Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 126

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Added velue education in water management20142014Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
Aktivní protiabrazní konstrukce20152015IGAP. PelikánÚTOK LDF
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny20132013InternýP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny20142014IGAJ. FialováÚTOK LDF
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS CAPAS DE CAMINOS RURALES20122013InýL. ŠevelováÚTOK LDF
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)2008--InýP. KupecÚTOK LDF
Analýza pohybu návštěvníků na území ŠLP Masarykův les Křtiny2019--IGAP. HrůzaÚTOK LDF
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství20082010GAČRT. LibosvárÚTOK LDF
Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries20122013Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice20012001FRVŠP. KupecÚTOK LDF
Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)20142014IGAM. ŠlezingrÚTOK LDF
Development strategies for future innovative LAGs DeStra-LAG2016--InýJ. FialováÚTOK LDF
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny20012001InýP. KupecÚTOK LDF
European Forestry Education Network Strenghtening20142016Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
Funkční integrace struktur lesních porostů19992004eTS VZP. KupecÚTOK LDF
Historical Forests as Cultural Heritage20162018InýJ. FialováÚTOK LDF
Hodnocení celospolečenských funkcí lesa na vybrané části území přírodního parku Český les (2807/2005)20052005FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)20052005InýI. VyskotÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina20052005InýI. VyskotÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec20052005InýI. VyskotÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy20052005InýI. VyskotÚTOK LDF
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)2016--IGAP. KupecÚTOK LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území20122012MKJ. FialováÚTOK LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území20132014InýJ. FialováÚTOK LDF
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích20092009IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-201220112011IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
Iniciácia interaktívnych vzdelávacích metód na novom edukačnom polygóne bez bariér (010TU Z-4/2015)20152017InýJ. FialováÚTOK LDF
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny (401/2009/A/b)2008--FRVŠP. KupecÚTOK LDF
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny20092009FRVŠP. KupecÚTOK LDF
Inovace předmětu Landscape recreology20122012FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
Klastr CREA Hydro&Energy2008--InýJ. KynickýÚGP LDF
Komplexní metodika návrhu a tvorby tras přírodních trvale udržitelných stezek v ČR.20092010IGAA. KozumplíkováÚTOK LDF
Konference Krajinné inženýrství 200920092009InýJ. FialováÚTOK LDF
Konference Rekreace a ochrana přírody20102010InýJ. FialováÚTOK LDF
Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování1996--InýP. KupecÚTOK LDF
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 200420052005InýP. KupecÚTOK LDF
La inovacion de los métodos para obtener las características utilizadads para la dimenzacion del pavimento.20092010InýL. ŠevelováÚTOK LDF
LESCESASPOL -- Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách2016--IGAP. HrůzaÚTOK LDF
Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových stavebT (TA01030412)20112011TAČRA. KozumplíkováÚTOK LDF
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží2012--NAZVP. KotáskováÚTOK LDF
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy vlivem erozních a abrazních procesů v krajině20162018IGAM. ŠlezingrÚTOK LDF
Možnosti řešení biotechnických úprav v krajině20142015Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008)20082008IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"20092009FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
Náplavy na řece Melhavě20112011InýM. ŠlezingrÚTOK LDF
Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně. (22_2009)20092009IGAP. KupecÚTOK LDF
Nedřevní lesní produkty v České republice20142016SpecifickýJ. FialováÚTOK LDF
Odborná stáž lesnických a krajinných učitelů2011--Zahr. vzd.P. HrůzaÚTOK LDF
Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech20042005Akt eTS VZP. KupecÚTOK LDF
Ochrana nádrží před zanášením2011--Zahr. vzd.M. ŠlezingrÚTOK LDF
Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině20102013IGAM. ŠlezingrÚTOK LDF
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek lesních cest.20102013NAZVL. ŠevelováÚTOK LDF
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací (TA01020326)20112014TAČRL. ŠevelováÚTOK LDF
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín20112013OPJ. FialováÚTOK LDF
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín2011--OPM. ŠlezingrÚTOK LDF
Platforma pro kulturní krajinu2009--OPP. KupecÚTOK LDF
Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku20002001InýP. KupecÚTOK LDF
Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (CZ.1.07/2.2.00/28.0303)2011--OPP. KupecÚTOK LDF
Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru20142015OPK. HolušováÚOLM LDF
Podpora zapojení studentů LDF MZLU v Brně do výzkumné činnosti ústavu tvorby a ochrany krajiny v oblasti zpřístupnění lesa a mechaniky zemin.2010--InternýL. ŠevelováÚTOK LDF
Pořádání konference Rekreace a ochrana přírody20102010InternýJ. FialováÚTOK LDF
Posouzení biotechnologických aspektů biouhlu jako sorbentu kontaminantů z minerálních hnojiv ve vodních systémech2016--NAZVL. KoutnýÚTOK LDF
Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí) (VaV-SM/2/25/04)20042006InýP. KupecÚTOK LDF
Posouzení náplavů řeky Ohře (1/2011 PO)20112011InýM. ŠlezingrÚTOK LDF
Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava20042004InýP. KupecÚTOK LDF
Posouzení zatopení hotelu Jana20112011InýM. ŠlezingrÚTOK LDF
Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání (VaV-SL/640/7/03)20042005InýP. KupecÚTOK LDF
Problematika protierozní a protiabrazní ochrany významně ohrožených lokalit2019--IGAJ. DeutscherÚTOK LDF
Projekt Morava III20002002InýP. KupecÚTOK LDF
Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy (VaV-SA/650/3/03)20032006InýP. KupecÚTOK LDF
Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína2006--InýP. KupecÚTOK LDF
Projekt stabilizace břehů nádrží20102010NAZVM. ŠlezingrÚTOK LDF
Projekt stabilizace břehů za využití armované zemní konstrukce20102010GAČRJ. FialováÚTOK LDF
Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests)2009--InýP. KupecÚTOK LDF
Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests) -- preparation of project proposal (B/CZ0046/1/0013)20082008InýP. KupecÚTOK LDF
Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016InýT. ŽidÚOLM LDF
Rekreace a ochrana přírody - finanční náročnost a přínos rekreačních aktivit20152015InýJ. FialováÚTOK LDF
Rekreace a ochrana přírody - s člověkem ruku v ruce?20142014InýJ. FialováÚTOK LDF
Rudický potok - problematika dnové a břehové eroze2011--InternýM. ŠlezingrÚTOK LDF
Řešení dílčího úkolu projektu ev. č. FI-IM3/098 Výzkum a aplikace biotechnologie protierozní stabilizace při rekultivaci svahů vzniklých průmyslovou činností - fáze I. (FI-IM3/098 )20072007P. HrůzaÚTOK LDF
Sledování změn morfologie revitalizovaného toku a dřevěných částí objektů v korytě s využitím pro environmentální vzdělávání20132014InternýJ. FialováÚTOK LDF
Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů1999--eTS VZP. KupecÚTOK LDF
Současné možnosti a perspektiva odbourávání nutrientů a využití v ochraně přírody a krajiny20042004InýP. KupecÚTOK LDF
Stabilita svahu- ověření laboratorních výsledků in situ20122013IGAL. ŠevelováÚTOK LDF
Stabilizace břehů20102010InýM. ŠlezingrÚTOK LDF
Stabilizace břehů nádrží jako prvek minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy20142014InýM. ŠlezingrÚTOK LDF
Stabilizace koryta a břehů Žilůveckého potoka2011--InýM. ŠlezingrÚTOK LDF
Stanovení hlavních parametrů vsakovacích schopností půd s kontrastními fyzikálními vlastnostmi se zřetelem na formování odtoku v malých povodích2012--IGAM. KravkaÚTOK LDF
Stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML Křtiny pomocí měření výšek hladin TLK a UZV čidly na mobilní masce Thomsonova přelivu (45/2011)20112011IGAP. KupecÚTOK LDF
Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)20122012IGAM. KlimánekÚGT LDF
Stanovení základních složek vodní bilance lesního mikropovodí ÚTĚCHOV2016--IGAJ. DeutscherÚTOK LDF
Strengthening European Landscape and Forestry Management Education Network20152018Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
Studie řešení hydrologických vztahů pramenných vývěrů a režimu podzemních vod na území školního lesního podniku Masarykův les Křtin20052005FRVŠP. KupecÚTOK LDF
Studie současného stavu a návrh opatření v části parku Veselí nad Moravou místně zvané Bažantnice20092009InýP. KupecÚTOK LDF
STUDIE SPLAVENINOVÉHO REŽIMU ŘEKY MANDAVY20122012InýM. ŠlezingrÚTOK LDF
Sustainable rainwater management in the V4 countries2011--Zahr. vzd.M. ŠlezingrÚTOK LDF
Sustainable rainwater management in the V4 countries20122014Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
Školení pro Ministerstvo vodních zdrojů v Iráku20082009InýJ. KynickýÚGP LDF
Teaching and Learning in Virtual Learning Environments for Water Management (SK/05/B/F/PP - 177435)20052007InýI. ČernekÚTOK LDF
Trails for disabled people in the V4 countries20142014InýJ. FialováÚTOK LDF
Trails for disabled people in the V4 countries20152016InýJ. FialováÚTOK LDF
Trails for disabled people in the V4 countries20152015V4J. FialováÚTOK LDF
Trávení volného času pylových alergiků20102011InýJ. FialováÚTOK LDF
Tvorba multimediálního studijního materiálu "Technologické postupy a materiály uplatňované při realizaci staveb v krajině" (FRVŠ 5/2010)20102010FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
Tvorba průřezového multimediálního studijního materiálu "Stezky pro handikapované"20142014RPJ. FialováÚTOK LDF
Udržitelné hospodaření smíšených lesů vrchovin - Toky látek a biogeochemické koloběhy živin (LD14018)20142017InýJ. KulhavýÚTOK LDF
Vliv obsahu diatomových mikrofosiílií na smykové parametry jílu2014--IGAL. ŠevelováÚTOK LDF
Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava20002000InýP. KupecÚTOK LDF
Vytvoření multimediální studijní pomůcky "Recreational roads and trails in the landscape" (12/2011)20112011FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Krajinná rekreologie (FRVŠ 121/2010)20102010FRVŠJ. SchneiderÚTOK LDF
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná území (FRVŠ 125/2010)20102010FRVŠJ. SchneiderÚTOK LDF
Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"20092009FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
Využití fluidních popílků pro účelové komunikace se zaměřením na lesní, polní cesty a manipulační plochy (TA03010676)2013--TAČRL. ŠevelováÚTOK LDF
Vývoj zpřístupnění lesa a využití lesní dopravní sítě v Lednicko-Valtickém areálu20042004FRVŠP. KupecÚTOK LDF
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí (VaV-SL/8/59/04)20042006InýP. KupecÚTOK LDF
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí (SL/8/59/04)20042006InýP. KupecÚTOK LDF
Význam Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny pro lokální ekonomiku20152015IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Začleňování staveb do krajiny20092010Zahr. vzd.M. ŠlezingrÚTOK LDF
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice20172017SpecifickýJ. FialováÚTOK LDF
Zásady metodického postupu při zpracování návrhů ekologicky vhodné péče o ekosystémy říčních koryt nově vzniklých v důsledku povodní20002000InýP. KupecÚTOK LDF
Zhodnocení lesní dopravní sítě ŠLP ML Křtiny z hlediska rekreačního zpřístupnění pro osoby se sníženou mobilitou (23/2009)20092009IGAA. KozumplíkováÚTOK LDF
Zmírnění dopadů povodní a sucha v podmínkách České republiky se zaměřením na retenci vody v krajině a efektivní využití stávajících a nově navržených protipovodňových opatření20152018NAZVJ. MarkováÚTOK LDF
Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa (VaV-SE/640/5/03)20032005InýP. KupecÚTOK LDF
Zvýšení rekreační atraktivity území s využitím pozemkových úprav20142014IGAJ. FialováÚTOK LDF
Zvýšení rekreační atraktivity území s využitím pozemkových úprav2015--IGAJ. FialováÚTOK LDF
Zvýšení retenční kapacity biotechnických opatření a poldrů použitím "biouhlu" v jejich podpovrchové zóně20152018NAZVJ. MarkováÚTOK LDFLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený