAČRL. JankovskýÚOLM LDF
ukončený Variabilita genu Melanocortin-1 Receptor (MC1R) jako nástroj pro zjišťování hybridů mezi divokými prasaty (Sus scrofa scrofa) a domácími prasaty (Sus scrofa f. domestica), za použití metody PCR-RFLP.20162016IGAM. ErnstÚOLM LDF
řešený Vitalita dřevin v podmínkách nižších a středních ploh v kontextu měnících se environmentálních podmínek (30/2013)2013--IGAP. ČermákÚOLM LDF
řešený Vliv buřeně a ochrany proti ní na poškození dřevin zvěří a na růst dřevin (35/2013)20132014IGAP. ČermákÚOLM LDF
obhájený Vliv chřadnutí a odumírání jasanových porostů na epigeické a arborikolní pavouky (Arachnida: Araneae) v komplexu různověkého hospodářského lesa20172017IGAO. KošuličÚOLM LDF
řešený Vliv intenzity aktivního managementu na biodiverzitu arachnofauny v chráněných územích nížinných lesů20192019IGAO. KošuličÚOLM LDF
řešený Vliv lesnického hospodaření na populace lesních reofilních vážek rodu Cordulegaster (Odonata: Cordulegastridae) ve vybraných oblastech Moravy a Slezska (52/2014)2014--IGAO. HolušaÚOLM LDF
řešený Vliv lesnického managementu na biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních ekosystémů s různým statutem ochrany (1P05OC076 )2005--JinýL. JankovskýÚOLM LDF
ukončený Vliv potravního chování volně žijících zvířat na obnovu dubu v porostech převáděných na střední les (80 / 2013 )20132013IGAJ. KamlerÚOLM LDF
řešený Vliv vápnění na půdní a epigeickou faunu (QH 82 113)20082012NAZVE. KulaÚOLM LDF
řešený Vliv vápnění na půdní a epigeickou faunu (QH 82 113)20082012NAZVE. KulaÚOLM LDF
ukončený Vliv zvýšeného obsahu dusíku v živné rostlině (Betula pendula Roth) na ovipozici, spotřebu potravy a vývoj některých fytofágů20072007IGAA. PešlováÚOLM LDF
řešený Vyhodnocení velikosti domovského okrsku jelena lesního jako podklad managementu populace v oblasti Oderských vrchů2015--IGAJ. DvořákLDF
řešený Výchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity (EHP-CZ02-OV-1-040-2015)20152016JinýJ. KamlerÚOLM LDF
řešený Výskyt případných mykovirů infikujících kořenovník vrstevnatý v České republice (LDF_VP_2019034)20192020IGAL. Botella SánchezÚOLM LDF
řešený Vytvoření genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravy20132015TAČRM. ErnstÚOLM LDF
obhájený Vytvoření genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravy (TA02031259)20122015TAČRM. ErnstÚOLM LDF
ukončený Vytvoření metodiky pro kvantifikaci Dothistroma septosporum: spory, jehlice, DNA z mycélia20102010IGAL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Využití fotopastí pro zpřesnění odhadu početnosti a prostorové aktivity prasete divokého.2009--IGAR. PlhalÚOLM LDF
obhájený Využití metod molekulární genetiky při mapování populací bobra evropského (Castor fiber, L.) na zájmových územích v České republice. (IGA 470361)20072007IGAM. ErnstÚOLM LDF
obhájený Využití mikrosatelitních analýz při monitoringu populace a přeshraniční migrace losa evropského v oblasti LS Vyšší Brod (OS480811)20082011GS LČRM. ErnstÚOLM LDF
obhájený Využití mikrosatelitních analýz při šlechtění populace kozy bezoárové v oboře Žižkův vrch na LS Česká Lípa (OS480111)20082011GS LČRM. ErnstÚOLM LDF
řešený Využití mnohonožek (Diplopoda), stonožek (Chilopoda) a suchozemských stejnonožců (Oniscoidea) v bioindikaci stanovištních podmínek lesních ekosystémů Beskyd. (IGA 2/2010)20102010IGAE. KulaÚOLM LDF
obhájený Využití molekulárně genetických metod při šlechtění populace bílých jelenů u LČR, s.p. (OS 450301)20042006GS LČRM. ErnstÚOLM LDF
řešený Vývoj vlastního řešení DPZ prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví (IGA 68/2013)20132015IGAM. KlimánekÚGT LDF
obhájený Výzkum biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu lesního cyklu s využitím multitaxonového přístupu20152015IGAO. KošuličÚOLM LDF
řešený Výzkum potravy a biologie dravců v Chřibech metodou automatického snímkování. (3/2009)20092009IGAP. ČermákÚOLM LDF
řešený Význam kambioxylofágů smrku v Beskydách při základním stavu lýkožrouta smrkového. (1G46001)2004--NAZVE. KulaÚOLM LDF
řešený Význam břízy pro setrvalý rozvoj ve východním Krušnohoří. (1G46002)2004--NAZVE. KulaÚOLM LDF
řešený XXIX International Union of Game Biologists IUGB Congress-2009, 17-22.08.2009, Moscow, Russia2009--IGAJ. KamlerÚOLM LDF
řešený Závažnost a prostorové rozšíření kořenových patogenů dřevin v souvislosti s historií porostů na Školním lesním podniku, Masarykův les, Křtiny (LDF_VP_2017042)20172018IGAL. JankovskýÚOLM LDF
obhájený Zdravotní stav porostů smrku ztepilého v Orlických horách (26/2008)20082008IGAT. ŽidÚOLM LDF
řešený Zhodnocení faktorů ovlivňujících distribuci prasat v lesním prostředí ( LDF_VP_2019005)2019--IGAO. MikulkaÚOLM LDF
ukončený Zhodnocení použitelnosti současných kontrolních a srovnávacích ploch pro plánování lovu býložravé spárkaté zvěře.20112011IGAR. PlhalÚOLM LDF
ukončený Zhodnocení vývoje a rizik rozpadu lesních společenstev v měnících se environmentálních podmínkách (20/2010)20102012IGAL. JankovskýÚOLM LDF
přijatý Zhodnocení významu kvality přijímané potravy pro reprodukci prasete divokého (LDF_VP_2018025)20182019IGAJ. KamlerÚOLM LDF
řešený Zhodnocení významu škod zvěří na vývoj a výnosy porostů slunečnice a faktorů, jež tyto škody ovlivňují (LDF_VP_2019014)20192020IGAJ. KamlerÚOLM LDF
řešený Zhodnocení významu vybraných minerálií jako jednoho z faktorů ovlivňujících atraktivitu potravy býložravé zvěře (51/2014)20142014IGAJ. KamlerÚOLM LDF
ukončený Zhodnocení významu žaludů v potravě prasete divokého20142014IGAJ. KamlerÚOLM LDF
ukončený Zhodnocení zdravotního stavu prasat divokých a výskytu zoonotických patogenů20162017IGAJ. KamlerÚOLM LDF
obhájený Zmapování ektomykorhizního systému v závislosti na stavu korun u smrku ztepilého (Picea abies) v horských podmínkách Krkonoš (16/2009)20092009IGAM. DvořákÚOLM LDF
ukončený Změny nadzemních a podzemních funkčních parametrů dřevin pod vlivem ohryzu drobných hlodavců a okusu velkých herbivorů20082008IGAJ. KamlerÚOLM LDFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený