Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 150

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
řešený
2017
2018
IGA
J. KamlerÚOLM LDF
ukončený20162017
IGA
J. Kamler
ÚOLM LDF
řešený Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)2015--
IGA
LDF
řešený Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky (LDF_VP_2017021)
2017
2018
IGA
J. DvořákÚOLM LDF
řešený
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky japonského (LDF_VP_2017021)
2017
2018
IGA
J. DvořákÚOLM LDF
ukončený Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení
2016
2017
IGA
ÚOLM LDF
řešený
2017
2019IGAO. Košulič
ÚOLM LDF
řešený
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus
2017
2018IGAD. PalovčíkováÚOLM LDF
ukončený
BETULA - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří. (SE/830/3/00)
20002002
Jiný
ÚOLM LDF
řešený
BIOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ DOTHISTROMA SPP. V ČESKÉ REPUBLICE (LD 12031)
2012
2016
Jiný
L. Jankovský
ÚOLM LDF
řešený
Bionomie, fytopatologie a rozšíření Mycosphaerella pini E. Rostrup na lokalitě Březina (IGA 11/2005)
2005
--
IGA
L. Jankovský
ÚOLM LDF
řešený
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR
20152017JinýÚOLM LDF
řešený Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR20192019IGA
ÚOLM LDF
zamítnutý
DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus. (PostDoc)
2008
2010
GAČR
ÚOLM LDF
obhájený
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚOLM LDF
ukončený
Draví roztoči (Acari, Phytoseiidae) ovlivňující populace vlnovníků břízy v Krušnohoří (235/2004)2004
--
FRVŠ
E. KulaÚOLM LDF
ukončený
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky
2012
2014
IGAM. Tomšovský
ÚOLM LDF
řešený
Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementu (LDF_PSV_2016013)20162019
IGA
J. Kamler
ÚOLM LDF
ukončený Evaluation of vegetation changes within the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of Moravskoslezské Beskydy Mts.
2013
2014
IGA
O. Holuša
ÚOLM LDF
řešený Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus2016
--
IGA
D. PalovčíkováÚOLM LDF
ukončený
Fauna žížal (Lumbricidae) lesních ekosystémů antropogenně narušené oblasti východního Krušnohoří (11/2009)
20092009
IGA
ÚOLM LDF
ukončený
Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)
2012
2012
IGAÚOLM LDF
zrušený
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR2009
2009
JinýÚOLM LDF
řešený
Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)
2013
2017
GAČR
M. TomšovskýÚOLM LDF
ukončený
Chalara fraxinea a chřadnutí jasanů v ČR
2009
2009IGAL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
2012
2015OPL. Jankovský
ÚOLM LDF
řešený Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující fruktifikaci teleomorfy Hymenoscyphus pseudoalbidus jako zdroje infekce nekrózy jasanu (LD13020)20132016
Jiný
ÚOLM LDF
řešený
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)
2017
2020TAČRP. Maděra
ÚLBDG LDF
obhájený
Inovace laboratorních cvičení o metody molekulární genetiky (3fr1319/2003)
2003
2003FRVŠ
ÚOLM LDF
ukončený
Inovace praktických cvičení předmětu Myslivost (2668)20102010
FRVŠ
ÚOLM LDF
zamítnutý
2011
2011
FRVŠ
M. ErnstÚOLM LDF
ukončený
20082008IGAL. Jankovský
ÚOLM LDF
obhájený
Komplexní řešení problematiky chovu jelena sika včetně škod působených touto zvěří v plzeňském regionu a navazující části karlovarského regionu
20052008GS LČRJ. DvořákÚOLM LDF
ukončený Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu (17/2011)2011
2011
IGAJ. Kamler
ÚOLM LDF
ukončený
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu2011
2011
IGAÚOLM LDF
ukončený
Laboratoř výuky molekulární biologie v lesnických disciplínách.
2010
2010
RPÚOLM LDF
ukončený Lecanosticta acicola - genetika populací
2011
2011
IGAL. JankovskýÚOLM LDF
řešený
Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny (VZ LDF 2005-2010)
2005
2011
VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005
--TS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
2005--eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
řešený
                04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hub (04/04/04)
2006--Akt eTS VZJ. Kulhavý
ÚOLM LDF
řešený Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušheti
2015
2018
Jiný
ÚOLM LDF
řešený Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)2005
--
Akt eTS VZÚOLM LDF
řešený
Mangan jako ovlivnující činitel kvality potravy fytofágního hmyzu (LDF_VP_2015023)
2015
2015
IGA
E. Kula
ÚOLM LDF
řešený Měření přenosu mykovirů uvnitř spór houbového patogena Hymenoscyphus fraxineus s využitím lapačů spór a qPCR (LDF_VP_2010030 /2015)
2015
2015
IGA
L. Botella SánchezÚOLM LDF
řešený
Metody včasné identifikace, biologie, populační struktura, ochranná opatření a rozšíření karanténního škodlivého organismu Mycosphaerella pini (Dothistroma septospora) a dalších chorob asimilačního aparátu borovic v České republice (QH81039)
2008
2012
L. JankovskýÚOLM LDF
řešený
Monitoring vitality lesních ekosystémů vystavených vodnímu stresu k zajištění trvale udržitelného hospodářství v procesu klimatických změn (A/CZ0046/2/0009)
2009
2010
Jiný
R. Gebauer
ÚLBDG LDF
řešený
Morfologická a genetická variabilita druhu Phytophthora cactorum včetně jeho hybridů v evropském kontextu
2013
--IGAM. Tomšovský
ÚOLM LDF
řešený
Morfologická a molekulární analýza taxonomicky komplikovaného rodu Melanoleuca (Basidiomycota,Tricholomataceae)
2012
2013JinýM. Tomšovský
ÚOLM LDF
ukončený
Morfologická a molekulární studie chroše Inonotus andersonii (Ellis Everhart) Černý v rámci celosvětového rozšíření
20082009
IGA
ÚOLM LDF
zamítnutý
Možnosti užití zoocenózy bezobratlých k bioindikaci relativně trvalých ekologických podmínek smrkových a bukových ekosystémů Moravskoslezských Beskyd2011
2011
NAZV
ÚOLM LDF
řešený Možnosti využití elektrického impedančního tomografu pro zjišťování vitality dřevin
2013
--
IGAP. ČermákÚOLM LDF
ukončený Multimediální studijní texty pro cvičení z Lesnické fytopatologie (173/2009)20092009FRVŠD. Palovčíková
ÚOLM LDF
řešený
2016
--
Jiný
ÚOLM LDF
řešený
Navázání bilaterální spolupráce s Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)
2018
2019
Jiný
T. ŽidÚOLM LDF
řešený
2018
--
IGA
ÚOLM LDF
řešený
Ochranná opatření proti Mycosphaerella pini E. Rostrup včetně sledování bionomie tohoto druhu. (3184/2005)
2005
--
FRVŠÚOLM LDF
ukončený Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců v ČR. (IBS6093003)
2000
2004
Jiný
J. FeuereiselÚOLM LDF
ukončený
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců (S6093003)
1999
--
GAČRJ. Dvořák
ÚOLM LDF
řešený
Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek
2016
2019
GS LČR
ÚOLM LDF
řešený
Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany. (04/04/01)2005
--
Akt eTS VZÚOLM LDF
ukončený
Optimalizace postupů odhadu výţivné hodnoty potravy pro volně ţijící přeţvýkavce (52/2012)
2012
2012IGAJ. KamlerÚOLM LDF
vyřazený
Ovipoziční preference, výběr potravy a vývoj vybraných druhů fytofágního hmyzu při diferencovaném obsahu dusíku v potravě
20082008
IGA
A. PešlováÚOLM LDF
řešený
2015
2018
Smluvní výzkumR. Longauer
ÚZPL LDF
řešený
Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů2012
2014
OP
ÚOLM LDF
řešený
Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin (CZ.1.07/2.4.00/17.0023)
2011
--
OPP. ČermákÚOLM LDF
obhájený Podpora druhové rozmanitosti v katastru Němčice nad Hanou -- zvýšení početnosti a genetické variability místní populace koroptve polní
2012
2012
Jiný
M. Ernst
ÚOLM LDF
ukončený
2003
2003
FRVŠ
ÚOLM LDF
řešený
Podpora lesnického vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie
20172018JinýO. Holuša
ÚOLM LDF
řešený
Podpora prezentace výsledků tvůrčí práce studentů ve výuce předmětů ochrany lesa (IN4140471)
2014
2014
Interní
M. Klimánek
ÚOLM LDF
podaný Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru2014
2015
OP
K. HolušováÚOLM LDF
ukončený Potravní ekologie dravců ve Chřibech z pohledu biologické ochrany lesa. (21/2008)20082008IGAP. Čermák
ÚOLM LDF
řešený Potravní chování bobra evropského (Castor fiber) v zemědělské krajině (LDF_VP_2018026)20182019
IGA
ÚOLM LDF
ukončený
Použití metody monitoringu trusu jako nástroje pro odhad početnosti a distribuce prasete divokého.
20122012IGAR. Plhal
ÚOLM LDF
řešený Použití technologie stromové injektáže v rámci obrany cenných dřevin vůči závažným patogenním agens.
2017
2018
IGA
L. JankovskýÚOLM LDF
ukončený
Rakovina kůry kaštanovníku jedlého (Castanea sativa Mill.) v ČR (FRVS 237/04)
2005
--FRVŠL. Jankovský
ÚOLM LDF
řešený
2015
2016
Jiný
ÚOLM LDF
řešený      Pokračování bilaterální spolupráce ve výzkumu smrkových porostů ve středním Norsku (COOP) (EHP-CZ02-BFB-1-062-2016)2016
2016
JinýT. ŽidÚOLM LDF
ukončený
Reakce hmyzích fytofágů na diferencovaný příjem manganu v potravě (16/2013)2013
2013
IGA
ÚOLM LDF
ukončený
2004
2004
FRVŠ
ÚOLM LDF
řešený Rezistence evropské populace rostlinného patogenu Phytophthora cactorum vůči fungicidním látkám a antibiotikům
2014
--
IGA
M. TomšovskýÚOLM LDF
ukončený
Rozšíření a hostitelské spektrum kořenovníku Heterobasidion annosum sensu lato na území České republiky
2011
2014
IGAÚOLM LDF
obhájený
Rozšíření diplomové práce o gen leptinu (LEP) u populací Sus scrofa na území České republiky (3FR1349/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚOLM LDF
řešený
Rozšíření odolných jedinců vůči nekróze jasanů Hymenoscyphus fraxineus v KRNAP (LDF_VP_2019008)
20192019IGA
ÚOLM LDF
řešený Rozšíření odolných jedinců vůči nekróze jasanů Hymenoscyphus fraxineus v KRNAP (LDF_VP_2019008)20192019
IGA
L. JankovskýÚOLM LDF
obhájený
2002
2002
FRVŠ
M. ErnstÚOLM LDF
řešený
Rozšíření, populační struktura a patogenicita cizího invazního organismu Phytophthora cactorum v ČR
2011
--
Jiný
ÚOLM LDF
obhájený
Rozšíření praktické části výuky předmětu Myslivost vzučovaného na Ústavu ochrany lesa a myslivosti (2427)2006
2006
FRVŠ
ÚOLM LDF
ukončený
Sezonní využití prostředí jelenem lesním jako základ managementu populace ve vztahu k prevenci vzniku škod na lesních porostech a jejich ekonomickému vyhodnocení (12/2014)
2014
2014IGA
ÚOLM LDF
řešený
Sledování sezónní dynamiky vitality a zdravotního stavu smrku ztepilého (Picea abies) (30/2014)
2014
--IGAÚOLM LDF
řešený2013
2014
IGA
ÚOLM LDF
řešený
Srovnání odolnosti přirozených jasanových společenstev a uměle založených lesních porostů vůči nekróze jasanů
20182018
IGA
ÚOLM LDF
ukončený
2010
2010IGAM. Dvořák
ÚOLM LDF
obhájený Stáž na Bangor University zaměřená na studium vývoje ektomykorhiz (16/2010)20102010
IGA
ÚOLM LDF
ukončený
Studijní databáze ektomykorhizních druhů hub smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.)
2011
2011
FRVŠ
ÚOLM LDF
přijatý Studium virů a virových částic v genomu Phytophthora castaneae2019--IGAÚOLM LDF
připravovaný Studium vlivu iontů kadmia a olova na somatická embrya smrku a jedle pomocí elektrochemických technik (54/2013)2014--
IGA
B. Đorđević
ÚOLM LDF
řešený Sustainable game management2010--
Jiný
J. KamlerÚOLM LDF
ukončený
The effect of heavy metal ions on the development of Abies alba Mill. and Picea abies (L.) H. Karst. somatic embryos20122012IGA
ÚOLM LDF
ukončený The proliferation, maturation and genetic fidelity after the cryopreservation of Abies alba Mill. and Picea abies (L.) H. Karst. embryogenic cell lines20132013
IGA
ÚOLM LDF
zamítnutý
Trvale udržitelné lesnické hospodaření v Moravsko-slezských Beskydech
20112011
NAZV
E. Kula
ÚOLM LDF
ukončený
Tvorba multimediálních učebních textů předmětu Ochrana lesa. (FRVŠ 223/2004)
2004
2004FRVŠÚOLM LDF
řešený Tvorba předmětů Management populací zvěře a Zoologie a management volně žijících živočichů (3065)2011
2011
FRVŠÚOLM LDF
řešený
Určení infekčního potenciálu kořenovníku vrstevnatého (LDF_VP_201843)
20182019IGA
ÚOLM LDF
řešený
Určení infekčního potenciálu kořenovníku vrstevnatého (LDF_VP_2018043)
2018
2019IGAL. JankovskýÚOLM LDF
řešený
Václavky (Armillaria spp.): druhové spektrum, populační ekologie, fytopatologie a hospodářský význam na příkladu lesních ekosystémů Moravy a Slezska (GA526/05/0086)
2005
--
GAČR
L. JankovskýÚOLM LDF
ukončený
Variabilita genu Melanocortin-1 Receptor (MC1R) jako nástroj pro zjišťování hybridů mezi divokými prasaty (Sus scrofa scrofa) a domácími prasaty (Sus scrofa f. domestica), za použití metody PCR-RFLP.
2016
2016IGA
ÚOLM LDF
řešený Vitalita dřevin v podmínkách nižších a středních ploh v kontextu měnících se environmentálních podmínek (30/2013)2013--
IGA
P. ČermákÚOLM LDF
řešený Vliv a význam aktivního managementu na biodiverzitu vybraných skupin organismů v chráněných územích nížinných lesů20202020
IGA
O. KošuličÚOLM LDF
řešený
Vliv buřeně a ochrany proti ní na poškození dřevin zvěří a na růst dřevin (35/2013)
2013
2014
IGA
P. Čermák
ÚOLM LDF
obhájený
Vliv chřadnutí a odumírání jasanových porostů na epigeické a arborikolní pavouky (Arachnida: Araneae) v komplexu různověkého hospodářského lesa
2017
2017
IGA
ÚOLM LDF
řešený
2019
2019
IGA
ÚOLM LDF
řešený Vliv lesnického hospodaření na populace lesních reofilních vážek rodu Cordulegaster (Odonata: Cordulegastridae) ve vybraných oblastech Moravy a Slezska (52/2014)2014--
IGA
ÚOLM LDF
řešený Vliv lesnického managementu na biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních ekosystémů s různým statutem ochrany (1P05OC076 )
2005
--Jiný
ÚOLM LDF
ukončený
Vliv potravního chování volně žijících zvířat na obnovu dubu v porostech převáděných na střední les (80 / 2013 )
20132013IGAÚOLM LDF
přijatý
Vliv těžby a ekologické obnovy na biodiverzitu pavouků a její funkci v tropických lesních ekosystémech jihovýchodní Asie
2020
2022
IGA
ÚOLM LDF
řešený
Vliv vápnění na půdní a epigeickou faunu (QH 82 113)
20082012NAZV
ÚOLM LDF
řešený
Vliv vápnění na půdní a epigeickou faunu (QH 82 113)
2008
2012
NAZV
ÚOLM LDF
ukončený Vliv zvýšeného obsahu dusíku v živné rostlině (Betula pendula Roth) na ovipozici, spotřebu potravy a vývoj některých fytofágů2007
2007
IGA
ÚOLM LDF
řešený
Vyhodnocení velikosti domovského okrsku jelena lesního jako podklad managementu populace v oblasti Oderských vrchů
2015
--
IGAJ. DvořákLDF
řešený Výchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity (EHP-CZ02-OV-1-040-2015)
2015
2016
Jiný
ÚOLM LDF
řešený
Výskyt případných mykovirů infikujících kořenovník vrstevnatý v České republice (LDF_VP_2019034)
20192020
IGA
ÚOLM LDF
řešený
Vytvoření genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravy
2013
2015
TAČRÚOLM LDF
obhájený Vytvoření genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravy (TA02031259)20122015
TAČR
ÚOLM LDF
ukončený
Vytvoření metodiky pro kvantifikaci Dothistroma septosporum: spory, jehlice, DNA z mycélia
2010
2010
IGAÚOLM LDF
řešený
Využití fotopastí pro zpřesnění odhadu početnosti a prostorové aktivity prasete divokého.
2009
--
IGA
R. Plhal
ÚOLM LDF
obhájený2007
2007
IGA
M. ErnstÚOLM LDF
obhájený
2008
2011
GS LČR
M. Ernst
ÚOLM LDF
obhájený Využití mikrosatelitních analýz při šlechtění populace kozy bezoárové v oboře Žižkův vrch na LS Česká Lípa (OS480111)
2008
2011
GS LČR
ÚOLM LDF
řešený
Využití mnohonožek (Diplopoda), stonožek (Chilopoda) a suchozemských stejnonožců (Oniscoidea) v bioindikaci stanovištních podmínek lesních ekosystémů Beskyd. (IGA 2/2010)
2010
2010
IGA
ÚOLM LDF
obhájený
2004
2006
GS LČRÚOLM LDF
řešený20132015
IGA
ÚGT LDF
podaný
Vyzkoumání přítomnosti potenciálních virových agens v genomech Dothistroma spp. a Lecanosticta acicola
2020
2021IGAÚOLM LDF
obhájený
Výzkum biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu lesního cyklu s využitím multitaxonového přístupu2015
2015
IGA
ÚOLM LDF
řešený Výzkum potravy a biologie dravců v Chřibech metodou automatického snímkování. (3/2009)20092009IGAÚOLM LDF
řešený Význam kambioxylofágů smrku v Beskydách při základním stavu lýkožrouta smrkového. (1G46001)
2004
--
NAZV
E. KulaÚOLM LDF
řešený
Význam břízy pro setrvalý rozvoj ve východním Krušnohoří. (1G46002)
2004
--
NAZVE. KulaÚOLM LDF
řešený
XXIX International Union of Game Biologists IUGB Congress-2009, 17-22.08.2009, Moscow, Russia
2009
--
IGA
J. Kamler
ÚOLM LDF
řešený Závažnost a prostorové rozšíření kořenových patogenů dřevin v souvislosti s historií porostů na Školním lesním podniku, Masarykův les, Křtiny (LDF_VP_2017042)
2017
2018
IGA
ÚOLM LDF
obhájený
2008
2008
IGA
T. ŽidÚOLM LDF
řešený
Zhodnocení faktorů ovlivňujících distribuci prasat v lesním prostředí ( LDF_VP_2019005)
2019--IGAÚOLM LDF
ukončený
Zhodnocení použitelnosti současných kontrolních a srovnávacích ploch pro plánování lovu býložravé spárkaté zvěře.
20112011IGAR. Plhal
ÚOLM LDF
ukončený
2010
2012
IGA
ÚOLM LDF
přijatý Zhodnocení významu kvality přijímané potravy pro reprodukci prasete divokého (LDF_VP_2018025)2018
2019
IGA
J. Kamler
ÚOLM LDF
řešený
Zhodnocení významu škod zvěří na vývoj a výnosy porostů slunečnice a faktorů, jež tyto škody ovlivňují (LDF_VP_2019014)
2019
2020
IGA
ÚOLM LDF
řešený
Zhodnocení významu vybraných minerálií jako jednoho z faktorů ovlivňujících atraktivitu potravy býložravé zvěře (51/2014)
2014
2014
IGA
ÚOLM LDF
ukončený
Zhodnocení významu žaludů v potravě prasete divokého
2014
2014
IGAJ. Kamler
ÚOLM LDF
ukončený
20162017
IGA
J. KamlerÚOLM LDF
obhájený
Zmapování ektomykorhizního systému v závislosti na stavu korun u smrku ztepilého (Picea abies) v horských podmínkách Krkonoš (16/2009)
2009
2009
IGAÚOLM LDF
ukončený Změny nadzemních a podzemních funkčních parametrů dřevin pod vlivem ohryzu drobných hlodavců a okusu velkých herbivorů
2008
2008IGAJ. KamlerÚOLM LDFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatýpřijatý
připravovaný
připravovaný
řešenýřešenýukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený