Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 126

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Added velue education in water management
2014
2014Zahr. vzd.ÚTOK LDF
Aktivní protiabrazní konstrukce
2015
2015
IGAP. Pelikán
ÚTOK LDF
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny
2013
2013
Interný
P. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny
2014
2014IGA
ÚTOK LDF
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS CAPAS DE CAMINOS RURALES
2012
2013
Iný
L. Ševelová
ÚTOK LDF
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)
2008
--
Iný
P. KupecÚTOK LDF
Analýza pohybu návštěvníků na území ŠLP Masarykův les Křtiny
2019
--
IGAÚTOK LDF
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství2008
2010
GAČRT. Libosvár
ÚTOK LDF
Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries
2012
2013
Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
20012001FRVŠP. KupecÚTOK LDF
Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)
2014
2014IGAÚTOK LDF
Development strategies for future innovative LAGs DeStra-LAG2016
--
Iný
J. Fialová
ÚTOK LDF
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
2001
2001
InýÚTOK LDF
European Forestry Education Network Strenghtening
2014
2016Zahr. vzd.ÚTOK LDF
19992004eTS VZÚTOK LDF
Historical Forests as Cultural Heritage20162018
Iný
J. Fialová
ÚTOK LDF
20052005
FRVŠ
ÚTOK LDF
Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)
2005
2005InýI. Vyskot
ÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina20052005InýÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
2005
2005InýI. VyskotÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy
2005
2005
InýI. Vyskot
ÚTOK LDF
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)
2016
--
IGAÚTOK LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2012
2012
MKJ. Fialová
ÚTOK LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
20132014InýJ. FialováÚTOK LDF
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích
2009
2009IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011
IGA
ÚTOK LDF
Iniciácia interaktívnych vzdelávacích metód na novom edukačnom polygóne bez bariér (010TU Z-4/2015)
2015
2017
Iný
J. Fialová
ÚTOK LDF
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny (401/2009/A/b)2008
--
FRVŠÚTOK LDF
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny
2009
2009FRVŠÚTOK LDF
Inovace předmětu Landscape recreology
2012
2012
FRVŠJ. Fialová
ÚTOK LDF
Klastr CREA Hydro&Energy2008--InýJ. Kynický
ÚGP LDF
2009
2010
IGA
A. Kozumplíková
ÚTOK LDF
Konference Krajinné inženýrství 2009
2009
2009InýJ. FialováÚTOK LDF
Konference Rekreace a ochrana přírody2010
2010
Iný
J. Fialová
ÚTOK LDF
Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování
1996
--
InýP. Kupec
ÚTOK LDF
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
2005
2005InýÚTOK LDF
20092010InýÚTOK LDF
LESCESASPOL -- Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách
2016--
IGA
P. HrůzaÚTOK LDF
Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových stavebT (TA01030412)
2011
2011
TAČR
ÚTOK LDF
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží
2012
--
NAZV
ÚTOK LDF
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy vlivem erozních a abrazních procesů v krajině
2016
2018
IGA
M. ŠlezingrÚTOK LDF
Možnosti řešení biotechnických úprav v krajině
2014
2015Zahr. vzd.J. Fialová
ÚTOK LDF
Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008)
2008
2008
IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"2009
2009
FRVŠ
J. Fialová
ÚTOK LDF
Náplavy na řece Melhavě
2011
2011
InýÚTOK LDF
Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně. (22_2009)
20092009
IGA
ÚTOK LDF
Nedřevní lesní produkty v České republice
2014
2016
Specifický
ÚTOK LDF
Odborná stáž lesnických a krajinných učitelů
2011
--
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
2004
2005
Akt eTS VZP. Kupec
ÚTOK LDF
Ochrana nádrží před zanášením
2011
--Zahr. vzd.ÚTOK LDF
Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině20102013IGAM. ŠlezingrÚTOK LDF
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek lesních cest.
2010
2013NAZVL. Ševelová
ÚTOK LDF
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací (TA01020326)2011
2014
TAČR
ÚTOK LDF
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011
2013
OP
ÚTOK LDF
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011--
OP
ÚTOK LDF
Platforma pro kulturní krajinu2009--
OP
P. KupecÚTOK LDF
Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
2000
2001
Iný
P. KupecÚTOK LDF
Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (CZ.1.07/2.2.00/28.0303)2011--OPP. Kupec
ÚTOK LDF
Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru20142015OPK. HolušováÚOLM LDF
2010--
Interný
ÚTOK LDF
Pořádání konference Rekreace a ochrana přírody
2010
2010
InternýÚTOK LDF
Posouzení biotechnologických aspektů biouhlu jako sorbentu kontaminantů z minerálních hnojiv ve vodních systémech2016--NAZVL. Koutný
ÚTOK LDF
20042006InýP. KupecÚTOK LDF
Posouzení náplavů řeky Ohře (1/2011 PO)
2011
2011
Iný
M. Šlezingr
ÚTOK LDF
Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava2004
2004
Iný
P. KupecÚTOK LDF
Posouzení zatopení hotelu Jana20112011
Iný
ÚTOK LDF
20042005InýP. Kupec
ÚTOK LDF
Problematika protierozní a protiabrazní ochrany významně ohrožených lokalit2019
--
IGA
ÚTOK LDF
Projekt Morava III
2000
2002InýP. KupecÚTOK LDF
Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy (VaV-SA/650/3/03)
2003
2006
Iný
ÚTOK LDF
Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína
2006--
Iný
P. KupecÚTOK LDF
Projekt stabilizace břehů nádrží
2010
2010
NAZVM. Šlezingr
ÚTOK LDF
Projekt stabilizace břehů za využití armované zemní konstrukce20102010
GAČR
ÚTOK LDF
Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests)
2009
--
Iný
ÚTOK LDF
Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests) -- preparation of project proposal (B/CZ0046/1/0013)2008
2008
Iný
ÚTOK LDF
Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)2015
2016
InýT. Žid
ÚOLM LDF
Rekreace a ochrana přírody - finanční náročnost a přínos rekreačních aktivit20152015
Iný
ÚTOK LDF
Rekreace a ochrana přírody - s člověkem ruku v ruce?20142014
Iný
ÚTOK LDF
Rudický potok - problematika dnové a břehové eroze
2011
--
Interný
M. Šlezingr
ÚTOK LDF
Řešení dílčího úkolu projektu ev. č. FI-IM3/098 Výzkum a aplikace biotechnologie protierozní stabilizace při rekultivaci svahů vzniklých průmyslovou činností - fáze I. (FI-IM3/098 )
2007
2007
P. HrůzaÚTOK LDF
Sledování změn morfologie revitalizovaného toku a dřevěných částí objektů v korytě s využitím pro environmentální vzdělávání
2013
2014
Interný
ÚTOK LDF
Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů1999--eTS VZÚTOK LDF
Současné možnosti a perspektiva odbourávání nutrientů a využití v ochraně přírody a krajiny
2004
2004
Iný
ÚTOK LDF
Stabilita svahu- ověření laboratorních výsledků in situ20122013IGA
ÚTOK LDF
Stabilizace břehů
2010
2010
Iný
M. Šlezingr
ÚTOK LDF
Stabilizace břehů nádrží jako prvek minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy
2014
2014
Iný
M. ŠlezingrÚTOK LDF
Stabilizace koryta a břehů Žilůveckého potoka2011
--
InýM. Šlezingr
ÚTOK LDF
Stanovení hlavních parametrů vsakovacích schopností půd s kontrastními fyzikálními vlastnostmi se zřetelem na formování odtoku v malých povodích
2012
--IGA
ÚTOK LDF
Stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML Křtiny pomocí měření výšek hladin TLK a UZV čidly na mobilní masce Thomsonova přelivu (45/2011)20112011
IGA
P. Kupec
ÚTOK LDF
Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)20122012IGAM. KlimánekÚGT LDF
Stanovení základních složek vodní bilance lesního mikropovodí ÚTĚCHOV
2016--
IGA
ÚTOK LDF
Strengthening European Landscape and Forestry Management Education Network
2015
2018
Zahr. vzd.
ÚTOK LDF
Studie řešení hydrologických vztahů pramenných vývěrů a režimu podzemních vod na území školního lesního podniku Masarykův les Křtin
2005
2005FRVŠP. KupecÚTOK LDF
Studie současného stavu a návrh opatření v části parku Veselí nad Moravou místně zvané Bažantnice20092009Iný
ÚTOK LDF
STUDIE SPLAVENINOVÉHO REŽIMU ŘEKY MANDAVY
2012
2012
Iný
ÚTOK LDF
Sustainable rainwater management in the V4 countries
2011
--Zahr. vzd.M. ŠlezingrÚTOK LDF
Sustainable rainwater management in the V4 countries20122014Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
Školení pro Ministerstvo vodních zdrojů v Iráku
2008
2009
Iný
ÚGP LDF
Teaching and Learning in Virtual Learning Environments for Water Management (SK/05/B/F/PP - 177435)
2005
2007
InýÚTOK LDF
Trails for disabled people in the V4 countries2014
2014
Iný
ÚTOK LDF
Trails for disabled people in the V4 countries
20152016InýJ. FialováÚTOK LDF
Trails for disabled people in the V4 countries
2015
2015
V4
ÚTOK LDF
Trávení volného času pylových alergiků20102011InýJ. Fialová
ÚTOK LDF
Tvorba multimediálního studijního materiálu "Technologické postupy a materiály uplatňované při realizaci staveb v krajině" (FRVŠ 5/2010)
2010
2010
FRVŠ
J. FialováÚTOK LDF
Tvorba průřezového multimediálního studijního materiálu "Stezky pro handikapované"
20142014
RP
J. Fialová
ÚTOK LDF
Udržitelné hospodaření smíšených lesů vrchovin - Toky látek a biogeochemické koloběhy živin (LD14018)
2014
2017
InýÚTOK LDF
Vliv obsahu diatomových mikrofosiílií na smykové parametry jílu
2014
--
IGAL. ŠevelováÚTOK LDF
Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava2000
2000
InýÚTOK LDF
Vytvoření multimediální studijní pomůcky "Recreational roads and trails in the landscape" (12/2011)
2011
2011
FRVŠ
J. Fialová
ÚTOK LDF
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Krajinná rekreologie (FRVŠ 121/2010)
2010
2010
FRVŠ
J. SchneiderÚTOK LDF
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná území (FRVŠ 125/2010)
2010
2010
FRVŠ
J. Schneider
ÚTOK LDF
Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"
20092009FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
Využití fluidních popílků pro účelové komunikace se zaměřením na lesní, polní cesty a manipulační plochy (TA03010676)
2013
--
TAČR
ÚTOK LDF
Vývoj zpřístupnění lesa a využití lesní dopravní sítě v Lednicko-Valtickém areálu
2004
2004
FRVŠ
ÚTOK LDF
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí (VaV-SL/8/59/04)
2004
2006
Iný
ÚTOK LDF
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí (SL/8/59/04)20042006
Iný
P. Kupec
ÚTOK LDF
Význam Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny pro lokální ekonomiku
2015
2015
IGA
ÚLDEP LDF
Začleňování staveb do krajiny20092010
Zahr. vzd.
M. Šlezingr
ÚTOK LDF
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice2017
2017
SpecifickýJ. FialováÚTOK LDF
Zásady metodického postupu při zpracování návrhů ekologicky vhodné péče o ekosystémy říčních koryt nově vzniklých v důsledku povodní
20002000
Iný
P. KupecÚTOK LDF
Zhodnocení lesní dopravní sítě ŠLP ML Křtiny z hlediska rekreačního zpřístupnění pro osoby se sníženou mobilitou (23/2009)20092009IGA
ÚTOK LDF
Zmírnění dopadů povodní a sucha v podmínkách České republiky se zaměřením na retenci vody v krajině a efektivní využití stávajících a nově navržených protipovodňových opatření
2015
2018
NAZV
J. MarkováÚTOK LDF
2003
2005InýÚTOK LDF
Zvýšení rekreační atraktivity území s využitím pozemkových úprav20142014
IGA
ÚTOK LDF
Zvýšení rekreační atraktivity území s využitím pozemkových úprav2015--IGAJ. FialováÚTOK LDF
Zvýšení retenční kapacity biotechnických opatření a poldrů použitím "biouhlu" v jejich podpovrchové zóně
2015
2018
NAZV
J. MarkováÚTOK LDFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený